Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Reklama
Nabór od 20.02.2019 do 14.03.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 913) w dniu 19 lutego 2019 roku podjął uchwałę w_ sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego._

Zgodnie z Programem Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku, planowane jest wsparcie zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1) Promocja województwa.

Zadanie: działania promocyjne wpływające na pozytywny wizerunek województwa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, obejmujące w szczególności działania zwiększające atrakcyjność regionu poprzez marketing regionalny

Na wsparcie zadań publicznych zgodnie z Programem Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczona została kwota 200.000 zł.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać do dnia 14 marca 2019 roku w zamkniętej kopercie w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

Reklama