Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Centrum rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 27.02.2019 do 21.03.2019 12:00
Urząd Miejski Wrocławia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 5,226 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Centrum rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży.

Zadanie ma polegać na:

Zapewnieniu opieki średnio 200 dzieciom w każdym miesiącu poprzez prowadzenie Centrum Rozwoju i Aktywności dzieci i młodzieży w różnych punktach na terenie miasta. Centrum obejmie swoimi działaniami podopiecznych w wieku szkolnym tj. od 6. do 18. roku życia. W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie odstępstwo od granic wiekowych. Do centrum przyjmowane będą dzieci i młodzież z problemami edukacyjnymi i społecznymi ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Centrum w miarę potrzeb będzie prowadziło:

a) poradnictwo i terapię dla młodzieży uzależnionej od alkoholu,

b) zajęcia edukacyjne dla rodziców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych,

c) promowanie trzeźwego stylu życia wśród podopiecznych Centrum i ich rodzin oraz promowanie pozytywnych postaw społecznych w profilaktyce uzależnień.

W Centrum prowadzone będą zróżnicowane zajęcia kształtujące i rozwijające umiejętności podopiecznych. Oprócz zajęć ogólnorozwojowych prowadzone mogą być działania wspomagające realizowane przez specjalistów.

Zajęcia w Centrum zorganizowane będą w godzinach popołudniowych, po zakończeniu zajęć szkolnych

oraz w soboty. Pobyt podopiecznych w Centrum będzie dobrowolny.

Ponadto Centrum zapewni dzieciom i młodzieży udział w uroczystościach, zorganizuje stacjonarny wypoczynek letni oraz zimowy, jak również będzie współpracował z rodzicami i opiekunami dzieci uczęszczających do Centrum.

Zadanie powinno być realizowane w oparciu o aktualną wiedzę dotyczącą ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży.

Reklama