Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - I nabór

Reklama
Nabór od 26.02.2019 do 15.03.2019 15:00
Urząd Miejski w Mielnie - Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Łączny budżet 6 tys. PLN
Do 86% dofinansowania
Dotacje do 6 tys. PLN
Seniorzy
Burmistrz Mielna ogłosiła otwarty konkurs ofert nr 7/2019 na wspieranie w 2019 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - I nabór.

Forma realizacji zadania: wspieranie

Opis zadania: realizacja działań w obszarze kultury i sztuki skierowana do seniorów (osób w wieku emerytalnym) ze szczególnym uwzględnieniem czynnika integrującego, łączącego pokolenia.

Adresaci: mieszańcy gminy Mielno.

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jedna oferta, oferent zostanie wykluczony z udziału w konkursie co oznacza, że jego oferty nie będą podlegały rozpatrywaniu.

Ofertę na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w dedykowanym narzędziu elektronicznym https://witkac.pl/strona od dnia 22 lutego 2019 r. do dnia 15 marca 2019 r.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty wraz z dokumentami, o których mowa w rozdziale 5 ogłoszenia należy wydrukować, podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie od dnia 15 lutego 2019 r. do dnia 15 marca 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Mielnie, przy ul. Bolesława Chrobrego 10 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Miejski w Mielnie, ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno (liczy się data wpływu do Urzędu).

Reklama