Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Realizacja w formie wsparcia zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 21.02.2019 do 15.03.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Młodzież
Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2019 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Przygotowanie i organizacja przeprowadzenia zawodów finałowych XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w roku 2019 w sportach letnich - Lubuskie 2019”.

Celem konkursu jest wyłonienie oferty na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży województwa lubuskiego poprzez przygotowanie i organizację przeprowadzenia zawodów finałowych XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich - Lubuskie 2019 oraz zlecenie jego realizacji poprzez wsparcie organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkurs obejmuje zadanie, którego zakończenie nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada 2019 roku. Ww. zadanie stanowi realizację Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku, w zakresie:

  • organizowania imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa;
  • udziału zawodników i zawodniczek z województwa lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich;
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
  • upowszechniania postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Na realizację w formie wsparcia zadania publicznego realizowanego przez organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w 2019 roku przeznaczona została kwota 500 000,00 zł.

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać do dnia 15 marca 2019 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

Reklama