Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Promocja i organizacja wolontariatu

Reklama
Nabór od 22.02.2019 do 15.03.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze promocji i organizacji wolontariatu.

Opis konkursu:

W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające w szczególności na:
1) popularyzacji idei wolontariatu;
2) zrealizowaniu kampanii społecznej promującej wolontariat;
3) stworzeniu warunków sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców Małopolski w wolontariat;
4) profesjonalizacji działań wolontariuszy w organizacjach pozarządowych (rozwój wolontariatu kompetencji);
5) promocji wolontariatu pracowniczego.

 1. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizacje zadań wybranych w ramach w/w konkursu, środki finansowe do kwoty 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).
 2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.
 3. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy.
 4. Oferent zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym na poziomie co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania.
 5. Wkład własny Oferenta rozumiany jest jako suma wkładu: finansowego, osobowego i rzeczowego, z zastrzeżeniem, że wkład finansowy i osobowy jest obligatoryjny w kalkulacji przewidywanych kosztów, natomiast wkład rzeczowy jest fakultatywny w kalkulacji przewidywanych kosztów w cz. IV pkt 8 oferty.
 6. Kosztorys zadania obejmuje przedstawienie kosztów w podziale na koszty merytorycznekoszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne.
 7. Poziom kosztów obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne ponoszone z dotacji nie mogą przekroczyć 10 % wartości dotacji.
 8. Przewiduje się dofinansowanie więcej niż jednej oferty.
 9. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy uprawnionych Oferentów, których oferty będą wyłonione
  w drodze w/w konkursu.
 10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 11. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
 12. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały.
 13. Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru ofert stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą - Oferentem, którego oferta została wybrana w konkursie.
 14. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 15. Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego, kosztorysu lub odstąpić od podpisania umowy. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy Oferent powinien pisemnie powiadomić Kancelarię Zarządu o swojej decyzji do 14 dni roboczych od daty publikacji wyników Konkursu na BIP.

Oferent zobowiązany jest do każdorazowego pisemnego powiadomienia zleceniodawcy o wszystkich planowanych zmianach zachodzących w realizacji zadania. Planowane zmiany mogą być wprowadzone do realizacji, tylko po akceptacji ze strony Zleceniodawcy w formie pisemnego aneksu do umowy

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizacje zadań wybranych w ramach w/w konkursu, środki finansowe do kwoty 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).

Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy.

Oferent zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym na poziomie co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania.

Wkład własny Oferenta rozumiany jest jako suma wkładu: finansowego, osobowego i rzeczowego, z zastrzeżeniem, że wkład finansowy i osobowy jest obligatoryjny w kalkulacji przewidywanych kosztów, natomiast wkład rzeczowy jest fakultatywny w kalkulacji przewidywanych kosztów w cz. IV pkt 8 oferty.

Kosztorys zadania obejmuje przedstawienie kosztów w podziale na koszty merytorycznekoszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne.

Poziom kosztów obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne ponoszone z dotacji nie mogą przekroczyć 10 % wartości dotacji.

Przewiduje się dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy uprawnionych Oferentów, których oferty będą wyłonione w drodze w/w konkursu.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały.

Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru ofert stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą - Oferentem, którego oferta została wybrana w konkursie.

Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego, kosztorysu lub odstąpić od podpisania umowy. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy Oferent powinien pisemnie powiadomić Kancelarię Zarządu o swojej decyzji do 14 dni roboczych od daty publikacji wyników Konkursu na BIP.

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert w obszarze promocji i organizacji wolontariatu.

Termin składania ofert:

2019-03-15

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama