Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej

Reklama
Nabór od 19.02.2019 do 06.03.2019 16:00
Województwo Mazowieckie/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Ekonomii Społecznej i Projektów Zewnętrznych: Aneta Sępka - (22) 622 42 32 w. 46, aneta.sepka@mcps-efs.pl, Elwira Ociepka-Owczarek - (22) 622 42 32 w. 46, elwira.ociepka@mcps-efs.pl
Łączny budżet 8,1 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Bezrobotni, Niepełnosprawni, Organizacje pozarządowe
Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze "Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: - zadanie: "Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej".

Wsparcie sektora ekonomii społecznej dotyczy m.in wsparcia doradczego, szkoleniowego, coachingowego istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, zapobiegania ich likwidacji, upowszechniania wiedzy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego nt. idei ekonomii społecznej, wspierania tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej, rozwoju potencjału kadr OWES.
W wyniku działań wsparciem objętych zostanie w okresie 3 letnim co najmniej 4500 osób, 150 podmiotów ekonomii społecznej i zainicjuje się powstanie 90 nowych podmiotów ekonomii społecznej wg następującego podziału podregionalnego.

Wysokość środków publicznych: 2 700 000,00 w 2019 r., 2 700 000,00 w 2020 r., 2 700 000,00 w 2021 r.,

Uwaga! Ofertę może złożyć tylko podmiot prowadzący lub współprowadzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie woj. mazowieckiego posiadający aktualną akredytację MRPiPS na podstawie § 8a ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 21 oraz z 2018 r. poz. 2). Złożenie oferty przez podmiot nie prowadzący lub współprowadzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadający ww. akredytację, jest możliwe tylko w formie oferty wspólnej gdy jednym z oferentów jest podmiot prowadzący lub współprowadzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadający ww. akredytację.

W ramach kryteriów oceny merytorycznej, związanych ze specyfiką zadania konkursowego i wskazanych w karcie oceny merytorycznej, premiowane będą zadania realizowane
we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego – na etapie podpisana umowy o dotację niezbędne będzie dostarczenie dokumentu potwierdzającego współpracę
i określającego jego zakres (np. umowa, porozumienie, list intencyjny). Przyznane zostaną punkty za współpracę z:

Termin składania ofert wyznacza się od 13 lutego 2019 r. do 6 marca 2019 r.

Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach:
• osobiście w godzinach: 8.00-16.00 (w dniu 6 marca 2019 r. do godziny 16.00) w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, III piętro;
• za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa; z dopiskiem na kopercie: "Konkurs ofert EKONOMIA SPOŁECZNA”;
• o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data złożenia w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej za wyjątkiem składania oferty za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, kiedy decyduje data stempla pocztowego lub data nadania. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 maja 2019 r.

powyżej 8 jednostkami samorządu terytorialnego – 10 pkt

4 – 7 jednostkami samorządu terytorialnego – 6 pkt

1 – 3 jednostkami samorządu terytorialnego – 3 pkt

Reklama