Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wybór operatora regrantingu - I nabór

Reklama
Nabór od 26.02.2019 do 15.03.2019 15:00
Urząd Miejski w Mielnie - Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Lidia Sztyma l.sztyma@gmina.mielno.pl (094) 345 98 61 Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Inspektor ds. organizacji pozarządowych
Łączny budżet 4 tys. PLN
Do 50% dofinansowania
Dotacje do 4 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Burmistrz Mielna ogłosiła twarty konkurs ofert nr 8/2019 na wybór operatora regrantingu na zadania publiczne w zakresie priorytetu: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych skierowana na integrację społeczności” - I nabór.

Forma realizacji zadania: wspieranie

Opis zadania:
Zadanie polega na wyłonieniu operatora, który zleci realizację co najmniej dwóch projektów realizowanych na terenie gminy Mielno polegających na realizacji przedsięwzięć integrujących społeczność w obszarze szeroko rozumianej kultury.

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, oferent zostanie wykluczony z udziału w konkursie co oznacza, że jego oferty nie będą podlegały rozpatrywaniu.

Termin realizacji zadania: od 01 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Ofertę na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w dedykowanym narzędziu elektronicznym https://witkac.pl/strona od dnia 22 lutego 2019 r. do dnia 15 marca 2019 r.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami o których mowa w rozdziale 5 ogłoszenia, w nieprzekraczalnym terminie od dnia 22 lutego 2019 r. do dnia 15 marca 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Mielnie, przy ul. Bolesława Chrobrego 10 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: /Urząd Miejski w Mielnie, ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno (liczy się data wpływu do Urzędu).

Reklama