Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Promocja i organizacja wolontariatu

Reklama
Nabór od 22.02.2019 do 15.03.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze promocji i organizacji wolontariatu.

Opis konkursu:

W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające w szczególności na:
1) popularyzacji idei wolontariatu;
2) zrealizowaniu kampanii społecznej promującej wolontariat;
3) stworzeniu warunków sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców Małopolski w wolontariat;
4) profesjonalizacji działań wolontariuszy w organizacjach pozarządowych (rozwój wolontariatu kompetencji);
5) promocji wolontariatu pracowniczego.

 1. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizacje zadań wybranych w ramach w/w konkursu, środki finansowe do kwoty 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).
 2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.
 3. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy.
 4. Oferent zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym na poziomie co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania.
 5. Wkład własny Oferenta rozumiany jest jako suma wkładu: finansowego, osobowego i rzeczowego, z zastrzeżeniem, że wkład finansowy i osobowy jest obligatoryjny w kalkulacji przewidywanych kosztów, natomiast wkład rzeczowy jest fakultatywny w kalkulacji przewidywanych kosztów w cz. IV pkt 8 oferty.
 6. Kosztorys zadania obejmuje przedstawienie kosztów w podziale na koszty merytoryczne, koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne.
 7. Poziom kosztów obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne ponoszone z dotacji nie mogą przekroczyć 10 % wartości dotacji.
 8. Przewiduje się dofinansowanie więcej niż jednej oferty.
 9. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy uprawnionych Oferentów, których oferty będą wyłonione
  w drodze w/w konkursu.
 10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 11. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
 12. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały.
 13. Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru ofert stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą - Oferentem, którego oferta została wybrana w konkursie.
 14. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 15. Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego, kosztorysu lub odstąpić od podpisania umowy. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy Oferent powinien pisemnie powiadomić Kancelarię Zarządu o swojej decyzji do 14 dni roboczych od daty publikacji wyników Konkursu na BIP.

Oferent zobowiązany jest do każdorazowego pisemnego powiadomienia zleceniodawcy o wszystkich planowanych zmianach zachodzących w realizacji zadania. Planowane zmiany mogą być wprowadzone do realizacji, tylko po akceptacji ze strony Zleceniodawcy w formie pisemnego aneksu do umowy

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizacje zadań wybranych w ramach w/w konkursu, środki finansowe do kwoty 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).

Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy.

Oferent zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym na poziomie co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania.

Wkład własny Oferenta rozumiany jest jako suma wkładu: finansowego, osobowego i rzeczowego, z zastrzeżeniem, że wkład finansowy i osobowy jest obligatoryjny w kalkulacji przewidywanych kosztów, natomiast wkład rzeczowy jest fakultatywny w kalkulacji przewidywanych kosztów w cz. IV pkt 8 oferty.

Kosztorys zadania obejmuje przedstawienie kosztów w podziale na koszty merytoryczne, koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne.

Poziom kosztów obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne ponoszone z dotacji nie mogą przekroczyć 10 % wartości dotacji.

Przewiduje się dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy uprawnionych Oferentów, których oferty będą wyłonione w drodze w/w konkursu.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały.

Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru ofert stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą - Oferentem, którego oferta została wybrana w konkursie.

Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego, kosztorysu lub odstąpić od podpisania umowy. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy Oferent powinien pisemnie powiadomić Kancelarię Zarządu o swojej decyzji do 14 dni roboczych od daty publikacji wyników Konkursu na BIP.

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert w obszarze promocji i organizacji wolontariatu.

Termin składania ofert:

2019-03-15

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama