Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich

Reklama
Nabór od 21.02.2019 do 25.03.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Ursus
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Młodzież
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert.

Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi

Cel zadania

Celem zadania jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich poprzez organizację różnych form wypoczynku wyjazdowego realizowanego
w ramach rekreacji lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączonego ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień oraz kompetencji społecznych dzieci i młodzieży.

Adresaci zadania

Adresatami zadania są dzieci i młodzież - uczniowie zamieszkali lub uczęszczający do szkoły na terenie m.st. Warszawy, a szczególnie Dzielnicy Ursus. Dofinansowaniem mogą być objęte jedynie dzieci i młodzież szkolna od 6. roku życia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku osób niepełnosprawnych do 24 roku życia.

Warunki obligatoryjne

1) Wypoczynek będzie realizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

2) Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wypoczynkiem lub z opieką nad małoletnimi, pracodawcy lub organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 405).

3) Oferent realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, przeszkolonych wolontariuszy oraz kadrę o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do: prowadzenia wypoczynku, sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą, do sprawowania opieki specjalistycznej oraz prowadzenia terapii z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (w przypadku organizacji wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych).

4) Przy ocenie doświadczenia oferenta, komisja będzie brała pod uwagę rekomendacje i opinie dotyczące organizowania wypoczynku w latach 2017–2018.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 25 marca 2019 roku do godz. 16:00.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2019 roku do godz.14:00 w Kancelarii Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy Pl. Czerwca 1976 r. nr 1 w Warszawie lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02 – 495 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama