Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Reklama
Nabór od 19.02.2019 do 19.03.2019 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 700 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 96 tys. do 120 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” oraz nabór na członków komisji konkursowej.

Tytuł zadania publicznego: „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania publicznego:

1) w okresie od 6 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku – 768 000 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100),

2) w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku - 960 000 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Termin realizacji zadania publicznego: 6 maja 2019 roku do 31 października 2020 roku.

Miejsce realizacji zadania publicznego: lokale na terenie Miasta Krakowa (preferuje się: Dzielnicę I Stare Miasto, Dzielnicę II Grzegórzki, Dzielnicę VI Bronowice, Dzielnicę VIII Dębniki, Dzielnicę XI Podgórze Duchackie, Dzielnicę XIII Podgórze, Dzielnicę XV Mistrzejowice, Dzielnicę XVI Bieńczyce, Dzielnicę XVII Wzgórza Krzesławickie, Dzielnicę XVIII Nowa Huta), do których oferenci posiadają tytuł prawny, co najmniej na okres realizacji zadania publicznego.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w roku 2018 realizowała przedmiotowe zadanie samodzielnie oraz we współpracy z NGO. W 2018 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków działało 31 Klubów Rodziców prowadzonych przez Centra i Ośrodki Kultury oraz MOPS w Krakowie. Koszty realizacji zadania w roku 2018, samodzielnie przez Gminę, wyniosły: 438 600 zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset złotych). W 2018 r. udzielono także dotacji na realizację przedmiotowego zadania publicznego 6 NGO w łącznej wysokości 494 220 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych).

W 2019 r. w Krakowie działa 31 Klubów Rodziców prowadzonych samodzielnie przez Gminę Miejską Kraków. Na ich funkcjonowanie planuje się przeznaczyć 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych). Od stycznia 2019 r. kontynuuje swoją działalność 7 Klubów Rodziców prowadzonych przez 6 organizacji pozarządowych, którym udzielono dotacji na realizację przedmiotowego zadania publicznego do dnia 30 kwietnia 2019 r. w łącznej wysokości 298 880 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych). W dniu 1 lutego2019 roku w lokalu Gminy Miejskiej Kraków został otwarty Klub Rodziców prowadzony przez NGO, któremu udzielono dotacji na realizację zadania w 2019 r. w kwocie 132 000 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące złotych).

Warunki realizacji zadania publicznego:

Niniejszy konkurs ma na celu wybór oferty/ofert w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

Rodzaj zadania publicznego: działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Celem projektu jest w szczególności utworzenie i prowadzenie Klubów Rodziców z dziećmi do lat 3, w których rodzice oraz osoby oczekujące na potomstwo będą mogli się spotykać, wymieniać doświadczeniami, otrzymać wsparcie, zdobyć wiedzę, wzmocnić kompetencje rodzicielskie, rozwijać umiejętności dzieci oraz tworzyć nieformalne grupy wsparcia.

1. Adresaci zadania publicznego.

Adresatami zadania publicznego są zamieszkali na terenie Gminy Miejskiej Kraków rodzice (poprzez których rozumie się także opiekunów prawnych lub faktycznych) i ich małe dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku do lat 3 oraz osoby oczekujące na potomstwo.

2. Zadania Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3 zwanego także „Klubem”.

Realizacja zadania publicznego obejmuje w szczególności prowadzenie stacjonarnych Klubów Rodziców z dziećmi do lat 3, miejsc spotkań i integracji rodziców z dziećmi, w szczególności w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo. W ramach działalności Klubu winny być stworzone przyjazne warunki do dzielenia się doświadczeniami, problemami i dobrymi praktykami związanymi przede wszystkim z wychowywaniem dzieci. Klub ma prowadzić także działania mające na celu podnoszenie kompetencji rodzicielskich, w tym opiekuńczo-wychowawczych, a także prowadzić zajęcia rozwijające szeroko rozumiane umiejętności i zainteresowania dzieci i rodziców.

Program zajęć Klubu winien być odpowiedzią na zapotrzebowanie rodziców, dzieci do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo. Rekomenduje się opracowywanie programu zajęć przy udziale adresatów zadania publicznego oraz w oparciu o ich potrzeby i pomysły.

Klub realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

1) pełnienie funkcji przyjaznego miejsca spotkań, integracji oraz wymiany doświadczeń;

2) organizację w każdym dniu tygodnia (co najmniej od poniedziałku do piątku) minimum jednego spotkania ze specjalistą lub zajęć/warsztatów, o których mowa w pkt 3-4 (poniżej);

3) realizację spotkań w różnorodnej formie ze specjalistami (co najmniej 4 spotkania w miesiącu w wymiarze minimum 240 minut miesięcznie, czas trwania każdego spotkania - minimum 30 minut) tj.: psychologiem, pielęgniarką środowiskową, położną, logopedą, dietetykiem, pedagogiem, ratownikiem medycznym, prawnikiem i innymi specjalistami w zależności od potrzeb osób korzystających z Klubu;

4) realizację zajęć/warsztatów (co najmniej 4 razy w tygodniu w wymiarze minimum 960 minut zajęć w miesiącu, czas trwania jednych zajęć/warsztatów - minimum 30 minut – w zależności od specyfiki zajęć/warsztatów i możliwości udziału w nich dzieci), w tym:

a) edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych dla rodziców oraz osób oczekujących na potomstwo – np.: podnoszących świadomość w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, rozwijających umiejętności rodzicielskie, w tym opiekuńczo-wychowawcze, z zakresu wiedzy o laktacji, promujących zdrowy tryb życia, w tym żywienia, ułatwiających powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, doradztwo zawodowe, warsztaty wizażu, zajęcia ze stylistką, brafitterką, fitness dla rodziców z dziećmi, joga dla kobiet w ciąży, zajęcia dedykowane ojcom (także przyszłym), zajęcia językowe;

b) ogólnorozwojowych dla dzieci – np. zajęcia umuzykalniające, plastyczne, sensoryczne, nauka języka obcego przez zabawę;

5) organizację i prowadzenie spotkań integracyjnych i zapobiegających izolacji;

6) stymulowanie powstawania nieformalnych grup wsparcia;

7) prowadzenie działalności upowszechniania i ochrony praw dziecka;

8) realizację innych działań według pomysłu oferenta.

Co najmniej 1 raz w miesiącu powinno odbywać się spotkanie ze specjalistą lub zajęcia/warsztaty uwzględniające potrzeby rodziców z niepełnosprawnym dzieckiem do lat 3, przy czym zajęcia te nie muszą być realizowane w przypadku braku zapotrzebowania ze strony adresatów zadania publicznego.

Program zajęć Klubu należy szczegółowo opisać w punkcie IV podpunkt 6 oferty.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do prowadzenia statystyk, w tym w zakresie liczby rodzin i osób korzystających z Klubu.

W okresie realizacji zadania publicznego z oferty Klubu powinno korzystać co najmniej 150 osób miesięcznie. Ta sama osoba może być liczona wielokrotnie, z tym, że w danym dniu tylko raz.

3. Funkcjonowanie Klubu i warunki lokalowe.

Preferowane dzielnice: I Stare Miasto, II Grzegórzki, VI Bronowice, VIII Dębniki, XI Podgórze Duchackie, XIII Podgórze, XV Mistrzejowice, XVI Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławickie, XVIII Nowa Huta.

Klub powinien być otwarty co najmniej we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), przez minimum 5 godzin dziennie, w tym co najmniej jeden dzień w tygodniu do 19.00. Rekomenduje się prowadzenie Klubu także w wybrane soboty oraz organizację zajęć w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Klub winien być dostępny nieodpłatnie. Od adresatów zadania publicznego nie mogą być pobierane jakiekolwiek opłaty.

Przez cały okres funkcjonowania Klubu, w godzinach jego otwarcia, do dyspozycji rodzin powinien być co najmniej jeden animator dla dzieci. W Klubie dzieci mogą przebywać wyłącznie z rodzicem, który zapewnia dziecku/dzieciom opiekę. Podmiot prowadzący Klub będzie zobowiązany do wywieszania w Klubie oraz na stronie internetowej lub innych mediach społecznościowych, co najmniej miesięcznego harmonogramu spotkań oraz zajęć/warsztatów, w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego okres objęty harmonogramem.

Osoby korzystające z oferty Klubu winny mieć możliwość otrzymania bezpłatnego napoju (co najmniej: herbaty, kawy, soku lub wody).

Na spotkania ze specjalistami oraz na prowadzone w Klubie zajęcia/warsztaty mogą obowiązywać wcześniejsze zapisy.

Klub ma funkcjonować na terenie miasta Krakowa, w lokalu do którego oferent posiada tytuł prawny.

Na etapie składania oferty dopuszcza się sytuację, w której Oferent w ofercie oświadcza, że będzie posiadał tytuł prawny do lokalu, w którym zamierza realizować zadanie publiczne (co najmniej na okres realizacji zadania publicznego), w przypadku przyznania mu dotacji na realizację zadania publicznego. W takim przypadku umowa dotacyjna może zostać zawarta z Oferentem, wyłącznie w przypadku okazania, przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego, dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do tego lokalu.

Lokal, w którym Oferent zamierza prowadzić Klub, na dzień składania oferty, powinien posiadać warunki zapewniające odpowiedni poziom realizowanych działań oraz być dostosowany do charakteru prowadzonych zajęć. Dopuszcza się sytuację, w której lokal wymaga jedynie doposażenia, w tym ze środków z dotacji.

Informacje w zakresie tytułu prawnego do lokalu, w którym oferent zamierza realizować zadanie publiczne oraz szczegółowe warunki lokalowe i wyposażenia, w tym planowanego doposażenia, należy przedstawić w punkcie IV podpunkt 1 oferty.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej lokalu, w którym Oferent zamierza realizować zadanie publiczne.

Oferent/Oferenci będą zobowiązani do opracowania regulaminu funkcjonowania Klubu, jego wywieszenia i zaznajomienia z nim adresatów zadania. Regulamin jest akceptowany przez Zleceniodawcę.

4. Kadra Klubu.

Celem realizacji zadań Klubu, Oferent winien zapewnić profesjonalnych specjalistów do prowadzenia spotkań oraz zajęć/warsztatów. Działania specjalistów i osób prowadzących warsztaty powinny skupiać się przede wszystkim na aspektach związanych z rozwojem dzieci do lat 3. Klub przez cały okres jego funkcjonowania powinien także zapewniać animatora dla dzieci.

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 21/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: http://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2018/21

Oferent/Oferenci jest/są zobowiązany/i do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania publicznego.

2. Wymagany minimalny wkład finansowy Oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert) wynosi 3% kwoty wnioskowanej dotacji. Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu finansowego oferenta będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.

3. Wymagany minimalny wkład osobowy Oferenta (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) wynosi 7% kwoty wnioskowanej dotacji. Maksymalna stawka godzinowa przy obliczaniu kosztów pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków wynosi - 40 zł, z zastrzeżeniem, że stawka godzinowa powinna być zróżnicowana w zależności od rodzaju pracy wykonywanej przez wolontariusza. Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu osobowego oferenta będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.

  1. Jedna oferta może dotyczyć prowadzenia wyłącznie jednego Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3, przy czym ten sam oferent może złożyć więcej niż jedną ofertę.

  2. W konkursie do realizacji zadania publicznego może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. Dotacja na prowadzenie jednego Klubu może wynieść maksymalnie:

1) 96 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego w okresie od 6 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w tym do 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) z przeznaczeniem na doposażenie Klubu,

2) 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku.

Oferty, w których wnioskowana kwota dotacji będzie przekraczać możliwą maksymalną kwotę dotacji będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.

6. W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w 2019 r. można uwzględnić zakup doposażenia Klubu, przy czym koszt ten nie może przekroczyć 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Koszt ten należy wykazać w kosztach obsługi zadania publicznego.

7. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Gminy Miejskiej Kraków może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

8. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

9. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.

10. Oferent zobowiązany jest do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.

11. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

12. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy oferent oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.

13. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

14. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

15. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) – zwanej w dalszej części ogłoszenia ustawą, po podpisaniu umowy z wyłonionym/i oferentem/ami.

16. Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu.

17. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

18. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt 14.

19. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

20. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kraków wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w umowie.

21. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdania, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub https://www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 19 marca 2019 r. o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. nr 305A – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu Oferenta/Oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama