Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Reklama
Nabór od 28.02.2019 do 21.03.2019 23:59
Zarząd Województwa Mazowieckiego
Zarząd Województwa Mazowieckiego Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Wdrażania Programów Społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 63.
Łączny budżet 600 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Mazowieckiego w drodze uchwały nr 238/27/19 z dnia 26 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w formie wsparcia realizacji zadania: "Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie". Termin składania ofert wyznacza się od dnia 28 lutego 2019 r. do 21 marca 2019 r. poprzez generator ofert konkursowych w serwisie witkac.pl, dostępny na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl/

Zarząd Województwa Mazowieckiego w drodze uchwały nr 238/27/19 z dnia 26 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w formie wsparcia realizacji zadania: "Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 28 lutego 2019 r. do 21 marca 2019 r. poprzez generator ofert konkursowych w serwisie witkac.pl, dostępny na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl/

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie oferty/złożenie potwierdzenia złożenia oferty w zamkniętej kopercie
w nieprzekraczalnym terminie 22 marca 2019 r.:

1) osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, III piętro, z dopiskiem na kopercie: "Konkurs ofert PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – zadanie nr …";

2) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: "Konkurs ofert PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – zadanie nr …";

3) za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 23 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Reklama