Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prowadzenie Klubu Senior + w Mścicach

Reklama
Nabór od 19.02.2019 do 12.03.2019 15:00
Urząd Gminy Będzino - Fundusze Zagraniczne
Łączny budżet 33,3 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 33,3 tys. PLN
Seniorzy
Wójt Gminy Będzino ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Klubu Senior + w Mścicach.

Na realizację zadania wymienionego w punkcie przeznacza się środki w wysokości 33 300,00 słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta złotych 00/100), z czego 13 313,34 zł pochodzi ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Senior +, a 19 986,66 zł z budżetu Gminy Będzino i opłat od uczestników zadania.

Zasady przyznawania dotacji

Dotacje przyznawane będą zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018.450 t.j. z późn. zm.)

Jeżeli łączna wartość ofert przekracza wskazaną w § 2 pulę środków, o poziomie i kolejności ich przyznania decyduje ocena ofert dokonana przez Komisję Konkursową.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego zadania lub rezygnacji z realizacji zadania. Procentowy

Wójt Gminy Będzino może unieważnić konkurs bez podania przyczyny. Ponadto konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Terminy i warunki realizacji zadania

 1. Realizacja zadania ma miejsce w okresie od 01.04.2019 do 31.12.2019 r., który jest równoznaczny z okresem kwalifikowalności kosztów związanych z realizacją zadania.
 2. Klub SENIOR+ w Mścicach usytuowany jest na parterze w budynku Domu Ludowego w Mścicach pod adresem 76-031 Mścice, ul. Południowa 11, będącym własnością Gminy Będzino. Nieruchomość usytuowana jest w miejscu dostępnym dla seniorów, pozbawionym barier funkcjonalnych. Lokal budynku przeznaczony na działalność Klubu został zaadaptowany i wyposażony przez Gminę Będzino zgodnie ze standardami warunków lokalowych określonych w Programie Wieloletnim ”Senior+” na lata 2015-2020.

Seniorom w ramach Klubu SENIOR+ w Mścicach zostanie zapewniony minimalny standard placówki określony w Programie Senior+ tj. w postaci:

 • 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła (lub kanapy i fotele) pełniące funkcję sali spotkań, pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku,

 • pomieszczenie kuchenne, wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku,

 • 1 łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn) i umywalkę,

 • wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów,

  ale także ponad określone minimum poprzez zapewnienie:

 • pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele.

Realizacja zadania zakłada zapewnienie wsparcia 20 osobom w formie usług aktywizacyjnych świadczonych w Klubie. Zadanie przewiduje utworzenie i udostępnienie infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Działalność Klubu „Senior+” polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Pobyt w placówce umożliwi uczestnikowi udział w różnorodnych zajęciach. Prowadzone będą różnorodne treningi umiejętności np. plastycznych, muzycznych, kulinarnych, rozwój zainteresowań poprzez czytelnictwo, naukę obsługi komputera, telefonu itp.

Do wzięcia udziału w zajęciach ruchowych (kinezyterapii), sportowo- rekreacyjnych i aktywizujących wymagane będzie od seniora stosowne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w ww. zajęciach.

Klub, we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami, będzie mógł rozszerzać ofertę usług świadczonych poza swoją siedzibą.

Podstawowe zasady funkcjonowania:

 1. klub będzie działał w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, Regulamin organizacyjny oraz akty wewnętrzne,
 2. planowana liczba uczestników w 2019 roku - 20 seniorów; wszyscy uczestnicy będą mieli zapewniony pełny dostęp do całej infrastruktury Klubu oraz do usług świadczonych przez Klub,
 3. klub zapewniać będzie co najmniej 20 - godzinną ofertę usług w ciągu tygodnia, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy,
 4. rekrutacja, kwalifikowanie oraz kierowanie seniorów będzie prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie;
 5. opłatę za pobyt w Domu będzie ustalał Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług, przy jednoczesnym uwzględnieniu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu określonych w Uchwale Rady Gminy w Będzinie nr IV/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Tymieniu oraz w Klubie Senior+ w Mścicach,
 6. minimalny standard zatrudnienia w Klubie „Senior+” to jeden pracownik oraz specjalista w pożądanym zakresie zatrudniony w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki. Dodatkowo, w zależności od potrzeb, w placówce mogą być zatrudnieni inni specjaliści (w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki)

W związku z powyższym, zadanie winno być realizowane przez minimum (minimalny standard zatrudnienia):

