Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wspieranie rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez zainicjowanie działalności liderów młodzieżowych w powiatach

Reklama
Nabór od 25.02.2019 do 15.03.2019 15:45
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - Departament Edukacji i Sportu
Informacji o Konkursie udzielają: Monika Gawin – Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, tel. 58 32-68-419. Iwona Zielińska – Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, tel. 58 32-68-855 – w zakresie finansowym.
Łączny budżet 131 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje do 131 tys. PLN
Młodzież
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez zainicjowanie działalności liderów młodzieżowych w powiatach.

Rodzaj zadania:

1. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Województwa Pomorskiego, działający z upoważnienia Samorządu Województwa Pomorskiego (zwany dalej „Organizatorem”).
2. W ramach Konkursu zostanie wyłoniona jedna oferta lub oferta wspólna organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 na realizację zadania
w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez zainicjowanie działalności liderów młodzieżowych w powiatach województwa pomorskiego.

3. Celem realizacji zadania publicznego jest zwiększenie aktywności społeczno-obywatelskiej młodzieży oraz merytoryczne i praktyczne przygotowanie do realizacji przedsięwzięć i działań o charakterze społeczno-obywatelskim, poprzez:

1) zainicjowanie działalności liderów młodzieżowych w powiatach;

2) wsparcie merytoryczne opiekunów liderów młodzieżowych - przedstawicieli samorządu powiatowego, kadry pedagogicznej szkół i organizacji pozarządowych;

3) realizację przez liderów młodzieżowych w powiatach projektów społeczno-obywatelskich (w roku 2019 wpisujących się w ideę inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego pn. Rok Wolności i Solidarności);

4) opracowanie „Koncepcji funkcjonowania liderów młodzieżowych i ich opiekunów w powiatach”.

4. Efekty realizacji zadania:

1) aktywni liderzy młodzieżowi i kompetentni opiekunowie w powiatach;

2) zrealizowane projekty społeczno-obywatelskie liderów młodzieżowych w powiatach;

3) „Koncepcja funkcjonowania liderów młodzieżowych i ich opiekunów w powiatach”.

5. Szczegółowe zadania podmiotu realizującego zadanie publiczne (zwanego dalej „Realizatorem”) obejmują:

1) zainicjowanie działalności liderów młodzieżowych w powiatach, w tym:

a) promocję zadania publicznego wśród młodzieży klas I i II szkół ponadpodstawowych, samorządów powiatowych, szkół i lokalnych organizacji pozarządowych we wszystkich powiatach;

b) nawiązanie współpracy z samorządem powiatowym, szkołami i lokalnie działającymi organizacjami pozarządowymi,

c) rekrutację młodzieży, w tym z wykorzystaniem niestandardowych sposobów
– zaproponowany sposób rekrutacji młodzieży wraz z uzasadnieniem wyboru powinien zostać opisany w ofercie i będzie podlegał ocenie;

d) utworzenie w powiatach grup - liczących nie mniej niż 13 osób w każdej, w tym co najmniej 10 osób reprezentujących młodzież klas I i II szkół ponadpodstawowych oraz przedstawiciele samorządu powiatowego, kadry pedagogicznej szkół, i organizacji pozarządowych;

e) realizację programu wsparcia młodzieży, przygotowującego do pełnienia roli lidera młodzieżowego, z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy, uwzględniającego w szczególności treści z zakresu:

i. samorządności terytorialnej, praworządności, partycypacji społecznej,
ii. postaw obywatelskich, przedsiębiorczych i przywódczych,
iii. myślenia krytycznego i kompleksowego rozwiązywania problemów,
iv. identyfikacji potrzeb środowiska szkolnego oraz lokalnego, a także podejmowania działań na rzecz tego środowiska,
v. zespołowego projektowania i zarządzania projektami, aplikowania o środki finansowe oraz tworzenia partnerstw w realizacji projektów,
vi. prezentacji projektów i wystąpień publicznych,
vii. promocji projektów, współpracy z mediami,

– zwięzły opis treści i sposobu realizacji programu powinien zostać przedstawiony w ofercie i będzie podlegał ocenie;

f) realizację programu wsparcia opiekunów młodzieży – przedstawicieli samorządu powiatowego, kadry pedagogicznej szkół oraz organizacji pozarządowych, umożliwiającego wzrost kompetencji ukierunkowanych na pracę z młodzieżą
w obszarze aktywizacji obywatelskiej i współpracy na rzecz lokalnego środowiska
– zwięzły opis treści i sposobu realizacji programu powinien zostać przedstawiony
w ofercie i będzie podlegał ocenie;

g) realizację projektów młodzieżowych:

