Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Tymieniu

Reklama
Nabór od 19.02.2019 do 12.03.2019 15:00
Urząd Gminy Będzino - Fundusze Zagraniczne
Łączny budżet 135,756 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 135,756 tys. PLN
Seniorzy
Wójt Gminy Będzino ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Tymieniu.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania

Na realizację zadania wymienionego w punkcie przeznacza się środki w wysokości 135 756,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100) z czego 54 705,07 zł pochodzi ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Senior +, a 81 050,93 zł z budżetu Gminy Będzino i opłat od uczestników zadania.

Zasady przyznawania dotacji

 1. Dotacje przyznawane będą zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018.450 t.j. z późn. zm.).
 2. Jeżeli łączna wartość ofert przekracza wskazaną w § 2 pulę środków, o poziomie i kolejności ich przyznania decyduje ocena ofert dokonana przez Komisję Konkursową.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego zadania lub rezygnacji z realizacji zadania. Procentowy udział przyznanej dotacji nie może być wyższy niż wnioskowany w ofercie.

Wójt Gminy Będzino może unieważnić konkurs bez podania przyczyny. Ponadto konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Terminy i warunki realizacji zadania

 1. Realizacja zadania ma miejsce w okresie od 01.04.2019 do 31.12.2019 r., który jest równoznaczny z okresem kwalifikowalności kosztów związanych z realizacją zadania.
 2. Dzienny Dom SENIOR+ w Tymieniu usytuowany jest na parterze w budynku Szkoły Podstawowej w Tymieniu pod adresem 76-035 Tymień 49, będącym własnością Gminy Będzino. Nieruchomość usytuowana jest w miejscu dostępnym dla seniorów, pozbawionym barier funkcjonalnych. Lokal budynku przeznaczony na działalność Domu został zaadaptowany i wyposażony przez Gminę Będzino zgodnie ze standardami warunków lokalowych określonych w Programie Wieloletnim ”Senior+” na lata 2015-2020.
 3. Seniorom w ramach Dziennego Domu SENIOR+ w Tymieniu zostanie zapewniony przez Gminę minimalny standard placówki określony w Programie Senior+ tj. w postaci:
 • 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły, kanapy i fotele pełniące funkcję sali spotkań, mogąca pełnić funkcję jadalni,
 • pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku,
 • 1 pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej lub kinezyterapii wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów (np. maty, rotory, drabinki, drobny sprzęt do ćwiczeń indywidualnych i in.),
 • pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu z indywidualnymi szafkami,
 • 1 łazienka wyposażona w: 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn), umywalkę i prysznic z krzesełkiem, uchwyty pod prysznicem,
 • pokój zabiegowo-pielęgniarski, ale także ponad określone minimum poprzez zapewnienie:
 • 1 pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele,
 • pomieszczenie do odpoczynku z miejscami do leżenia,
 • wydzielone miejsce na pralkę i odpowiednio wyposażone miejsce do prasowania.
 1. Realizacja zadania zakłada zapewnienie wsparcia 20 osobom w formie usług opiekuńczych świadczonych w Domu. Zadanie przewiduje utworzenie i udostępnienie osobom niesamodzielnym infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie oraz pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia na podstawie oceny indywidualnej sytuacji materialnej i życiowej stworzonej indywidualnie dla danej osoby z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.
 2. Pobyt w placówce umożliwi uczestnikowi udział w zajęciach terapeutycznych oraz różnych formach aktywizacji ruchowej. Prowadzone będą różnorodne treningi umiejętności np. plastycznych, muzycznych, kulinarnych, rozwój zainteresowań poprzez czytelnictwo, naukę obsługi komputera, telefonu itp. Dom zapewni również realizację potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich poprzez organizację uroczystości okolicznościowych, świąt, a także w miarę możliwości wycieczek krajoznawczych.

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego:

DZIAŁANIE 1. REKRUTACJA Rekrutacja do Dziennego Domu Senior+ prowadzona będzie w sposób ciągły, przez cały rok. W celu rekrutacji zostaną podjęte działania promocyjne polegające na przekazywaniu informacji o możliwości zapisu i uczestnictwa w placówce. Planowane kanały promocji: strona internetowa gminy, social media, plakaty w sołectwach, system powiadamiania mieszkańców, ogłoszenia i artykuły w prasie lokalnej. Rekrutacja będzie przebiegała zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz opracowanym regulaminem. W celach rekrutacji zostanie powołana komisja. Średni miesięczny koszt pobytu w Dziennym Domie Senior+ w Tymieniu ustala Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie na podstawie Uchwały Rady Gminy w Będzinie z dn. 28.12.2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w dziennym Domu Senior+ w Tymieniu oraz Klubie Senior+ w Mścicach.

