Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

"Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin na lata 2016-2020"

Reklama
Nabór od 20.02.2019 do 14.03.2019 14:00
Gmina Lublin - Wydział Ds. Osób Niepełnosprawnych
Informacje na temat konkursu udzielane są w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin, tel. 81 466 30 83, adres mailowy: anna.boguszewska@lublin.eu.
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje od 2 tys. do 90 tys. PLN
Niepełnosprawni
Prezydent Miasta Lublin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin na lata 2016-2020”.

Rodzaj zadania publicznego: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tytuły zadań publicznych:

1. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - 20 000 zł.
2. Rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku - 20 000 zł.
3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - 40 000 zł.
4. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - 90 000 zł.
5. Programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych - 20 000 zł.
6. Umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym - 10 000 zł.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

W 2019 roku na realizację ww. zadań publicznych przeznacza się środki publiczne w łącznej wysokości 200 000 zł. Udział dotacji w całkowitych kosztach realizacji każdego zadania wynosi nie więcej niż 95%.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie organizacje pozarządowe oraz podmioty,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, które statutowo działają na rzecz osób niepełnosprawnych oraz:

1) nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i podatków;
2) jako wkładu własnego finansowego nie użyją środków pozyskanych z budżetu Miasta Lublin;
3) posiadają niezbędne zasoby kadrowe i rzeczowe, aby prawidłowo zrealizować wybrane zadanie publiczne;
4) nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy.

2. Dotacja przyznawana będzie w trybie wspierania realizacji zadań publicznych, w rozumieniu art. 11 ust 1 pkt 1 ustawy.
3. Umowy realizacji zadań publicznych zostaną zawarte z podmiotami, których oferty uzyskają najwyższą ilość punktów, nie mniej jednak niż 65, a wartość dotacji nie przekroczy kwot przeznaczonych w budżecie miasta na realizację poszczególnych zadań.
4. W przypadku uzyskania najwyższej liczby punktów przez podmiot, którego oferta nie wyczerpuje przeznaczonej na zadanie kwoty, dotacja będzie udzielona następnym
w kolejności Oferentom do wyczerpania kwoty przeznaczonej na zadanie.
5. Dopuszcza się możliwość przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, pod warunkiem, że podmiot dokona aktualizacji oferty.
6. W przypadku uzyskania dotacji w wysokości mniejszej niż przewidywała oferta, istnieje możliwość zmniejszenia wkładu własnego, lecz konieczne będzie utrzymanie procentowego udziału wkładu finansowego własnego w całości kosztów zadania zadeklarowanego w ofercie.
7. Dotacje zostaną przekazane po podpisaniu umowy z wyłonionymi Oferentami.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie będzie realizowane od dnia 15.04.2019 roku do dnia 15.12.2019 roku.
2. Z przyznanej dotacji mogą być finansowane wyłącznie koszty poniesione na wykonanie zadania w okresie jego realizacji.
3. Oferent jest zobowiązany do wskazania rzetelnej procedury kwalifikacyjnej, określającej nabór beneficjentów ostatecznych zadania, popartej zwięzłą diagnozą i rozpoznaniem środowiska. Procedura ta ma mieć jednocześnie charakter ogólnodostępny i być odzwierciedlona w treści oferty.
4. Beneficjentami ostatecznymi zadań będą wyłącznie mieszkańcy Miasta Lublin.
5. Podstawą realizacji zadania jest umowa na wsparcie zadania publicznego. Ramowy wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).

V. Sposób sporządzenia oferty.

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem oferty określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdania z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
2. Ofertę należy wypełnić oraz złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej Witkac, dostępnej na stronie www.witkac.pl. Wypełnioną ofertę należy wydrukować i po podpisaniu złożyć w formie papierowej zgodnej z wersją elektroniczną przygotowaną w generatorze ofert. Oferta złożona wyłącznie w wersji elektronicznej albo w wersji papierowej nie będzie rozpatrywana.
3. Ofertę w wersji papierowej podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu lub podmiotów i składania oświadczeń woli w jego/ich imieniu.
4. W ramach jednego zadania publicznego Oferent może złożyć jedną ofertę.
5. Do oferty można dołączyć zgodną ze stanem prawnym i faktycznym kopię odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego.
6. W przypadku, gdy odpis z KRS lub odpis z innego rejestru lub ewidencji nie zawiera zapisów dotyczących statutowej działalności należy do oferty dołączyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (dokument niezbędny do dokonania oceny formalnej – kryterium nr 4).
7 Przy sporządzaniu kalkulacji przewidywanych kosztów zadania należy uwzględniać następujące zasady:
1) środki finansowe z innych źródeł publicznych nie mogą pochodzić z budżetu Miasta Lublin;
2) wykazać koszty jedynie niezbędne do realizacji celu;
3) udział finansowych środków własnych lub pochodzących z innych źródeł musi wynosić co najmniej 5% wnioskowanej dotacji, gdyż oferta zostanie odrzucona na etapie oceny formalnej;
4) koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne nie powinny przekraczać 20% wnioskowanej dotacji zadania (udział powyżej tego progu skutkuje uzyskaniem 0 pkt w jednym z kryteriów oceny merytorycznej);
5) w kosztorysie oferty nie przewiduje się wkładu rzeczowego (część IV, pkt 8 w tabeli: kalkulacja przewidywanych kosztów).
8. W przypadku realizacji zadania przy pomocy wolontariuszy należy mieć na uwadze:
1) wolontariusz wykonujący zadania analogiczne do osoby wynagradzanej w zadaniu powinien mieć podobne kompetencje do wykonywania tych samych obowiązków;
2) każdy rodzaj pracy wykonywany przez wolontariusza powinien zostać uregulowany stosownym porozumieniem lub umową wolontariacką wykazującą zakres pracy i jej wymiar czasowy;
3) praca wolontariusza lub społeczna praca członków organizacji pozarządowej podlega ewidencji w karcie czasu pełnienia świadczenia lub pracy społecznej;
4) w przypadku zaangażowania do zadania publicznego wolontariusza jednocześnie będącego w stosunku pracy, każdą z czynności wykonywanych na rzecz zadania publicznego, zobowiązany jest on świadczyć poza godzinami pracy lub w dni wolne od pracy.
9. Koszt godziny pracy osób realizujących zadanie, a także wycena pracy wolontariuszy
i pracy społecznej członków powinna wynikać z rozeznania lokalnego rynku oraz obwiązujących stawek przy wykonywaniu podobnego zakresu czynności. Wysokość stawek godzinowych podlega ocenie merytorycznej.

VI. Termin oraz miejsce składania ofert.

1. Ofertę w wersji papierowej, wygenerowaną w elektronicznym generatorze Witkac (www.witkac.pl) oraz podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta/Oferentów należy złożyć w siedzibie Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin, ul. Diamentowa 2, pok. 106, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.03.2019 roku.
2. Ofertę w wersji papierowej można złożyć za pośrednictwem urzędu pocztowego lub gońca, przy czym datą złożenia oferty jest termin jej wpływu do Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin.

VII. Tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert i termin dokonania wyboru ofert.

1. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przez komisję konkursową powołaną w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin.
2. Zasady pracy komisji konkursowej oraz procedurę postępowania przy rozstrzyganiu otwartego konkursu ofert reguluje uchwała nr 1268/XLIX/2018 Rady Miasta Lublin
z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
3. Otwarcie ofert oraz ich ocena formalna odbędzie się w dniu 15.03.2019 roku, godz. 10.00.
4. Ocena formalna złożonej oferty rozstrzyga w szczególności czy:
1) oferta została złożona w elektronicznym generatorze ofert;
2) oferta złożona w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert;
3) oferta została złożona przez uprawnionego Oferenta;
4) oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi Oferenta;
5) oferta została złożona w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu;
6) oferta została wypełniona czytelnie i kompletnie;
7) wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu;
8) oferta jest podpisana przez upoważnione osoby;
9) oferta posiada wymagane w ogłoszeniu załączniki;
10) oferta nie zawiera innych błędów formalnych.
5. Etap oceny formalnej jest jawny dla Oferentów.
6. Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie
wraz z informacją o wynikach oceny formalnej zostanie zamieszczony na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lublin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Lublin, w terminie do dnia 26.03.2019 roku.
7. Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone wyłącznie oferty spełniające wymagania formalne.
8. W przypadku wskazania przez komisję konkursową błędów lub braków formalnych
i ich uzupełniania przez Oferenta do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta uzupełniona w terminie wskazanym przez komisję. Oferta niespełniająca ww. wymogów podlega odrzuceniu.
9. Ocena merytoryczna ofert jest przeprowadzona w celu wyłonienia ofert najlepszych
i rokujących prawidłową realizację zadania. Ocena merytoryczna jest dokonywana w skali od 0 do 100 punktów.
10. Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria merytoryczne:

1) Możliwość realizacji zadania publicznego przez Oferenta (od 0 do 20 pkt);

2) Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizował zadanie (od 0 do 35 pkt):

a) wartość merytoryczna zadania (od 0 do 10 pkt),
b) zasoby kadrowe przewidziane do wykorzystania przy realizacji zadania
(od 0 do 5 pkt) - punktacja przyznawana na podstawie działu IV punkt 11 oferty,
c) poprawny dobór działań do celu zadania oraz zdiagnozowanych potrzeb
(od 0 do 10 pkt) - punktacja przyznawana na podstawie IV pkt 2, 4 i 6 oferty,
d) przewidywane efekty końcowe realizacji zadania (od 0 do 10 pkt),
– punktacja przyznawana na podstawie działu IV punkt 5 oferty;

3) Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego (od 0 do 15 pkt):

a) zasadność wykazanych do realizacji projektu rodzajów kosztów (od 0 do 5 pkt),
b) zasadność wysokości kosztów jednostkowych oraz całości kosztorysu (od 0 do 5 pkt),
c) przekroczenie 20 % oczekiwanej dotacji na obsługę zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (0 lub 5 pkt),

 • punktacja przyznawana na podstawie działu IV pkt 8 oferty;

4) Wysokość planowanego przez Oferenta udziału środków finansowych własnych i środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (od 0 do 10 pkt):

a) udział od 5 % do 20 % oczekiwanej kwoty dotacji (od 1 do 6 pkt),
b) udział od 20 % do 30 % oczekiwanej kwoty dotacji (od 7 do 9 pkt),
c) udział powyżej 30 % oczekiwanej kwoty dotacji (10 pkt),

 • punktacja przyznawana na podstawie działu IV pkt 8 i 9 oferty;
  5) Planowany przez Oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (od 0 do 10 pkt):

a) wkład rzeczowy (od 0 do 2 pkt),
b) wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i społeczna praca członków przy realizacji zadania (od 0 do 8 pkt) - dział IV pkt 8 i 9 oferty,

 • 0% udziału wkładu osobowego w stosunku do oczekiwanej kwoty dotacji – 0 pkt,
 • pow. 0% do 5% udziału wkładu osobowego w stosunku do kwoty dotacji – 1 pkt,
 • pow. 5% do 10% udziału wkładu osobowego w stosunku do kwoty dotacji – 2 pkt,
 • pow. 10 % - 15% udziału wkładu osobowego w stosunku do kwoty dotacji – 4 pkt,
 • pow. 15% do 30% udziału wkładu osobowego w stosunku do kwoty dotacji – 6 pkt,
 • powyżej 30% udziału wkładu osobowego w stosunku do kwoty dotacji – 8 pkt;

6) Ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań (od 0 do 10 pkt).

11. Oferta, która w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej uzyska mniej niż 65 nie może zostać wskazana w rekomendacji do przyznania dotacji.
12. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 12.04.2019 roku.
13. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Lublin. Decyzja Prezydenta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
14. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lublin, Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin

Reklama