– wsparcie zrekrutowanej w powiatach młodzieży w opracowaniu propozycji projektów społeczno-obywatelskich na rzecz środowiska lokalnego, polegających w szczególności na organizacji tematycznych debat, konferencji, happeningów, wyjazdów studyjnych, działalności wydawniczej, prac mających na celu powstanie powiatowych rad młodzieżowych. Propozycje projektów, wpisujące się w ideę inicjatywy SWP pn. Rok Wolności i Solidarności, powinny zostać opracowane w formie wniosku o dofinansowanie zawierającego elementy takie jak:

i. tytuł projektu,
ii. dane wnioskodawcy – grupy młodzieży z powiatu,
iii. budżet projektu, w tym wnioskowana kwota,
iv. termin i miejsce realizacji projektu,
v. cel i uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
vi. opis zaplanowanych działań,
vii. armonogram zaplanowanych działań,
viii. grupa docelowa projektu,
ix. podział odpowiedzialności/kompetencje realizatorów projektu,
x. zakładane rezultaty projektu,
xi. ryzyka w realizacji projektu,

– grupa młodzieży z danego powiatu przygotowuje jedną propozycję projektu. Realizacja projektu zakończy się nie później niż 20 września 2019 r.

Środki na realizację młodzieżowych projektów społeczno-obywatelskich powinny zostać przewidziane w ofercie na realizację zadania publicznego w pozycji dotyczącej budżetu, w wysokości nie wyższej niż 1000 zł na jeden projekt.

organizację regionalnego seminarium opiekunów powiatowych liderów młodzieżowych, będącego posumowaniem realizacji programów wsparcia młodzieży i ich opiekunów, umożliwiającego integrację oraz wymianę poglądów i doświadczeń nt. funkcjonowania liderów młodzieżowych – zwięzły opis treści i sposobu realizacji seminarium powinien zostać przedstawiony w ofercie i będzie podlegał ocenie;

2) wsparcie liderów młodzieżowych w realizacji projektów;

3) przygotowanie liderów młodzieżowych do prezentacji projektów:

a) przed Regionalną komisją (zwaną dalej „Komisją”) konkursu, planowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego, na realizację lokalnych młodzieżowych projektów społeczno-obywatelskich (zwanego dalej „Konkursem SWP”),

b) podczas Gali regionalnej Konkursu SWP realizowanej w ramach VIII Forum Pomorskiej Edukacji organizowanego 18 października 2019 r., której organizatorem będzie Samorząd Województwa Pomorskiego (zwanej dale „Galą”),

– Konkurs SWP zostanie ogłoszony do 30 maja 2019 r. Konkurs SWP skierowany będzie do grup liderów młodzieżowych, które do 20 września 2019 r. zrealizują projekt. Zasady udziału w Konkursie SWP zostaną wskazane w regulaminie Konkursu SWP. Termin zgłoszeń oraz prezentacji projektów przed Komisją określone zostaną
z uwzględnieniem terminu realizacji projektów (nie wcześniej niż 21 września 2019 r.),

– realizatorzy trzech najwyżej ocenionych przez Komisję młodzieżowych projektów społeczno-obywatelskich otrzymają nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego podczas Gali;

4) opracowanie „Koncepcji funkcjonowania liderów młodzieżowych i ich opiekunów w powiatach” - na podstawie doświadczeń i wniosków wynikających z realizacji zadania, zawierającej w szczególności:

a) uzasadnienie potrzeby aktywizacji społeczno-obywatelskiej młodzieży uwzględniające diagnozy lokalnych i regionalnych dokumentów strategicznych,

b) proponowane środowiska, z których rekrutowani będą opiekunowie liderów młodzieżowych,

c) sposoby rekrutacji młodzieży i ich opiekunów, uwzględniające zmiany w składzie osobowym,

d) zadania liderów młodzieżowych i ich opiekunów mające na celu efektywną działalność społeczno-obywatelską,

e) programy i formy wsparcia liderów młodzieżowych i ich opiekunów,

f) określenie warunków zapewnienia trwałości działalności liderów młodzieżowych i ich opiekunów w powiatach,

g) formy upowszechniania idei funkcjonowania liderów młodzieżowych, ze wskazaniem kluczowych odbiorców informacji, efektywnych kanałów informacji, potencjalnych partnerów upowszechniania informacji i formy współpracy z nimi w tym zakresie;

5) aktywny udział w VIII Forum Pomorskiej Edukacji w części dotyczącej Konkursu SWP;

6) dokumentowanie realizowanych działań i upowszechnianie efektów realizacji zadania.

