Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 18.02.2019 do 14.03.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych” oraz „Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych.

Cel konkursu

Organizacja dwóch wydarzeń współfinansowanych przez Województwo Śląskie, o zasięgu i znaczeniu regionalnym w celu integracji środowiska osób niepełnosprawnych.

Zadania przewidziane do dofinansowania

Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych” jest adresowany do pracowników zakładów aktywności zawodowej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, członków stowarzyszeń i fundacji oraz innych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Województwa Śląskiego. Jego celem jest prezentacja działań kulturalno-artystycznych osób niepełnosprawnych, propagowanie aktywności społeczno-rehabilitacyjnej oraz promocja Województwa Śląskiego, jako przyjaznego osobom niepełnosprawnym. Program Pikniku powinien obejmować część artystyczną, w trakcie której 1) uczestnicy zaprezentują własny repertuar kulturalny, w tym przedstawienia teatralne, występy muzyczne, wokalne, recytacje. Równocześnie powinny odbywać się gry i zabawy umożliwiające wszystkim uczestnikom skorzystanie z różnego rodzaju form aktywnego wypoczynku, połączonego z rehabilitacją. Termin organizacji Pikniku przewiduje się w miesiącu: maj/czerwiec 2019 r. Dodatkowo przedsięwzięcie musi zostać przeprowadzone w ciągu jednego dnia. Spodziewana liczba uczestników to ok. 2000 osób.

Przewiduje się dotowanie jedynie projektu, którego realizacja przyczyniać
się będzie do osiągnięcia następujących celów:

a) zintegrowanie środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych skupionych w WTZ, ZAZ i innych podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych,

b) integracje środowiska osób niepełnosprawnych pełnosprawnych poprzez udział uczestników z terenów miejsko-wiejskich,

c) propagowanie działań w zakresie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych, społecznych form rehabilitacji,

d) propagowanie aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych,

e) promocję Województwa Śląskiego, jako Regionu przyjaznego osobom niepełnosprawnym.

Oferent przedkłada w dokumentacji konkursowej materiały zdjęciowe (filmowe)
na płycie CD w celu umożliwienia weryfikacji dostępności i możliwości użytkowania przez niepełnosprawnych w trakcie Pikniku.

Ponadto organizator zapewnia możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej obiektów przez upoważnionych przedstawicieli Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wnioski i uwagi z wizji lokalnej oraz materiał zdjęciowy załączony do oferty będą przedstawione członkom Komisji Konkursowej.

2) „Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych”,których uczestnikamibędąpracownicy zakładów aktywności zawodowej, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, członkowie stowarzyszeń i fundacji oraz innych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu województwa śląskiego. Ich celem będzie propagowanie aktywności sportowo-ruchowej, jako jednej z istotnych form rehabilitacji. W programie Zawodówpowinny się znaleźć dyscypliny sportowe, gry i zabawy z elementami rywalizacji zebrane w blokach: pływackim, turnieju piłki nożnej oraz gier i zabaw rozgrywanych na hali. Proponowane dyscypliny w ramach gier i zabaw, to m.in.:

a) Gry planszowe (np. warcaby, szachy).

b) Piłkarzyki.

c) Rzut do kosza.

d) Boccia.

e) Sztafeta wahadłowa na wózkach.

f) Bieg z przeszkodami.

g) Chód z asystą.

h) Tenis stołowy.

Koniecznym jest przeprowadzenie wszystkich dyscyplin w obiektach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. Przewiduje się dotowanie jedynie projektów, których realizacja przyczyniać się będzie do osiągnięcia następujących, między innymi, celów:

a) zintegrowanie środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych skupionych
w WTZ, ZAZ i innych podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych,

b) integrację środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych poprzez udział uczestników z terenów miejsko-wiejskich,

c) propagowania działań w zakresie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych, społecznych form rehabilitacji,

d) propagowania aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych,

a) promocji województwa śląskiego, jako regionu przyjaznego osobom niepełnosprawnym.

Projekt organizacji imprezy powinien określać:

a) konkurencje sportowe, uwzględniające rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym również z dysfunkcją narządu wzroku,

b) rodzaje gier i zabaw z zastrzeżeniem j.w.,

c) zasady rywalizacji,

d) sposób nagradzania,

e) rodzaj działań towarzyszących w trakcie pikniku,

f) formy nagradzania uczestników pikniku.

Od wyłonionego w konkursie organizatora oczekuje się przeprowadzenia Zawodów
na obiektach umożliwiających swobodny dostęp i użytkowanie przez osoby niepełnosprawne, o różnym rodzaju i stopniu ograniczeń, składających się co najmniej z:

1) basenu,

2) parkingu zlokalizowanego bezpośrednio przy obiektach, na których zostaną przeprowadzone Zawody oraz umożliwiającego zaparkowanie wszystkich pojazdów przewożących uczestników,

3) hali sportowej.

Termin organizacji Zawodów przewiduje się na wrzesień/październik 2019 r. Przedsięwzięcie musi zostać przeprowadzone w ciągu jednego dnia. Spodziewana liczba uczestników to ok. 1200 osób. Oferent przedkłada w dokumentacji konkursowej materiały zdjęciowe (filmowe) na płycie CD w celu umożliwienia weryfikacji dostępności i możliwości użytkowania przez niepełnosprawnych w trakcie Zawodów.

Ponadto organizator zapewnia możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej obiektów przez upoważnionych przedstawicieli Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wnioski i uwagi z wizji lokalnej oraz materiał zdjęciowy załączony do oferty będą przedstawione członkom Komisji Konkursowej.

Oferty należy składać do dnia 14 marca 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19 kwietnia 2019 r. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu nie decyduje data stempla pocztowego, alepotwierdzona pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Międzywydziałowe Zespoły Zadaniowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

Otwarty konkurs ofert dotyczy zadań realizowanych do 30 października 2019 r.

Reklama