Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadań w zakresie współpracy międzynarodowej

Reklama
Nabór od 20.02.2019 do 29.03.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 5 tys. PLN
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie współpracy międzynarodowej.

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań.

  1. W ramach priorytetu wspieranie działań i inicjatyw realizowanych we współpracy z zagranicą w Województwie Opolskim zakresem zadań objęte zostają inicjatywy realizowane na obszarze Województwa Opolskiego w następujących obszarach tematycznych:

1) rozwój współpracy transgranicznej, mającej na celu rozwój społeczno-gospodarczy pogranicza polsko-czeskiego, w tym euroregionów Pradziad i Silesia, promowanie umiejętności międzykulturowych wśród mieszkańców regionów pogranicza,

2) transfer wiedzy i technologii,

3) kształtowanie dobrego wizerunku województwa wśród regionów Europy oraz w Polsce,

4) promocję idei integracji europejskiej oraz doświadczeń i wiedzy partnerów europejskich w zakresie funkcjonowania w strukturach europejskich i przekazywanie ich regionom spoza Unii Europejskiej,

5) rozwój gospodarczy, z uwzględnieniem rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz turystyki i wymianę doświadczeń dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej za granicą,

6) wymianę doświadczeń specjalistycznych i samorządowych,

7) aktywizację społeczeństwa obywatelskiego poprzez zwiększenie udziału mieszkańców w przedsięwzięciach międzynarodowych,

8) międzynarodową wymianę doświadczeń, m.in. w dziedzinie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa, edukacji, ochrony zdrowia, ekologii, ochrony przyrody i energetyki odnawialnej, pomocy społecznej i polityki senioralnej oraz poszanowania praw mniejszości,

9) organizację międzynarodowego wypoczynku dzieci i młodzieży i międzynarodowych konkursów młodzieżowych o charakterze edukacyjnym.

  1. Wszystkiezadania wymienione w ust. 1 pkt 1-9 powinny wpisywać się w 15-lecie obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej i odbywać się pod hasłem „Opolskie Gwiazdy Europy”.

  2. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

  3. Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w ofercie mogą być realizowane w dowolnych formach zapewniających najwyższą skuteczność.

  4. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy.

Ofertę dotyczącą powierzenia lub wsparcia realizacji publicznego zadania Województwa w zakresie współpracy międzynarodowej należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia 29.03.2019 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 w Opolu lub w sekretariacie Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego, ul. Żeromskiego 3, V piętro w Opolu.

Reklama