 • 1 animator Klubu (w wymiarze godzin odpowiadającemu 1/2 etatu), który będą pełnić funkcje animatora czasu wolnego, a co za tym idzie będą realizować część usług rekreacyjno - integracyjnych oraz kulturalno-oświatowych;
 • stosownie do potrzeb uczestników w Klubie mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin, w tym między innymi: instruktorzy zajęć, instruktor muzyki i muzykoterapii itp.
 1. Osobą kierowaną do Klubu może być osoba w wieku powyżej 60 lat, nieaktywna zawodowo, która wyraziła wolę pobytu w Klubie poprzez złożenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie formularza zgłoszeniowego w sprawie przyjęcia do Klubu.
 2. Pozostałe uwarunkowania.

Dopuszcza się możliwość korzystania przez podmiot, który uzyska zlecenie realizacji zadania, z obiektu w którym usytuowany jest Klub, w celu prowadzenia poza dniami i godzinami, w których usługi świadczy Klub, działalności zbieżnej z działalnością Klubu.

 1. Podmiot, który uzyska zlecenie realizacji zadania:
 2. zobowiąże się do realizacji zadania w zakresie i na warunkach określonych w złożonej przez niego ofercie realizacji zadania publicznego, a także zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w niniejszym zakresie, tj. m.in. w ustawie o pomocy społecznej, Programie Wieloletnim SENIOR+ na lata 2015 - 2020;
 3. w celu uzyskania dostępu do obiektu przystosowanego i wyposażonego odpowiednio do charakteru zadania zawrze z Gminą Będzino stosowną umowę;
 4. w razie potrzeby zapewni dowóz uczestników do Klubu - zasady i warunki organizacji ww. usługi określi w statucie lub odrębnym dokumencie - koszty dowozu nie mogą być sfinansowane z dotacji MRPiPS (części z ZUW);
 5. będzie zobowiązany m.in. do:
 • pobierania opłat od uczestników zadania oraz egzekwowania ewentualnych zaległości z tym zakresie,
 • prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej i ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania publicznego oraz prowadzenia spraw kadrowo - płacowych;
 • sporządzania miesięcznych programów pracy,
 • sporządzania tygodniowych i dziennych planów zajęć,
 • prowadzenia dziennika zajęć,
 • prowadzenia listy obecności uczestników,
 • bieżącej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Będzinie oraz Urzędem Gminy Będzino w sprawach formalnych dotyczących uczestników - seniorów oraz w sprawach merytorycznych dotyczących prowadzenia Klubu.
 1. Środki dotacji przekazane w trakcie realizacji zadania mogą być przeznaczone jedynie na bieżące wydatki związane z zadaniem, natomiast nie mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków dotyczących zadania, lecz już poniesionych ze środków własnych (poza dotacją) beneficjenta (tzw. refundacja). Z ww. względu w początkowym okresie realizacji zadania - do momentu przekazania po podpisaniu umowy I transzy środków (30 dni od dnia zawarcia umowy) - zaleca się zaplanowanie w ofercie przez organizację planowanych do poniesienia wkładów własnych (finansowych, rzeczowych i osobowych).
 2. Składający ofertę powinien posiadać doświadczenie, zasoby osobowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania, co prezentuje i kalkuluje w składanej ofercie.
 3. Składana oferta powinna być spójna z załącznikiem 1 - budżet i harmonogram zadania publicznego, z uwagi na to, że środki zlecanego zadania pochodzą z dotacji ZUW.
 4. W realizacji zadania publicznego należy kierować się zasadami przewidzianymi Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącymi m.in. prowadzenia wyodrębnionej księgowości, udostępniania do celów kontroli i rozliczenia sprawozdawanego zadania opisanych pod względem księgowym i merytorycznym dowodów księgowych.
 5. Kosztami niekwalifikowalnymi w ofertach są koszty kar, grzywien, mandatów, procesów sądowych itp.
 6. Wyłoniony podmiot realizacji zadania będzie zobowiązany do zamieszczania we wszystkich materiałach promocyjnych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także na własnych stronach internetowych, w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane ze środków Gminy Będzino.
 7. Szczegółowe warunki realizacji zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Będzino.

Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty należy składać na aktualnych wzorach przewidzianych rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
 2. Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy Witkac.pl do dnia 12.03.2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data złożenia w systemie) oraz mailem do 13.03.2019 r. przesłać potwierdzenie złożenia oferty na adres ug@bedzino.pl.
 3. Oferta, która wpłynie po terminie, o którym mowa w ust. 2 nie będzie rozpatrywana.
Reklama