6. Na każdym etapie realizacji zadania publicznego Realizator zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Organizatorem, w imieniu którego działa Departament Edukacji i Sportu.

7. Realizator, w uzgodnieniu z Organizatorem, przedstawi efekty realizacji zadania podczas Gali.

Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Termin zakończenia realizacji zadania - do 15.12.2019 roku.

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Organizatorem a Realizatorem, zwanej dalej „Umową”.

3. W trakcie realizacji zadania publicznego Realizator zobowiązany jest przedstawiać Zarząd Województwa Pomorskiego jako Organizatora konkursu, z wykorzystaniem treści i logotypów SWP, przekazanych przez Organizatora.

4. Konkurs ma charakter regionalny, a działania, co do zasady, powinny obejmować wszystkie powiaty województwa pomorskiego.

5. Realizator zadania publicznego jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację Umowy.

6. Realizator zadania publicznego wybrany w Konkursie jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego zgodnie z zasadami określonymi w Umowie w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

7. Sprawozdanie należy sporządzić w wersji elektronicznej poprzez platformę Witkac.pl oraz w wersji papierowej, którą należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu.

8. Do sprawozdania z wykonania zadania należy dołączyć dokumentację potwierdzającą zrealizowanie zadań wskazanych w rozdziale II ust. 4.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Wysokość środków publicznych z budżetu województwa pomorskiego przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r. wynosi 131 000 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy złotych).

Zasady przyznawania dotacji:

1. Zasady przyznawania dotacji regulują przepisy Ustawy i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Uprawnionymi do składania ofert są podmioty, które prowadzą działalność pożytku publicznego i których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy, tj.:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu Ustawy;
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy działające na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego.

3. Dotacja może być przyznana wyłącznie na finansowanie realizacji zadań opisanych w Rozdziale II.

4. Dotacja nie może być przeznaczona na:

1) realizację zadań finansowanych z budżetu województwa pomorskiego z innego tytułu;
2) zakup nieruchomości;
3) zakup środków trwałych (tj. przekraczających wartość 10 000 zł);
4) finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

5. Zlecenie realizacji zadania w ramach niniejszego konkursu ma formę wspierania wraz z dofinansowaniem. Oferent musi zagwarantować finansowy wkład własny lub z innych źródeł w wysokości minimum 1%.

6. W ramach przyznanej dotacji finansowane będą wyłącznie wydatki bieżące bezpośrednio związane z realizacją zadań, przy czym koszty obsługi zadania nie mogą być wyższe niż 20% wartości zadania.

7. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

9. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

10. Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej, oferent zobowiązany jest złożyć zaktualizowany kosztorys i harmonogram ofert albo odstąpić od podpisania umowy.

11. Dotację otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

Termin i warunki składania ofert:

1. Nabór ofert trwa od dnia 22 lutego 2019 r. do dnia 15 marca 2019 r.

2. Złożenie oferty następuje:

1) w wersji elektronicznej poprzez platformę Witkac.pl - termin złożenia oferty w wersji elektronicznej poprzez platformę Witkac.pl upływa w dniu 15 marca 2019 r;

2) w wersji papierowej, stanowiącej wydruk wersji elektronicznej - termin złożenia oferty w wersji papierowej upływa w dniu 15 marca 2019 r. o godzinie 15.45.

Wydrukowana wersja papierowa oferty powinna zostać opatrzona podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta i złożona wraz z wymaganymi załącznikami w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 bądź za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej KONKURS – Organizacje pozarządowe – Edukacja – NIE OTWIERAĆ.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Urzędu.

3. Złożenie oferty wyłącznie w jednej ze wskazanych wersji równoznaczne będzie z jej odrzuceniem.

4. Oferta zawiera opis realizacji zadania, o których mowa w Rozdziale II.

5) W przypadku złożenia oferty wspólnej należy wskazać sposób reprezentowania każdego z podmiotów oraz określić, jakie działania w ramach realizacji zadnia publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty. Umowa zawarta między podmiotami składającymi ofertę wspólną, określająca zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego zostanie dołączona do Umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego.

6) Formularz oferty jest zgodny ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (wzór przedstawia załącznik nr 2 do Uchwały).

Reklama