Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Wesoła

Reklama
Nabór od 21.02.2019 do 15.03.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Wesoła
Łączny budżet 195 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Młodzież
Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku​ zadania publicznego z zakresu prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży w Wesoła
 1. Cel:
 • wyrównanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci oraz młodzieży z terenu dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w szczególności pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym,
 • ograniczenie skali dysfunkcji rodzinnych (m.in. poprzez kontakt ze wszystkimi instytucjami działającymi na terenie dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na rzecz wyrównywania szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży);
 • wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz udzielanie pomocy dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju,
 • wsparcie w rozwoju umiejętności życiowych, społecznych oraz zainteresowań, wykorzystanie osobistych zasobów i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • ograniczenie występowania zachowań ryzykownych młodzieży, a także wzmacnianie zainteresowań młodzieży, jako alternatywy do podejmowania zachowań ryzykownych związanych z nadużywaniem alkoholu,
 • promowanie zdrowego trybu życia.

Adresaci:

dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 roku życia z terenu dzielnicy Wesoła,
a w szczególności z obszarów kumulacji problemów społecznych: Wesoła Centrum oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Oczekiwania:

 1. zapewnienie w opiekuńczej placówce wsparcia dziennego na terenie dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy od 1 kwietnia 2019 r. do 30 listopada 2021 r. do 30 miejsc dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem adresatów zadania pochodzących z rodzin napotykających trudności w wypełnianiu obowiązków wychowawczych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także innych grup wymagających wsparcia i pomocy w działaniach opiekuńczych i wychowawczych.
 2. objęcie dzieci i młodzieży od 6 do 18 roku życia ofertą programową placówki wsparcia dziennego,
 3. wspieranie rodzin w procesie wychowawczym i opieki nad dzieckiem,
 4. wspieranie w rozwoju umiejętności społecznych,
 5. promowanie zdrowego stylu życia,
 6. ewaluacja programu.

Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji zadania:

 1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998, 1076, 1544, 2245), w tym m.in.: w zakresie posiadania odpowiedniej bazy lokalowej, kadry posiadającej wymagane uprawnienia i kwalifikacje
  oraz innych wymogów określonych w ww. ustawie. Ponadto działania muszą
  być zgodne z założeniami Standardów programowych funkcjonowania
  placówek wsparcia dziennego na terenie m.st Warszawy (https://warszawarodzinna.um.warszawa.pl/sites/warszawarodzinna.um.warszawa.pl/files/standardy_programowe_pwd.pdf). Placówka może być prowadzona w formie:

a. opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych.

Zapewnia: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, a także organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

Oczekiwana liczba miejsc do: 30.

