Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 19.02.2019 do 19.03.2019 15:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Młodzież
Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2019 roku.

Cel zadania:

Celem zadania jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci w okresie ferii letnich poprzez organizację różnych form wypoczynku wyjazdowego realizowanego w ramach rekreacji lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączonego ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień oraz kompetencji społecznych dzieci i młodzieży.

Adresaci zadania:

Adresatami zadania są dzieci i młodzież - uczniowie warszawskich szkół, zamieszkali lub uczęszczający do szkoły na terenie Dzielnicy Mokotów. Dofinansowaniem mogą być objęte jedynie dzieci i młodzież szkolna
od 6. roku życia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku osób niepełnosprawnych do 24 roku życia.

Wskaźniki rezultatu:

1) Forma realizacji wypoczynku (liczba jednostek wyjazdowych np. kolonii, obozów, rajdów);

2) Liczba uczestników i szkół z Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, do których uczęszczają uczestnicy;

3) Liczba dni trwania poszczególnych form wypoczynku wyjazdowego (nie mniej niż 5 noclegów).

Warunki obligatoryjne:

1) Wypoczynek będzie realizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

2) Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wypoczynkiem lub z opieką nad małoletnimi, pracodawcy lub organizatorzy w zakresie takiej działalności, są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstwna Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2018 r. poz. 405);

3) Oferent realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, przeszkolonych wolontariuszy oraz kadrę o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do: prowadzenia wypoczynku, sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą, do sprawowania opieki specjalistycznej oraz prowadzenia terapii z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
(w przypadku organizacji wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych). Informację o kadrze należy zawrzeć w pkt IV.11 oferty;

4) Przy ocenie doświadczenia oferenta, komisja będzie brała pod uwagę rekomendacje i opinie dotyczące organizowania wypoczynku w latach 2017–2018;

5) Oferent jest zobowiązany do:

 • przedstawienia opisu programu edukacyjnego lub wychowawczego realizowanego w czasie wypoczynku, który należy zawrzeć w pkt IV.2 oferty. W przypadku organizacji wypoczynku, będącego kontynuacją pracy edukacyjno-wychowawczej prowadzonej w trakcie roku szkolnego z konkretnymi grupami dzieci i młodzieży, należy opisać założenia w ofercie;

 • Opisania sposobu rekrutacji uczestników wypoczynku. Kryteria rekrutacji powinny być jasne, a informacje o rekrutacji dostępne dla osób zainteresowanych i opublikowane na stronie internetowej oferenta. Dane te należy umieścić w pkt IV.6 oferty;

 • przedstawienia w regulaminie wypoczynku zapisu dotyczącego ograniczenia czasu użytkowania telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego przez uczestników podczas wyjazdu. Poza wyznaczonymi godzinami telefony powinny być zdeponowane u kierownika wypoczynku. Informację o zapisie w regulaminie należy umieścić w pkt IV.5 oferty;

 • wspomagania pracy opiekuńczo–wychowawczej w trakcie realizowanych wyjazdów;

 • wyliczenia wysokości maksymalnego możliwego dofinansowania. Przyjmuje się następujące wskaźniki:

 • do 50,00 zł dziennie na jednego uczestnika (stawka obejmuje dzienne dofinansowanie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu uczestników oraz zakupu materiałów);

 • w przypadku osób niepełnosprawnych do 60,00 zł dziennie na jednego uczestnika (stawka obejmuje dzienne dofinansowanie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu uczestników oraz zakupu materiałów);

 • do 600,00 zł na dofinansowanie pobytu na wyjeździe wolontariusza posiadającego pełne, wymagane prawem, kwalifikacje do opieki nad dziećmi (stawka obejmuje koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu), w przypadku organizacji wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych możliwe jest dofinansowanie kosztów wynagrodzeń specjalistów niezbędnych do opieki i terapii (z udokumentowanymi kwalifikacjami do pracy z osobami niepełnosprawnymi), ale nie większe niż 700,00 zł na jednego specjalistę na jeden wyjazd.

6) Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie:

 • kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania dzieci i młodzieży;
 • zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu w trakcie trwania wypoczynku;
 • transportu uczestników;
 • kosztów zakwaterowania i wyżywienia opiekunów-wolontariuszy;
 • w przypadku form wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych – na dofinansowanie wynagrodzeń specjalistów niezbędnych do opieki i terapii. Dofinansowaniem nie mogą być objęte dzieci i młodzież uczestnicząca w turnusach rehabilitacyjnych i obozach specjalistycznych.

7) Termin realizacji wypoczynku dzieci i młodzieży 22 czerwca 2019 r. – 01 września 2019 r.

8) Dotację może wykorzystać tylko bezpośredni organizator wypoczynku dzieci i młodzieży, który zarejestruje wypoczynek w Kuratorium Oświaty, właściwym ze względu na miejsce siedziby organizatora wypoczynku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wykorzystania dofinansowania przez partnera wskazanego w ofercie lub jednostkę podległą znajdującą się w strukturach
organizacyjnych oferenta, jeśli zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku otrzymał partner wskazany w ofercie lub jednostka podległa, znajdująca się w strukturach organizacyjnych oferenta.

Informacja dotycząca oceny ofert.

Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę kryteria zawarte w Protokole Oceny Ofert, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Informacje dodatkowe:

 • Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do obniżania stawki maksymalnego możliwego dofinansowania w zależności od rekomendacji komisji konkursowej
  do opiniowania ofert;
 • Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne posiada odpowiedni zapis w statucie lub aktualną uchwałę władz statutowych w tym zakresie;

Konieczne jest spełnienie obowiązku ubezpieczenia oferenta w związku z prowadzoną działalnością statutową.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 19 marca 2019 roku do godz. 15:00.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2019 roku do godz. 15:00 wWydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem *dot. Otwartego Konkursu Ofert – Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa, w zamkniętej kopercie z* dopiskiem dot. Otwartego Konkursu Ofert – Wydział Oświaty i Wychowania_dla Dzielnicy Mokotów_ (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Reklama