Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenia Łódzkiego Centrum Obywatelskiego w latach 2019-2020

Reklama
Nabór od 19.02.2019 do 11.03.2019 15:00
Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Łączny budżet 186,2 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Obywatelskiego.

Opis konkursu:

 1. Celem zadania jest stworzenie miejsca będącego centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z infrastrukturą i zapleczem socjalno-technicznym. Odbiorcą usług w ramach powyższego zadania mają być działające na terenie Miasta Łodzi: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, inicjatywy obywatelskie oraz grupy obywateli planujących utworzenie stowarzyszenia, podmiotu ekonomii społecznej czy partnerstwa lokalnego.
 2. Realizacja zadania w szczególności wymaga uwzględnienia zagadnień takich jak:
  1. przeprowadzenie szkoleń w 2019 r. i 2020 r. dla zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Miasta Łodzi, z zakresu planowania działań organizacji pozarządowych, wykorzystania nowych technologii, pozyskiwania środków, ekonomizacji działań, przygotowywania ofert realizacji zadań publicznych, zarządzania projektem, księgowych aspektów działalności itp.;
  2. prowadzenie regularnego doradztwa stacjonarnego (w tym specjalistycznego) w zakresie: rozwoju organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, planowania działań, pozyskiwania środków (w tym inicjatywa lokalna), wykorzystania nowych technologii, ekonomizacji działań, prawnych aspektów działania i rejestracji organizacji pozarządowych, przygotowywania ofert realizacji zadań publicznych, zarządzania projektem, księgowych aspektów działania i innych, w szczególności dla nowopowstałych lub niedoświadczonych organizacji pozarządowych;
  3. organizowanie warsztatów tematycznych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Łodzi w zakresie merytorycznym wskazanym w ppkt 1;
  4. prowadzenie działań w zakresie integracji sektora pozarządowego wokół istotnych problemów społecznych i współpraca w tym zakresie z Urzędem Miasta Łodzi, Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i Komisjami Dialogu Obywatelskiego. Sieciowanie/networkig organizacji pozarządowych/podmiotów ekonomii społecznej;
  5. udostępnianie przynajmniej jednej sali (dla min 15 osób) dla wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych na ich działalność statutową, przez pięć dni w tygodniu, sala powinna być dostępna przez 8 godzin dziennie, w tym minimum dwa razy w tygodniu do godz. 20.00;
  6. zagwarantowanie organizacjom pozarządowym dostępu do stanowiska ze sprzętem komputerowym;
  7. promocja działalności Łódzkiego Centrum Obywatelskiego.
 3. Standardy realizacji zadania:
  1. koordynator zadania – powinien posiadać wykształcenie wyższe oraz udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu projektów;
  2. konsultant/doradca – powinien posiadać wykształcenie wyższe oraz udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu konsultacji i doradztwa;
  3. trenerzy – powinni posiadać wykształcenie wyższe oraz udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zagadnień, których dotyczy zadanie;
  4. dokumentacja:
   1. potwierdzenie uczestnictwa w prowadzonych działaniach na listach obecności,
   2. szczegółowy program działań konsultacyjno-doradczych i edukacyjnych,
   3. komplety materiałów dla uczestników szkoleń oraz potwierdzenie ich otrzymania,
   4. regulamin korzystania z usług Łódzkiego Centrum Obywatelskiego,
   5. materiały promocyjne wydane w ramach projektu,
   6. raport z przeprowadzonych konsultacji nt. oczekiwań organizacji pozarządowych względem usług Łódzkiego Centrum Obywatelskiego po 2019 r. i 2020 r.;
  5. infrastruktura – zadanie będzie realizowane w lokalu wynajętym lub należącym do podmiotu składającego ofertę, z wyposażeniem i sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia zadania. Lokal powinien znajdować się na terenie Miasta Łodzi. Koszty najmu lokalu lub część kosztów eksploatacyjnych związanych z realizacją zadania (w przypadku własnego lokalu) pokrywa oferent, wliczając je w kosztorysie zadania.
Reklama