Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2019 r

Reklama
Nabór od 20.02.2019 do 29.03.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Wola
Łączny budżet 230 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Młodzież
Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi::

Cel zadania:

 • Celem zadania jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich poprzez organizację różnych form wypoczynku wyjazdowego, w tym obozów, kolonii i innych form. Wypoczynek ma zapewnić rekreację oraz regenerację sił fizycznych i psychicznych a także umożliwić szkolenie lub pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży.

Odbiorcy:

 • Adresatami są dzieci i młodzież szkolna od 6 roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej /z wyjątkiem szkół policealnych/, zamieszkałe/uczące się na terenie Warszawy, a szczególnie Dzielnicy Wola. Podczas rekrutacji należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację finansową rodziny lub potrzeby psychiczne czy emocjonalne uczestników.

Wskaźniki rezultatu (przewidywane do osiągnięcia przez cały okres realizacji zadania):

 • forma realizacji wypoczynku (liczba jednostek wyjazdowych np. kolonii, obozów, rajdów);
 • liczba uczestników i szkół z terenu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, do których uczęszczają;
 • liczba dni trwania poszczególnych form wypoczynku wyjazdowego (nie mniej niż 5 noclegów);

W pkt. IV.5 oferty należy wskazać, wypełniając tabelę, dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego. Poprzez zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego rozumie się spełnienie wyżej wymienionych wskaźników.

Warunki obligatoryjne:

 • Wypoczynek będzie realizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).
 • Oferent realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym kadrę o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do prowadzenia wypoczynku/ do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz wolontariuszy. Zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 405) w przypadku zatrudniania lub podjęcia innych form współpracy w ramach działalności związanej z edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieka nad nimi pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczonej do pracy osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
 • Przy ocenie doświadczenia oferenta, komisja będzie brała pod uwagę rekomendacje i opinie dotyczące organizowania wypoczynku w latach 2017 – 2018.

Informacje dotyczące realizacji zadania:

 • Oferent musi przedstawić program pracy z uczestnikami wypoczynku, który należy zawrzeć w pkt. IV.6. oferty.
 • Oferent musi opisać sposób rekrutacji uczestników wypoczynku.
 • Do wyliczenia wysokości maksymalnego możliwego dofinansowania przyjmuje się następujące wskaźniki:

§ do 50 zł dziennie na jednego uczestnika (stawka obejmuje dzienne dofinansowanie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu uczestników oraz zakupu materiałów),

§ do 600 zł na dofinansowanie pobytu na wyjeździe wolontariusza posiadającego pełne, wymagane prawem, kwalifikacje do opieki nad dziećmi (stawka obejmuje koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu).

 • Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie:

§ kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania dzieci i młodzieży,

§ zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu w trakcie

   trwania wypoczynku,

§ transportu uczestników,

§ kosztów zakwaterowania i wyżywienia opiekunów-wolontariuszy.

 • Dofinansowaniem nie mogą być objęte dzieci i młodzież uczestnicząca w turnusach rehabilitacyjnych i obozach specjalistycznych.
 • Termin realizacji wypoczynku dzieci i młodzieży 22 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 • W przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie środków finansowych własnych Zleceniobiorcy i środków finansowych z innych źródeł możliwe jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

Dotację może wykorzystać tylko bezpośredni organizator wypoczynku dzieci i młodzieży, który zarejestruje wypoczynek w Kuratorium Oświaty właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.

 • Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne posiada odpowiedni zapis w statucie lub aktualną uchwałę władz statutowych w tym zakresie.
 • W przypadku współpracy z wolontariuszami podczas realizacji zadania oferent zobowiązany jest do:

§ stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (dostępnym na stronie www.ochotnicy.waw.pl) oraz wykazania w ofercie jak będą stosowane;

§ udziału osoby zajmującej się współpracą z wolontariuszami w spotkaniu informacyjnym nt. projektu „Ochotnicy warszawscy” i standardów pracy z wolontariuszami (spotkanie zostanie zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy);

§ umieszczenia oferty/informacji o rekrutacji wolontariuszy na portalu „Ochotnicy warszawscy” (w przypadku prowadzenia rekrutacji podczas realizacji zadania).

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem: https://witkac.pl/Account/Login do dnia 29 marca 2019 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 kwietnia 2019 roku do godz. 16.00 w Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy al. Solidarności 90 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90, 01- 003 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy Wola).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama