Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Programy profilaktyczne lub socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w...

Reklama
Programy profilaktyczne lub socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”
Nabór od 20.02.2019 do 18.03.2019 23:59
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - Wydział ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani
Łączny budżet 1,3 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 70 tys. PLN
Dzieci, Młodzież
Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.

Zadanie należy zorganizować na terytorium Polski, w formie minimum 14-dniowej akcji wyjazdowej. W ofercie należy określić dokładne miejsce, okres pobytu oraz liczbę uczestników.

  1. Zadanie musi być realizowane na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu z terenu województwa mazowieckiego.
  2. W ramach realizacji zadania wykonawcę zobowiązuje się do:
  • współpracy z Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy naborze uczestników z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu;
  • zorganizowania letniego wypoczynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452);
  • przeprowadzenia dla każdego uczestnika wypoczynku min. 25 godzin programu z zakresu problematyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia na każdym turnusie wypoczynkowym;
  • wymagane jest aby zajęcia w ramach programu, z zakresu problematyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia, prowadzone były przez osoby legitymujące się kwalifikacjami odpowiednimi do realizacji zaplanowanych w ofercie działań.

W składanych ofertach należy podać przyjęte kryteria doboru uczestników zadania oraz precyzyjnie określić sposób dokumentowania działań związanych z wyborem uczestników zadania, w szczególności dokumentowania spełnienia przez uczestników kryteriów udziału w zadaniu.

Dodatkowe punkty w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego przyznawane będą za:

  1. atrakcyjność miejsca, dobre warunki bytowe (od 0 do 3 pkt);
  2. pochodzenie uczestników projektu z terenów gmin wiejskich województwa mazowieckiego, liczba uczestników oraz planowane w ofercie działania adekwatne do wnioskowanej kwoty dotacji (od 0 do 3 pkt);
  3. udział dzieci niepełnosprawnych w rozumieniu art. 1 pkt 3 z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192 i 2354) (od 0 do 4 pkt).
Reklama