Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prowadzenie Łódzkiego Centrum Wolontariatu w latach 2019-2020

Reklama
Nabór od 19.02.2019 do 11.03.2019 15:00
Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Łączny budżet 111,72 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego promocji i organizacji wolontariatu w Mieście Łodzi, w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu.
 1. Celem zadania jest stworzenie miejsca będącego centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z infrastrukturą i zapleczem socjalno-technicznym. Odbiorcą usług w ramach powyższego zadania mają być działające na terenie Miasta Łodzi: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, inicjatywy obywatelskie oraz grupy obywateli planujących utworzenie stowarzyszenia, podmiotu ekonomii społecznej czy partnerstwa lokalnego.
 2. Realizacja zadania w szczególności wymaga uwzględnienia zagadnień takich jak:
  1. przeprowadzenie szkoleń w 2019 r. i 2020 r. dla zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Miasta Łodzi, z zakresu planowania działań organizacji pozarządowych, wykorzystania nowych technologii, pozyskiwania środków, ekonomizacji działań, przygotowywania ofert realizacji zadań publicznych, zarządzania projektem, księgowych aspektów działalności itp.;
  2. prowadzenie regularnego doradztwa stacjonarnego (w tym specjalistycznego) w zakresie: rozwoju organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, planowania działań, pozyskiwania środków (w tym inicjatywa lokalna), wykorzystania nowych technologii, ekonomizacji działań, prawnych aspektów działania i rejestracji organizacji pozarządowych, przygotowywania ofert realizacji zadań publicznych, zarządzania projektem, księgowych aspektów działania i innych, w szczególności dla nowopowstałych lub niedoświadczonych organizacji pozarządowych;
  3. organizowanie warsztatów tematycznych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Łodzi w zakresie merytorycznym wskazanym w ppkt 1;
  4. prowadzenie działań w zakresie integracji sektora pozarządowego wokół istotnych problemów społecznych i współpraca w tym zakresie z Urzędem Miasta Łodzi, Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i Komisjami Dialogu Obywatelskiego. Sieciowanie/networkig organizacji pozarządowych/podmiotów ekonomii społecznej;
  5. udostępnianie przynajmniej jednej sali (dla min 15 osób) dla wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych na ich działalność statutową, przez pięć dni w tygodniu, sala powinna być dostępna przez 8 godzin dziennie, w tym minimum dwa razy w tygodniu do godz. 20.00;
  6. zagwarantowanie organizacjom pozarządowym dostępu do stanowiska ze sprzętem komputerowym;
  7. promocja działalności Łódzkiego Centrum Obywatelskiego.
 3. Standardy realizacji
 4. Celem zadania jest propagowanie idei wolontariatu poprzez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Odbiorcą usług w ramach powyższego zadania mają być organizacje pozarządowe z Miasta Łodzi, grupy nieformalne działające na terenie Miasta Łodzi, inicjatywy obywatelskie, podmioty ekonomii społecznej i partnerstwa lokalnego oraz mieszkańcy Miasta Łodzi. Zadanie będzie realizowane poprzez prowadzenie Łódzkiego Centrum Wolontariatu, zwanego dalej ŁCW, świadczącego usługi związane
  z wolontariatem dla mieszkańców Miasta Łodzi.
 5. Realizacja zadania w szczególności wymaga uwzględnienia zagadnień takich, jak:
  1. zarządzanie:
   1. kontrola merytoryczna nad zespołem i dokumentacją ŁCW,
   2. opracowywanie programów i harmonogramów działań ŁCW oraz piecza nad ich właściwą realizacją,
   3. przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadania,
   4. współpraca z Partnerami i interesariuszami ŁCW;
  2. pośrednictwo wolontariatu:
   1. zarządzanie bazą danych wolontariuszy i organizacji,
   2. kierowanie potencjalnych wolontariuszy do organizacji i instytucji, uprawnionych do korzystania z ich usług,
   3. przygotowywanie ofert prac wolontarystycznych dla wolontariuszy zainteresowanych współpracą z organizacjami i instytucjami, z uwzględnieniem wolontariatu miejskiego,
   4. poradnictwo i doradztwo dla interesariuszy ŁCW,
   5. monitoring współpracy organizacji i instytucji z wolontariuszami;
  3. szkolenia:
   1. opracowywanie programów i materiałów szkoleń dla przyszłych wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu,
   2. realizacja procesu rekrutacji uczestników do szkoleń,
   3. przeprowadzenie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy (2 szkolenia/rocznie),
   4. przeprowadzenie szkoleń dla przyszłych koordynatorów wolontariatu (1 szkolenie/rocznie),
   5. ewaluacja usług szkoleniowych;
  4. administracja:
   1. obsługa kadrowa pracowników,
   2. kontrola prawidłowego wydatkowania środków przeznaczonych na realizację zadania,
   3. księgowanie dokumentów zawiązanych z realizacją zadania.
 6. Standardy realizacji zadania:
  1. zarządzanie – koordynator ŁCW - powinien posiadać wykształcenie wyższe oraz min. 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, związanymi z realizacją programów wolontarystycznych oraz ukończone szkolenie dotyczące zarządzania wolontariatem;
  2. pośrednictwo wolontariatu – pośrednik wolontariatu powinien posiadać wykształcenie wyższe oraz udokumentowane doświadczenie w koordynacji działań, programów lub projektów wolontarystycznych;
  3. szkolenia – trenerzy szkoleń powinni posiadać wykształcenie wyższe lub średnie oraz udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zagadnień, których dotyczy zadanie, zwłaszcza w aspekcie formalno-prawnych uwarunkowań wolontariatu w Polsce;
  4. administracja – obsługa księgowa i kadrowo-administracyjna – osoby z doświadczeniem w pracy na ww. stanowiskach.
 7. Dokumentacja ŁCW:
  1. harmonogram działań;
  2. formularze zgłoszeniowe dla wolontariuszy i organizacji;
  3. listy obecności szkoleń i spotkań;
  4. komplet materiałów szkoleniowych;
  5. materiały informacyjne, promocyjne i ewaluacyjne, przygotowane w ramach realizacji zadania;
  6. baza danych wolontariuszy i organizacji.
 8. Infrastruktura – zadanie będzie realizowane w lokalu wynajętym lub należącym do podmiotu składającego ofertę, z wyposażeniem i sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia zadania. Lokal powinien znajdować się na terenie Miasta Łodzi. Koszty najmu lokalu lub część kosztów eksploatacyjnych związanych z realizacją zadania (w przypadku własnego lokalu) pokrywa oferent, wliczając je w kosztorysie zadania.
Reklama