Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Dożywianie osób ubogich z terenu Łomżya w postaci jednego ciepłego posiłku

Reklama
Nabór od 12.02.2019 do 05.03.2019 15:30
Urząd Miejski w Łomży - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Łączny budżet 72,336 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Łomża ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej - dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomża w postaci jednego ciepłego posiłku.

I. Rodzaj zadania

  • Dożywianie osób ubogich z terenu Miasta Łomża w postaci jednego ciepłego posiłku.

II. Wysokość dotacji na realizację zadania.

Na realizację zadania w budżecie miasta przewidziano środki finansowe w wysokości 72 336,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji.

Podmioty uprawnione do składania ofert i prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przyznanie dotacji następuje na zasadzie wspierania realizacji zadań w sferze pomocy społecznej. Wnioskowana dotacja nie może przekroczyć 80% kosztów finansowych realizacji całego zadania.

Za ofertę złożoną uważa się ofertę złożoną za pośrednictwem platformy Witkac.pl

W ramach ogłoszonego konkursu mogą być wspierane tylko zadania realizowane na rzecz mieszkańców Łomży. Uprawnione podmioty mogą złożyć po jednej ofercie na realizację zadania. Złożenie oferty na wsparcie finansowe projektu podmiotu uprawnionego nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa, która przedkłada Prezydentowi propozycję wyboru oferty do ostatecznej akceptacji. Na rozstrzygnięcie w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.

W przypadku otrzymania dotacji wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 14 dni, od dnia ogłoszenia na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Łomża wyników konkursu, dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty do zawarcia umowy:

  • uaktualniony harmonogram i kosztorys z realizacji zadania, stanowiące załączniki do umowy (przed podpisaniem umowy powinny one być zaktualizowane stosowanie do przyznanej dotacji, prawidłowo wypełnione i zgodne ze złożoną ofertą).

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Termin realizacji zadania: zadania mają być realizowane w 2019 roku. W ramach przyznanej dotacji realizowane będą koszty zadania ponoszone od dnia zawarcia umowy: nie przewiduje się refundacji wydatków poniesionych przed zawarciem umowy.

Warunki realizacji zadania.

a) Prezydent Miasta Łomża nie udziela dotacji na:

  • finansowanie opłat stałych, związanych z bieżącą działalnością,

  • wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne,

b) ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem określonym w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016.1300) za pośrednictwem platformy www.witkac.pl,

c) szczegółowe warunki realizacji, finansowania i realizacji zadania określi umowa zawarta z oferentem wybranym w wyniku konkursu ofert.

Termin związania ofertą nie powinien być krótszy niż rozstrzygnięcie konkursu i nie dłuższy niż termin końcowy realizacji zadania określonego w ofercie.

V. Termin i miejsce składania ofert.

1. Ofertę według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 marca 2019 r. za pośrednictwem platformy www.witkac.pl.

2. Do Punktu Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14 w kopercie z opisem:

Urząd Miejski w Łomży

18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14

"KONKURS – Dożywianie Osób Ubogich z terenu Miasta Łomża na 2019 rok"

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 marca 2019 r. do godz. 15.30, należy przesłać (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby uprawnione, w sposób umożliwiający identyfikację imienia i nazwiska osoby podpisującej. W przypadku przesyłki listownej decyduje data stempla pocztowego.

3. Procedurą konkursową nie będą objęte oferty złożone po wskazanym terminie.

Reklama