DZIAŁANIE 2. ZAPEWNIENIE OFERTY WSPARCIA

Na potrzeby i za pośrednictwem konsultacji z uczestnikami Dziennego Domu Senior+ w Tymieniu zostanie sporządzany harmonogram zajęć. Zajęcia będą prowadzone przez dwóch terapeutów zatrudnionych na cały etat, posiadających wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Placówka została wyposażona w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Planuje się m.in. organizowanie:

a) zajęcia sportowo rekreacyjne, aktywności ruchowej

W ramach tego zadania planuje się prowadzenie usprawniających ćwiczeń gimnastycznych: wytrzymałościowych, siłowych, rozciągających w zakresie przewidzianym dla osób starszych. Planuje się przeprowadzenie zajęć jogi z ćwiczeniami rozciągającymi i tonizującymi wszystkie grupy mięśni i wiązadeł, ćwiczeń utrzymujących ruchomość kręgosłupa i stawów, ćwiczeń wpływających na poprawę krążenia w organizmie oraz ćwiczeń wspomagających układ oddechowy. Ponadto planuje się organizowanie wspólnych spacerów, ćwiczeń w grupie.

b) edukacyjne warsztaty plastyczne i rękodzieła

Seniorzy będą brać udział w warsztatach bibułkarstwa i filcowania, które poza warstwą estetyczną, podnoszą także sprawność manualną rąk, ćwiczą pamięć. Umiejętności zdobyte podczas zajęć zostaną spożytkowane także dla społeczności lokalnych, ponieważ seniorzy będą mogli poczuć się dowartościowani i potrzebni, choćby podczas strojenia sal wiejskich na różne spotkania okolicznościowe. Kolejnym przykładem będą zajęcia filcowania w technikach na sucho i na mokro, przy użyciu różnych wełen, narzędzi. Przybliżenie różnych technik. Uczestnicy warsztatu zaprojektują i samodzielnie stworzą np. filcowe torebki, breloczki, drobne ozdoby-biżuterię, przygotują półprodukty do warsztatów z recyklingu.

c) edukacyjne warsztaty kulinarne

Zajęcia oraz pogadanki na temat zdrowego żywienia, wspólne przyrządzanie potraw. Działanie to pozwoli na naukę samodzielności i pracy w grupie. Odbiorcom zapewnione zostaną produkty do zajęć (art. spożywcze). Zorganizowane zostaną spotkania ze specjalistami, którzy poruszą sprawy związane z procesem starzenia się, charakterystycznymi chorobami i dolegliwościami oraz sposobami im przeciwdziałania.

d) edukacyjne warsztaty florystyczne

Zajęcia skierowane do wszystkich osób mających zdolności manualne oraz zmysł estetyczny, chcących zdobyć umiejętności tworzenia kompozycji kwiatowych i aranżacji florystycznych. Zakres wykonywanych prac m.in.: bukiety ,kompozycje na stół, dekoracje okolicznościowe. Odbiorcom zapewnione zostaną materiały (m.in. wstążki, elementy dekoracyjne itp). Ponadto planuje się zorganizowanie warsztatów z ziołolecznictwa, zajęcia będą miały charakter wykładów (w formie prezentacji multimedialnej), połączonych z ćwiczeniami obejmującymi: rozpoznanie gatunków roślin leczniczych w oparciu o okazy zielnikowe, rozpoznanie surowców ziołowych, przygotowanie przez słuchaczy opisu zastosowania leczniczego wybranego surowca roślinnego. Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy dotyczącej ziołolecznictwa, czyli zastosowania roślin w lecznictwie.

e) terapia zajęciowa

Celem głównym tej terapii będzie sprzyjanie zachowaniu poczucia wspólnoty seniorów z innymi uczestnikami i możliwość własnego rozwoju. Ma szczególne znaczenie, bowiem przyczynia się do odnowy cech i zdolności, które zanikły w wyniku choroby czy niepożądanych zmian neurologicznych lub fizycznych u seniorów. Realizowana będzie w formie spotkań – w zależności od kondycji psychofizycznej i potrzeb uczestników – przez wyspecjalizowanych terapeutów.

f) edukacyjne warsztaty komputerowe

Program zajęć obejmuje np. wprowadzenie do PC, edytor tekstu, program do tworzenia prezentacji, internet, użytkowanie informacyjne, edukacyjne i komunikacyjne, internetowe bazy, galerie, korzystanie z narzędzi, w tym korekta zdjęć, opracowanie różnych dokumentów, w tym CV, życiorys, pisma urzędowe. Uczestnicy poznają przykłady praktycznego stosowania nowej wiedzy: możliwości jakie daje poczta elektroniczna, SKYPE i inne komunikatory, korzystanie z portali usługowo-handlowych, zamawianie towarów przez internet, możliwość załatwiania spraw z urzędami w formie elektronicznej, możliwości jakie daje udział w portalach społecznościowych.

g) usługi socjalne

Codziennie seniorzy będą mieli zapewniane śniadanie oraz obiad.

h) zajęcia kulturalno-oświatowe

Poza zajęciami uczestnicy będą mieli okazję do wspólnego spędzania czasu, wymiany doświadczeń, integracji, czytania książek, odpoczynku, spotkań poetyckich, filmoterapii i spacerów.

i) zajęcia aktywizujące społecznie - seniorzy będą zachęcani do angażowania się we współorganizowanie imprez o charakterze gminnym, w tym np. w przygotowanie dnia seniora oraz do imprez szkolnych (DDS+ znajduje się przy SP w Tymieniu), będą uczyć się w ten sposób wolontariatu międzypokoleniowego

DZIAŁANIE 3. ZARZĄDZANIE, EWALUACJA I MONITORING

Zarządzeniem Dziennym Domem Senior+ w Tymieniu zajmie się kierownik, który zostanie zatrudniony stosownie do potrzeb. Będzie on odpowiedzialny za współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Będzinie i Urzędem Gminy Będzino. Poza bieżącymi działami będzie prowadzona polityka współpracy z innymi podmiotami z terenu gminy, organizowane będą wydarzenia przeznaczone dla seniorów oraz inne akcje i spotkania. Działania prowadzone w Dziennym Domie Senior+ w Tymieniu będą promowane przez kierownika jednostki, oraz umieszczane w różnego rodzaju mediach w Internecie i prasie

 1. Do wzięcia udziału w zajęciach ruchowych (kinezyterapii), sportowo- rekreacyjnych i aktywizujących wymagane będzie od seniora stosowne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w ww. zajęciach.
 2. Dom, we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami, będzie mógł rozszerzać ofertę usług świadczonych poza swoją siedzibą.
 3. Podstawowe zasady funkcjonowania:
 4. Dom będzie działał w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, Statut oraz akty wewnętrzne,
 5. planowana liczba uczestników w 2019 roku - 20 seniorów; wszyscy uczestnicy będą mieli zapewniony pełny dostęp do całej infrastruktury Domu oraz do usług świadczonych przez Dom,
 6. Dom zapewniać będzie co najmniej 8 - godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy,
 7. bieżąca działalność Domu polegać będzie na:
 • realizacji usług, o których mowa w pkt 6;
 • zapewnieniu jednego posiłku dziennie jednodaniowego obiadu w godz. 13.00 - 15.00) + ewentualnie inne posiłki przygotowywane przez uczestników w ramach zajęć kulinarnych (np. drugie śniadanie i/lub podwieczorek);
 • zapewnieniu innych usług niż wskazane w pkt 6, dostosowanych do potrzeb seniorów,
 1. rekrutacja, kwalifikowanie oraz kierowanie seniorów będzie prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie;
 2. opłatę za pobyt w Domu będzie ustalał Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług, przy jednoczesnym uwzględnieniu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu określonych w Uchwale Rady Gminy w Będzinie nr IV/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Tymieniu oraz w Klubie Senior+ w Mścicach.
 3. minimalny standard zatrudnienia w Domu zgodnie z Programem Wieloletnim SENIOR+ na lata 2015 - 2020 to co najmniej 1 pracownik na 15 seniorów oraz fizjoterapeuta lub terapeuta zajęciowy lub instruktor terapii lub pielęgniarka lub ratownik medyczny w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki. Dodatkowo, w zależności od potrzeb, w placówce może być zatrudniony inny specjalista w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki.

W związku z powyższym, zadanie winno być realizowane przez minimum (minimalny standard zatrudnienia):

 • 2 animatorów Domu (w wymiarze godzin odpowiadającemu 1 etatowi), którzy będą pełnić funkcje animatora czasu wolnego, a co za tym idzie będą realizować część usług rekreacyjno - integracyjnych oraz kulturalno-oświatowych;
 • Kierownika Domu Senior+ w Tymieniu - Przewidywane zatrudnienie na ¼ etatu, osoba z umiejętnościami zarządzania zasobami ludzkimi, znajomością systemu pomocy społecznej, przepisów dot. jednostek budżetowych, doświadczenie w rozliczaniu środków, obowiązki: koordynacja działań placówki i zadania, kontakty z uczestnikami, gops i samorządem, realizacja planów finansowych;
 • Stosownie do potrzeb uczestników w Domu mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin, w tym między innymi: instruktorzy zajęć, instruktor muzyki i muzykoterapii itp.
 1. Osobą kierowaną do Domu może być osoba w wieku powyżej 60 lat, nieaktywna zawodowo, która wyraziła wolę pobytu w Domu poprzez złożenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie formularza zgłoszeniowego w sprawie przyjęcia do Domu.
 2. Pozostałe uwarunkowania.

