Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Przeciwdziałanie uzależnieniom i i patologiom społecznym - II nabór

Reklama
Nabór od 26.02.2019 do 15.03.2019 15:00
Urząd Miejski w Mielnie - Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Lidia Sztyma l.sztyma@gmina.mielno.pl (094) 345 98 61 Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Inspektor ds. organizacji pozarządowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Młodzież
Burmistrz Mielna ogłosiła otwarty konkurs ofert nr 5/2019: Przeciwdziałanie uzależnieniom i i patologiom społecznym w zakresie realizacji obowiązującego na dany rok gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, m.in. poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży - II nabór.

Opis zadania: Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

W przypadku zadania publicznego polegającego na realizacji pozalekcyjnych zajęć (nie tylko sportowych) stanowiących element oddziaływań profilaktycznych, powinny one obejmować:

  1. zasady, normy postępowania zapisane w formie regulaminu zajęć m.in. zakaz stosowania używek, przeklinania, reguły fair play itp.). Zaleca się aby uczestnicy zajęć po zapoznaniu się z zasadami podpisywali kontrakt – zobowiązanie do ich przestrzegania;

b) trening umiejętności: życiowych, uczenie rozwiązywania konfliktów, gry fair play, radzenia sobie z trudnymi emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji, komunikacji w grupie itp.;

c) współpracę z rodzicami: angażowanie ich w formie klubu kibica albo udziału w zawodach razem z dziećmi, umożliwienie im podejmowania i realizowania własnych pomysłów (np. organizacja zawodów, treningi w innym miejscu niż dotychczas).

Rekomendowane działania profilaktyczne spełniają następujące wskaźniki:

a) zakładają działania długie (całoroczne) i intensywne,

b) prowadzone są we współpracy z nauczycielami (ze szkołą), nie tylko przez specjalistów zewnętrznych,

c) zakładają aktywną współpracę z rodzicami,

d) zapewniają wszystkim realizatorom i uczestnikom atrakcyjne i dobrze przygotowane materiały edukacyjne,

e) zadanie zakończone jest ewaluacją działań profilaktycznych.

Uwaga! Zajęcia sportowe nie mogą stanowić jedynej i samodzielnej strategii profilaktycznej. Powinny być integralnym elementem zadania publicznego i pełnić funkcję uzupełniającą do innych podejmowanych działań profilaktycznych, które ujęte są w harmonogramie i kosztorysie oferty.

W ramach zajęć sportowych rekomendowane jest zaplanowanie imprezy bądź cyklu imprez w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu w gminie Mielno – czyli otwartej imprezy dla mieszkańców popularyzującej aktywność ruchową na przełomie maja/czerwca 2019 r.

Uwaga! Warunkiem dofinansowania kosztów imprezy, pikniku itp. z dotacji jest podjęcie w ramach wydarzenia działań profilaktycznych (np. kolportaż materiałów edukacyjnych, przeprowadzenie akcji prozdrowotnych przeciwko używkom itp.).

Zalecane jest, aby proponowane działania inne niż zajęcia pozalekcyjne, nie miały charakteru akcyjnego, ograniczonego w czasie do jednego wydarzenia.

Adresaci: mieszkańcy gminy Mielno (uwaga! ważne jest podanie w ofercie liczby uczestników), w tym w szczególności:

  • dzieci i młodzież - odbiorcy działań o charakterze profilaktyki uniwersalnej;

  • dzieci ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi (np. uczęszczające na zajęcia do świetlicy socjoterapeutycznej) – odbiorcy działań o charakterze profilaktyki selektywnej,

  • rodzice dzieci z ww. grup.

Reklama