Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Młodzi warszawiacy zmieniają swoje miasto

Reklama
Nabór od 27.02.2019 do 06.05.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Edukacji
Łączny budżet 2,35 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „Młodzi warszawiacy zmieniają swoje miasto” oraz zaprasza do składania ofert.

Cele zadania:

Celem zadania jest wsparcie młodych warszawiaków w podejmowaniu działań na rzecz swojego miasta. Istotne dla zadania jest rozwijanie kompetencji w zakresie funkcjonowania warszawskiego samorządu, historii miasta, dzielnicy, osiedla, funkcjonowania środowiska przyrodniczego, zachęcanie uczniów do uczestnictwa w kształtowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej, wzmacnianie poczucia podmiotowości i sprawczości młodych mieszkańców Warszawy.

Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego przewidywane do osiągnięcia przez cały okres realizacji projektu należy wpisać w pkt. IV.5 oferty „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego”. W opisie projektu istotne jest odwołanie się do wskaźników:

 1. ilościowych:
  1. liczba uczestników,
  2. liczba spotkań/zajęć/warsztatów, itp.,
  3. liczba grup (w przypadku zajęć prowadzonych indywidualnie – liczba osób),
 2. jakościowych - określenie przynajmniej jednego jakościowego wskaźnika efektu realizacji zadania.

Dane dotyczące ww. wskaźników, tj. planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa) oraz sposób monitorowania rezultatów, należy wprowadzić w ofercie do tabeli „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”. Niewypełnienie tabeli spowoduje znaczne obniżenie oceny merytorycznej oferty.

Odbiorcy:

Adresatami zadania są dzieci i młodzież (od ukończenia 3. roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej) mieszkająca lub ucząca się na terenie m.st. Warszawy.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest dofinansowanie działań wspierających warszawskich nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjno–wychowawczych i działań włączających w ten proces rodziców/opiekunów oraz aktywizujących nauczycieli do podnoszenia kompetencji radzenia sobie ze zmianami wprowadzonymi przez reformę oświaty.

Informacje dotyczące zadania:

 1. Projekty powinny być realizowane poprzez aktywizujące praktyczne i problemowe metody pracy z dziećmi i młodzieżą adekwatnymi do wieku rozwojowego odbiorców prowadzonymi przez osoby posiadające doświadczenie i stosowne kwalifikacje do prowadzenia zajęć.
 2. Czas realizacji zadania nie może być krótszy niż 3 miesiące.
 3. Oferty – w miarę możliwości – powinny uwzględniać udział różnych grup wiekowych i społecznych. Należy dołożyć wszelkich starań, aby uczestnicy projektów/programów nie doświadczyli dyskryminacji lub nierównego traktowania.

Zadanie obejmuje działania m.in. z zakresu:

 1. wsparcia edukacyjno - wychowawczego, w tym m.in.:
  1. ukierunkowane na podmiotowe traktowanie uczniów, promujące podejście wychowawcze w duchu korczakowskim, oparte na zaufaniu, partnerstwie, szacunku i dialogu;
  2. obejmujące programy wzmacniające poczucie sprawczości oraz prawidłowe relacje i współpracę w grupie rówieśniczej,
  3. projekty mediacyjne związane z rozwiązywaniem konfliktów rówieśniczych,
  4. przeciwdziałania wszelkim formom i przejawom przemocy oraz agresji, w tym mowie nienawiści,
  5. wzmacniające poczucie bezpieczeństwa,
  6. kształtujące umiejętność wyboru ścieżki kształcenia zwiększającej szanse na rynku pracy;
 2. edukacji obywatelskiej i samorządowej, w tym m.in.:
  1. projekty nawiązujące do 100 – lecia warszawskiej samorządności,
  2. projekty rozwijające postawy otwartości, poszanowania demokracji, akceptacji i empatii wobec innych oraz służące integracji i włączeniu społecznemu,
  3. projekty edukacji demokratycznej promujące prawa ucznia i człowieka,
  4. projekty budujące przestrzeń dialogu,
  5. projekty wzmacniające samorządność uczniowską w szkole;
 3. edukacji varsavianistycznej, w tym m.in.:
  1. projekty uwzględniające tradycję miasta,
  2. projekty włączające młodzież w społeczną ochronę dziedzictwa kulturowego i zabytków Warszawy, w tym działania związane z obchodami 40 – lecia obecności Warszawy na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO (rok 2020),
  3. związane z rozwojem Warszawy, w tym włączające młodych ludzi w kreowanie wizerunku miasta i przestrzeni publicznej,
  4. włączające młodzież w kształtowanie przestrzeni edukacyjnych z punktu widzenia architektury, estetyki i funkcjonalności ułatwiającej proces uczenia się i sprzyjającej rozwojowi społeczności szkolnych, przedszkolnych i lokalnych;
 4. edukacji ekologicznej i wiślanej, w tym m.in.:
  1. związane z kwestiami czystości powietrza, gospodarowania odpadami,
  2. związane z Wisłą i jej doliną,
  3. związane z ochroną terenów zielonych i lasów,
 5. edukacji europejskiej, w tym m.in.:
  1. projekty kształtujące postawę współprzynależności do wspólnoty europejskiej, promujące wartości europejskie oraz demokratyczne mechanizmy sprawowania władzy, wyjaśniające znaczenie procesu integracji europejskiej dla naszego kraju i miasta;
 6. edukacji kulturalnej, w tym m.in.:
  1. projekty ukierunkowane na budowanie trwałej oferty edukacji kulturalnej opartej na współpracy organizacji pozarządowej, szkoły i placówki wychowania pozaszkolnego/ogniska artystycznego/instytucji kultury, wpisującej się w Warszawski Program Edukacji Kulturalnej,
  2. mające na celu rozwój zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży,
  3. związane z edukacją wielokulturową, kształtowaniem zrozumienia i poszanowania dla innych kultur, narodowości, religii.

Działania prowadzone w obszarze tego zadania powinny nawiązywać do zapisów znajdujących się w „Programie rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 – 2020” oraz do „Programu Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”.

Warunki realizacji zadania:

 1. W ramach realizacji zdania wyłoniony oferent, przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub organizatorzy w zakresie takiej działalności zobowiązany będzie do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405).
 2. Wybrany w ramach konkursu oferent będzie zobowiązany do wykazania deklarowanego w ofercie wkładu finansowego w swojej dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego. Wszelkie oświadczenia, wyceny, itp. dotyczące m.in. kosztów udostępnienia sal, sprzętu, materiałów, itp. będą traktowane jako wkład rzeczowy do projektu.
 3. W przypadku zadań, których rozpoczęcie realizacji jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie środków finansowych własnych Zleceniobiorcy i środków finansowych z innych źródeł możliwe jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.
 4. Oferent, który uzyska wsparcie m.st. Warszawy, będzie zobowiązany do przekazania, na wezwanie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, szczegółowych informacji umożliwiających przeprowadzenie kontroli merytorycznej zadania.

Informacje dotyczące oceny ofert:

Przy ocenie ofert Komisja konkursowa do opiniowania ofert będzie brała pod uwagę kryteria zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Komisja przy udzielaniu rekomendacji będzie zwracała uwagę na innowacyjność zadania, rozumianą jako efektywniejsze sposoby w rozwiązywaniu problemów poprzez użycie niestosowanych do tej pory form działania, metod pracy lub objęcie projektem niewspieranej do tej pory grupy odbiorców na danym obszarze.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 6 maja 2019 roku do godz. 16:00.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2019 roku do godz. 16:00 w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawa (parter) przy ulicy Górskiego 7 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa. (liczy się data wpływu do Biura). Na wygenerowanym potwierdzeniu złożenia oferty, w górnym prawym rogu, odręcznie, należy dopisać Miasto 2019.

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama