Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Reklama
Nabór od 22.02.2019 do 12.03.2019 15:30
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 96,144 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie w latach 2019-2020 placówek wsparcia dziennego.

1. Nazwa zadania publicznego: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

2. Cel: Wspieranie rodziny w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci

3. Działania:

a) prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę;

· prowadzenie zajęć animacyjnych i socjoterapeutycznych.

4. Beneficjenci: dzieci i młodzież z terenu miasta Opola, w szczególności ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym, przemocą i wykluczeniem społecznym

Oferty należy składać wraz z kompletem załączników za pośrednictwem Generatora na stronie www.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia 12 marca 2019 r. o godz. 15.30.

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, proszę o kontakt z pracownikami Centrum Dialogu Obywatelskiego, codziennie w godzinach pracy urzędu.

Dodatkowo w dniu 28.02.2019 r. w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, pełniony będzie dyżur konsultacyjny w godzinach 7.30 – 17.30.

Reklama