Dopuszcza się możliwość korzystania przez podmiot, który uzyska zlecenie realizacji zadania, z obiektu w którym usytuowany jest Dom, w celu prowadzenia poza dniami i godzinami, w których usługi świadczy Dom, działalności zbieżnej z działalnością Domu.

 1. Podmiot, który uzyska zlecenie realizacji zadania:
 2. zobowiąże się do realizacji zadania w zakresie i na warunkach określonych w złożonej przez niego ofercie realizacji zadania publicznego, a także zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w niniejszym zakresie, tj. m.in. w Ustawie o pomocy społecznej, Programie Wieloletnim SENIOR+ na lata 2015 - 2020;
 3. w celu uzyskania dostępu do obiektu przystosowanego i wyposażonego odpowiednio do charakteru zadania zawrze z Gminą Będzino stosowną umowę użyczenia;
 4. będzie ponosił opłaty eksploatacyjne związane z bieżącą działalnością Domu, wynikające z korzystania z mediów, tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, zimnej wody, odprowadzania ścieków oraz wywozu stałych odpadów komunalnych;
 5. w razie potrzeby zapewni dowóz uczestników do Domu - zasady i warunki organizacji ww. usługi określi statucie lub odrębnym dokumencie - koszty dowozu nie mogą być sfinansowane z dotacji MRPiPS (ZUW);
 6. będzie zobowiązany m.in. do:
 • pobierania opłat od uczestników zadania oraz egzekwowania ewentualnych zaległości z tym zakresie,
 • prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej i ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania publicznego oraz prowadzenia spraw kadrowo - płacowych;
 • sporządzania miesięcznych programów pracy,
 • sporządzania tygodniowych i dziennych planów zajęć,
 • prowadzenia dziennika zajęć,
 • prowadzenia listy obecności uczestników,
 • bieżącej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Będzinie oraz Urzędem Gminy Będzino w sprawach formalnych dotyczących uczestników - seniorów oraz w sprawach merytorycznych dotyczących prowadzenia Domu.
 1. Środki dotacji przekazane w trakcie realizacji zadania mogą być przeznaczone jedynie na bieżące wydatki związane z zadaniem, natomiast nie mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków dotyczących zadania, lecz już poniesionych ze środków własnych (poza dotacją) beneficjenta (tzw. refundacja). Z ww. względu w początkowym okresie realizacji zadania - do momentu przekazania po podpisaniu umowy I transzy środków (30 dni od dnia zawarcia umowy) - zaleca się zaplanowanie w ofercie przez organizację planowanych do poniesienia wkładów własnych (finansowych, rzeczowych i osobowych).
 2. Składający ofertę powinien posiadać doświadczenie, zasoby osobowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania, co prezentuje i kalkuluje w składanej ofercie.
 3. Składana oferta powinna być spójna z załącznikiem 1 - budżet i harmonogram zadania publicznego, z uwagi na to, że środki zlecanego zadania pochodzą z dotacji ZUW.
 4. W realizacji zadania publicznego należy kierować się zasadami przewidzianymi Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącymi m.in. prowadzenia wyodrębnionej księgowości, udostępniania do celów kontroli i rozliczenia sprawozdawanego zadania opisanych pod względem księgowym i merytorycznym dowodów księgowych.
 5. Kosztami niekwalifikowalnymi w ofertach są koszty kar, grzywien, mandatów, procesów sądowych itp.
 6. Wyłoniony podmiot realizacji zadania będzie zobowiązany do zamieszczania we wszystkich materiałach promocyjnych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także na własnych stronach internetowych, w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane ze środków Gminy Będzino.
 7. Szczegółowe warunki realizacji zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Będzino.

Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty należy składać na aktualnych wzorach przewidzianych rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 2. Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy Witkac.pl do dnia 12.03.2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data złożenia w systemie) oraz mailem do 13.03.2019 r. przesłać potwierdzenie złożenia oferty na adres ug@bedzino.pl.
 3. Oferta, która wpłynie po terminie, o którym mowa w ust. 2 nie będzie rozpatrywana.
Reklama