 1. Oferent musi posiadać *(w momencie podpisywania umowy)* aktualne zezwolenie, które będzie umożliwiało prowadzenie od dnia 1 kwietnia 2019 r. placówki wsparcia dziennego *wydane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* (Dz. U. z 2018 r., poz. 998, 1076, 1544, 2245). Brak ww. zezwolenia skutkować będzie brakiem możliwości podpisania umowy.
 2. Placówka musi być zlokalizowana na terenie dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Preferowana lokalizacja to obszary kumulacji problemów społecznych: Wesoła Centrum.
 3. Placówka musi funkcjonować minimum 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, nie mniej niż 4 godziny dzienne. Godziny funkcjonowania placówki powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości uczestnictwa adresatów. Dopuszczalna jest przerwa wakacyjna (1 miesiąc) – informacja musi zostać uwzględniona w ofercie. W okresie, w którym placówka nie będzie funkcjonowała oferent zobowiązany jest do określenia adekwatnych kosztów funkcjonowania placówki tj. nieuwzględniania w kosztorysie dożywiania, zakupu materiałów, wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie/dzieło, za wyjątkiem np.: pełnienia przez te osoby dyżuru w placówce.
 4. Placówka powinna zapewnić opiekę dla grupy minimum: 20 dzieci i młodzieży.
  W placówce muszą być obecne, co najmniej 2 osoby dorosłe (w tym mogą to być wychowawca/y, kierownik). Listę uczestników należy złożyć przed podpisaniem umowy na realizację zadania publicznego. Realizator zobowiązuje się do podjęcia wszelkich starań mających na celu utrzymanie zadeklarowanej w ofercie liczby adresatów zadania. Realizator zobowiązuje się, składając ofertę, do utrzymania minimalnej frekwencji na poziomie 60% wcześniej deklarowanej liczbie adresatów zadania. W przypadku spadku frekwencji w placówce poniżej zadeklarowanego poziomu (tj. 60%) w trzech kolejnych miesiącach, realizator może zostać zobowiązany do zwrotu części dotacji. Pod opieką jednego wychowawcy/opiekuna nie może przebywać więcej niż 15 podopiecznych.
 5. Oferent musi zawrzeć w składanej ofercie informację o trybie i sposobie naboru uczestników oraz określić liczbę adresatów, którzy będą korzystać z placówki wsparcia dziennego w poszczególnych latach realizacji zadania (każde dziecko liczone jest jeden raz w danym roku). Dzieci i młodzież uczęszczająca do placówki powinna być kierowana przede wszystkim przez: jednostki pomocy społecznej, w tym w szczególności przez: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, placówki oświatowe, w tym w szczególności funkcjonujące na terenie obszarów kumulacji problemów społecznych: Wesoła Centrum rodziców lub opiekunów prawnych, a także przez inne instytucje funkcjonujące w zakresie pomocy dziecku
  i rodzinie.
 6. Usługi świadczone przez placówkę są w całości bezpłatne dla adresatów zadania. Każdy z uczestników musi posiadać aktualną pisemną zgodę (rodzica lub opiekuna prawnego) na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez placówkę, zgodę na publikację wizerunku, zgodę na samodzielne powroty dziecka do domu.
 7. Placówka zapewnia dzieciom i młodzieży możliwość korzystania z dożywiania (1 posiłek dziennie). Dożywianie w placówce powinno być prowadzone zgodnie z zasadami zdrowego żywienia. Ponoszone koszty związane z wyżywieniem muszą być adekwatne do dziennej frekwencji adresatów zadania udokumentowanej na liście obecności adresatów. W przypadku zmniejszenia liczby adresatów zadania ponoszone koszty zakupu środków żywnościowych nie mogą być większe niż określona stawka żywieniowa przypadająca na jednego adresata zadania. Ponadto w placówce może być organizowane rozdawnictwo paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży regularnie korzystających z usług placówki – informacja musi zostać uwzględniona w ofercie (oddzielna pozycja w kosztorysie).
 8. Placówka musi prowadzić indywidualną dokumentację dotyczącą pracy z dzieckiem
  i rodziną, w tym prowadzić okresową ocenę postępów osiągniętych przez adresatów korzystające ze wsparcia (np. dot. frekwencji szkolnej w ujęciu miesięcznym, promocji do kolejnej klasy itp.). Dla każdego adresata zadania powinna być przeprowadzona diagnoza (trudności, potrzeby, możliwości) w oparciu, o którą powstaje indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodziną. W ramach diagnozy powinna być przeprowadzona rozmowa z rodzicami, wychowawcą szkolnym, pracownikiem socjalnym (jeśli rodzina korzystała lub nadal korzysta ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej), kuratorem (jeśli jest w niej sprawowany nadzór kuratora).
 9. Dokumentacja w placówce musi zawierać:
 10. Placówka zobowiązana jest do utrzymywania stałej współpracy z jednostkami pomocy społecznej i innymi instytucjami funkcjonującymi w zakresie pomocy dziecku
  i rodzinie w zakresie pracy z adresatami zadania. Placówka musi współpracować
  z okolicznymi szkołami, do których uczęszczają adresaci zadania. Oferent powinien posiadać podpisane porozumienie o współpracy z tymi placówkami oświatowymi.
 11. Opracowany kosztorys realizacji zadania powinien być sporządzony osobno dla każdego z roku realizacji zadania. W przypadku, gdy organizacja prowadzi kilka placówek, musi sporządzić kosztorys i harmonogram dla każdej placówki odrębnie.
 12. W placówce zatrudniony jest kierownik. W przypadku, gdy kierownik pełni funkcję wychowawcy należy precyzyjnie określić wymiar godzin pracy/etatu
  w ramach każdej z tych funkcji. Jedna osoba może pełnić obowiązki kierownika dla więcej niż jednej placówki.
 13. Wychowawcy i kierownik w placówce powinni być zatrudnieni na umowę o pracę, jeśli organizacja prowadząca placówkę zatrudnia pracownika na umowę zlecenia, wysokość wynagrodzenia powinno odpowiadać wysokości wynagrodzenia na umowę o pracę.

Obowiązkowe jest korzystanie z jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy oferowanego przez miasto (Baza Monitorująca). Brak systematycznego wprowadzania danych do Bazy Monitorującej może skutkować rozwiązaniem umowy o finasowanie zadania.

Rezultaty:

 1. podniesienie wyników w nauce dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 roku życia objętych działaniami placówki,
 2. zwiększenie liczby promocji do następnej klasy,
 3. podniesienie frekwencji szkolnej dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 roku życia,
 4. zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym w trakcie prowadzonych zajęć,
 5. przygotowanie do pełnienia ról społecznych rozwijanie umiejętności społecznych oraz zainteresowań własnych,
 6. zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów prawnych adresatów zadania,
 7. nabycie przez dzieci i młodzież umiejętności konstruktywnego zagospodarowania czasu wolnego.

Miejsca składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej:
Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Reklama