Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs na wkłady własne 2019 - II termin naboru

Reklama
Nabór od 25.02.2019 do 15.03.2019 15:30
Gmina Lublin - Biuro Partycypacji Społecznej
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 40% dofinansowania
Dotacje do 60 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Lublin ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Miasta Lublin, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Lublin.

Prezydent Miasta Lublin, działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450), zwanej dalej "ustawą", w związku z § 7, ust. 5 Programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1268/XLIX/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, zwanego dalej „Programem współpracy”, ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Miasta Lublin, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Lublin.

Rodzaj zadania publicznego.
Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Lublina oraz organizacji działających na terenie Miasta Lublin, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Lublin w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w rozdz. 5 § 6 ust. 1 Programu współpracy*.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego.
W 2019 roku na realizację zadań publicznych wymienionego w punkcie I zaplanowano w budżecie Miasta Lublin kwotę 60 000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Zastrzega się prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia środków przeznaczonych do rozdysponowania w niniejszym konkursie, po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej zawierającym informacje na temat ilości i jakości złożonych ofert.

Terminy składania ofert.
Pierwszy termin składania ofert upływa 20 lutego 2019 r. Po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu, oferty należy składać do 15-tego dnia każdego miesiąca, przy czym ostatecznym terminem jest 15 lipca 2019 roku. Jeśli 15 dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy termin składania ofert mija w pierwszy dzień roboczy następujący po nim.
Oferty, które wpłyną po dniu 15 lipca 2019 roku, nie będą objęte procedurą konkursową.

Reklama