Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wsparcie rozwoju wolontariatu w szkołach m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 27.02.2019 do 28.03.2019 16:00
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Łączny budżet 160 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu oraz zaprasza do składania ofert.

Opis zadania:

Celem zadania jest promocja i wsparcie organizacji wolontariatu w warszawskich szkołach zmierzające do zwiększenia liczby uczniów zaangażowanych w wolontariat szkolny, zwiększenie liczby różnych form wolontariatu w warszawskich szkołach oraz podniesienie jakości funkcjonowania istniejących form wolontariatu szkolnego. Podczas realizacji zadania oferent powinien być otwarty na potrzeby szkoły, tak by organizowany wolontariat był narzędziem realizacji celów wychowawczych placówki.

Miejski system wspierania organizacji wolontariatu szkolnego będzie realizowany przede wszystkim poprzez:

· Promocję idei wolontariatu wśród warszawskiej młodzieży, ich rodziców i nauczycieli, przy wykorzystaniu m.in. materiałów opracowanych i wydanych przez Centrum Komunikacji Społecznej;

· Organizację szkolnych form wolontariatu w szkołach, które zainteresowane są rozwojem wolontariatu szkolnego;

· Prowadzenie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego dla funkcjonujących i nowo powstałych szkolnych form wolontariatu;

Wsparcie opiekunów szkolnych form wolontariatu w realizacji ich bieżących zadań, z uwzględnieniem roli opiekunów nie tylko w organizacji wolontariatu, ale także pełnienia roli pośrednika wolontariatu pomiędzy uczniami, a lokalnymi instytucjami i organizacjami współpracującymi z wolontariuszami;

· Promocję wolontariatu wśród uczniów, ich rodziców i nauczycieli przez pryzmat budowania ścieżki kariery.

Zadanie powinno uwzględniać:

1. Kompleksowe wsparcie dyrekcji szkół, rad pedagogicznych, rad wolontariatu (jeśli zostały utworzone), rad rodziców, samorządów uczniowskich i szkolnych form wolontariatu [ścieżka 1.] w zakresie tworzenia i rozwoju szkolnych form wolontariatu – przeprowadzenie analiz stanu zastanego, wypracowanie indywidualnych planów uspołecznienia oraz przeprowadzenie procesów mentorskich w wybranych szkołach. Podjęte działania mają mieć na celu rozwój wolontariatu w szkołach – zwiększenie liczby działających kół wolontariatu, podniesienie jakości działających kół.

Tym działaniem powinno być objętych co najmniej 20 szkół – 10 podstawowych i 10 ponadpodstawowych, które nie były objęte działaniami w ramach wcześniejszych konkursów pn. „Ochotnicy w szkole” oraz które są szkołami publicznymi prowadzonymi przez m.st. Warszawę. Ścieżka ta powinna uwzględniać zarówno szkoły, w których funkcjonuje już szkolny wolontariat, jak i te, które chciałyby dopiero go zorganizować.

2. Przygotowanie i przeprowadzenie co najmniej 40 otwartych szkoleń, debat, spotkań, wizyt studyjnych, warsztatów organizowanych w szkołach na prośbę przedstawicieli szkoły lub uczniów i innych form wzmacniających i wspierających rozwój szkolnych kół wolontariatu w Warszawie. [ścieżka 2.]

Zagadnienia, które m.in. powinny być uwzględnione:

· Jak założyć szkolne koło wolontariatu?

· Tworzenie i realizowanie planu działania szkolnego koła wolontariatu.

· Regulamin szkolnego koła wolontariatu.

· Organizacja i przeprowadzenie szkolnych działań i projektów wolontariackich.

· Wolontariat w szkole a Prawo oświatowe.

· Jak zorganizować szkolne koło wolontariatu w szkole ośmioklasowej?

· Współpraca szkolnego koła wolontariatu i Rady Wolontariatu z dyrekcją, gronem pedagogicznym, rodzicami i uczniami.

· Jak organizować wolontariat w środowisku lokalnym?

· Jak motywować wolontariuszy?

· Rozwój kompetencji poprzez wolontariat – organizacja wolontariatu opartego na wiedzy i kompetencji uczniów, w pełni wykorzystującego ich potencjał i wspierającego rozwój.

· Współpraca szkoły z instytucjami miejskimi, placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji wolontariatu szkolnego i młodzieżowego.

Jak realizować pomysły inicjowane przez młodzież szkolną i jakie są możliwości pozyskiwania środków finansowych na ich realizację? – szkolenie na ten temat może zostać poprowadzone przez przedstawicieli Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Tematy oraz formy oferent powinien uwzględnić w ofercie, w oparciu o dostępne badania i publikacje (www.ochotnicy.waw.pl - baza wiedzy).

1. Prowadzenie otwartego i bieżącego doradztwa i wsparcia dla szkolnych wolontariuszy i opiekunów/koordynatorów szkolnych kół wolontariatu [ścieżka 3.]

Celem tego działania jest doraźne odpowiadanie na potrzeby warszawskich szkół nieobjętych ścieżką 1.

2. Wydarzenie podsumowujące działania w ramach 1. ścieżki w każdej ze szkół:

a) dające możliwość przedstawienia uczestnikom efektów zadania,

b) integrujące społeczność szkolną - sieciujące zarówno wolontariuszy jak i kadrę pedagogiczną, dyrektorów, rodziców,

c) tworzące przestrzeń do dialogu pomiędzy młodzieżą, a dorosłymi – kadrą, rodzicami i dyrektorami szkół oraz urzędnikami (Doradcami ds. młodzieży w dzielnicach) oraz władzami m.st. Warszawy nt. zaangażowania młodzieży w wolontariat i działania społeczne.

Jeśli szkoły, objęte działaniami w ramach 1. ścieżki wyrażą chęć organizowania wydarzeń podsumowujących wspólnie, oferent powinien umożliwić organizację takich wydarzeń/wydarzenia.

Ważnym aspektem łączącym wszystkie powyższe ścieżki powinno być sieciowanie koordynatorów szkolnych form wolontariatu, które umożliwi wymianę dobrych praktyk.

Realizacja zadania „Wsparcie rozwoju wolontariatu w szkołach m.st. Warszawy” jest zadaniem interdyscyplinarnym i wymaga wiedzy i doświadczenia w wielu obszarach. W związku z tym, szczególnie rekomendowaną formą współpracy są konsorcja zrzeszająca kilka organizacji pozarządowych.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 28 marca 2019 roku do godz. 16.00.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2019 roku do godz. 16.00 w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27, w pokoju nr 136 (sekretariat) lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama