Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Program MSiT: „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2019”

Reklama
Nabór od 04.03.2019 do 31.03.2019 23:59
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Łączny budżet 10 mln PLN
Od 33% do 80% dofinansowania
Dotacje od 1,3 mln do 7 mln PLN
Minister Sportu i Turystyki ogłosił program „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2019”.

Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na trzy grupy.

1. Pierwszą grupę stanowią zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. W świetle dostępnych danych, nadal spora część populacji dzieci i młodzieży szkolnej nie ma dostępu do bezpiecznej i funkcjonalnej szkolnej infrastruktury sportowej. Mając na uwadze fakt, że obiekty przyszkolne pełnią funkcje, nie tylko związane z poprawą warunków realizacji zajęć wychowania
fizycznego, ale również powinny stanowić sieć podstawowych obiektów sportowych, ogólnodostępnych dla każdego, obiekty tego typu zasługują na szczególną uwagę w niniejszym Programie.

2. Drugą grupą zadań są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. W tej grupie wsparcie finansowe będą mogły otrzymać zadania dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej. Obiekty dofinansowywane w tej grupie zadań, dedykowane są w szczególności klubom sportowym,
mogącym poszczycić się wymiernymi sukcesami sportowymi, jak i również tym, dla których zrealizowanie zadania inwestycyjnego będzie silnym bodźcem do rozwoju obecnej działalności.

3. Trzecią grupą zadań, są zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, dającej możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, stanowiącej ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Ministerstwo Sportu i Turystyki zachęca do tego, aby nowo tworzona baza infrastrukturalna uzyskiwała uprzednio aprobatę społeczną oraz korelowała ze sportami uprawianymi na terenie oddziaływania inwestycji.
Należy pamiętać, że wszystkie zadania inwestycyjne (powstałe obiekty sportowe), bez względu na to, w której grupie wyróżnionych zadań się znajdują, muszą mieć charakter ogólnodostępny. Dodatkowo w przypadku obiektów zewnętrznych, wnioskodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, był nieodpłatny.

W ramach Programu możliwe jest złożenie wniosku dotyczącego realizacji kilku zadań należących do tej samej grupy inwestycji (np. 2 boiska przy 2 różnych szkołach lub remont dwóch różnych obiektów, użytkowanych przez różne kluby). Nie jest natomiast możliwe złożenie jednego wniosku zawierającego zadania inwestycyjne przypisane do różnych grup zadań (np. budowa przyszkolnej sali gimnastycznej i remont zaplecza klubu). W takich przypadkach Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia dwóch odrębnych (lub większej ilości) wniosków o dofinansowanie – osobnego dla każdej z ww. grup.

W ramach Programu nie będzie możliwe dofinansowanie budowy siłowni zewnętrznych, stref relaksu oraz sprawnościowo-zręcznościowych placów zabaw. Tego typu zadania, dofinansowywane będą w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019, dla którego ogłoszony został osobny nabór wniosków inwestycyjnych.

Wstępna wysokość środków finansowych, planowana do wydatkowania na realizację Programu w roku 2019 wynosi: 10 mln zł - kwota ta dotyczy jedynie transz dofinansowania, zaplanowanych do wydatkowania w 2019 r., a nie całości środków, które przyznane zostaną w ramach bieżącej edycji programu i wypłacane będą w latach kolejnych.

W przypadku zwiększenia środków na realizację programu, możliwe będzie uzyskanie dofinansowania przez większą liczbę wnioskodawców, bez konieczności publikowania nowego ogłoszenia o programie.

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać:
1. jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;

2. stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

3. spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 4 marca do 31 marca 2019 r. (dla wniosków przesyłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego).

Minister może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków inwestycyjnych.

Wniosek inwestycyjny składa się do Ministerstwa za pomocą systemu elektronicznego AMODIT, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl/

Wypełniony formularz elektroniczny wniosku inwestycyjnego należy przesłać do Ministerstwa w systemie AMODIT, a po wysłaniu formularza, należy go wydrukować, podpisać i przesłać/złożyć wraz z załącznikami na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Infrastruktury Sportowej
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa

Reklama