Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wyjazd profilaktyczny i/lub socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

Reklama
Nabór od 21.02.2019 do 15.03.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Ochota
Łączny budżet 45 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Młodzież
Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku​ zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Wyjazd profilaktyczny i/lub socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, będących kontynuacją całorocznej pracy w placówkach wsparcia dziennego w 2019 r.

Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi

Opis zadania:

Cele:

realizacja działań profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych podczas turnusu, mających przyczynić się do zwiększenia skuteczności działań podejmowanych podczas całorocznej pracy na rzecz dzieci i młodzieży, w placówkach wsparcia dziennego.

Adresaci:

dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat z rodzin dysfunkcyjnych, podejmujące ryzykowne zachowania związane z używaniem środków psychoaktywnych, w tym alkoholu, objęte wsparciem w placówkach wsparcia dziennego w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia z terenu Dzielnicy Ochota (w turnusie weźmie udział min. 27 uczestników).

Formy:

Obligatoryjnie: zajęcia profilaktyczne i/lub socjoterapeutyczne oraz m.in.: warsztaty komunikacji interpersonalnej, treningi zastępowania agresji, wycieczki turystyczno – krajoznawcze, zajęcia rekreacyjno – sportowe oraz rozwijające zainteresowania uczestników itp.

Warunki realizacji zadania:

 1. oferta na wyjazd profilaktyczny/socjoterapeutyczny powinna być zgodna z założeniami Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla m.st. Warszawy w 2019 roku,
 2. czas trwania wyjazdu - co najmniej 10 dni,
 3. dostarczenie informacji o liczbie uczestników wyjazdu oraz zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku wydane przez kuratorium oświaty do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy najpóźniej 5 dni przed wyjazdem,
 4. zapewnienie bezpiecznego transportu (aktualny przegląd techniczny autokaru, rezerwacja przedziałów dla grupy w przypadku transportu kolejowego),
 5. rekrutacja uczestników powinna odbywać się przy współpracy z placówkami wsparcia dziennego,
 6. zapewnienie interesującego dla grupy adresatów programu wypoczynku (dobór zajęć sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-oświatowych, artystycznych, survival i innych),
 7. obligatoryjne włączenie zajęć profilaktycznych lub/i socjoterapeutycznych ukierunkowanych na rozwój umiejętności społecznych i życiowych, zapobieganie agresji,
 8. przeprowadzenie ewaluacji zadania,
 9. warunki organizacyjne muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. 1997, Nr 12, poz. 67, z późn. zm.);
 10. prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania (w tym: dziennika zajęć, harmonogramu zajęć, listy uczestników turnusu, pisemnej zgody rodziców / opiekunów na uczestnictwo w wyjeździe, zgoda na przetwarzanie danych osobowych)
 11. ubezpieczenie przejazdu i pobytu uczestników,
 12. dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że nie może być to warunek zakwalifikowania dziecka do wyjazdu.

Kadra:

1. wychowawcy oraz prowadzący zajęcia powinni dysponować kwalifikacjami zgodnymi z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Ponadto, niezbędne jest do realizacji turnusu zatrudnienie psychologa (obóz socjoterapeutyczny) lub/i pedagoga (obóz profilaktyczny) posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą publicznego.

2. Należy opisać kwalifikacje osób oraz ich sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań, z uwzględnieniem wolontariuszy oraz członków stowarzyszeń świadczących pracę społecznie) w pkt 11 formularza oferty.

3. Oferent przystępując do podpisania umowy, jednocześnie składa oświadczenie, że: "znana mu jest treść ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2016.862, 1948 oraz 106) oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem”.

4. Przed dopuszczeniem do realizacji przedmiotowych zadań w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi Oferent zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem). Przy wykonywaniu zadania w ww. zakresie nie będą brały udziału osoby, które: widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub, co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.”;

Zakładane rezultaty:

 1. zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży zgodnego ze zdrowym stylem życia,
  kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej,
 2. zwiększenie efektywności i jakości pracy profilaktycznej.
 3. wzmocnienie działań chroniących przed zachowaniami ryzykownymi.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 15 marca 2019 roku do godz. 16.00.​

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2019 roku do godz. 12.00 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 26 pok. Nr 5, 02-365 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 26; 02-365 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama