Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Reklama
Nabór od 15.02.2019 do 08.03.2019 15:00
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 2,74 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 300 tys. PLN
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nabór na członków komisji konkursowej.

Tytuł (rodzaj) zadania publicznego: Całoroczna działalność prowadzona stacjonarnie w latach 2019-2022 oferty dodatkowe.

Komórka realizująca: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: w roku 2019: 880 000 zł, w roku 2020: 930 000 zł, w roku 2021: 930 000 zł, w roku 2022: 930 000 zł.

Termin realizacji zadania: 09.03.2019 r. - 31 grudnia 2022 r. (zgodnie ze wskazanym zakresem zadanie winno być realizowane przez okres czterech lat, tj. 2019, 2020, 2021, 2022 w sposób ciągły). Oferta przygotowana w systemie NAWIKUS powinna zawierać opis zadania, harmonogram, zestawienie kosztów na każdy rok: 2019, 2020, 2021 i 2022. Oferty niespełniające tego warunku nie będą rozpatrywane jako niezłożone w jednoznacznie określonym zakresie zadania publicznego (zgodnym z określonym w konkursie).

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków.

Środki przeznaczone na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju: Gmina Miejska Kraków w latach 2016-2018 przeznaczyła na realizację zadania publicznego „Całoroczna oferta programowa” środki finansowe w wysokości w roku 2016: 2 010 000 zł, w roku 2017: 1 920 000 zł, w roku 2018: 2 100 000 zł, na realizację zadania publicznego Całoroczna działalność prowadzona stacjonarnie w roku 2019: 1 530 000 zł, w roku 2020: 1 480 000 zł, w roku 2021: 1 480 000 zł, w roku 2022: 1 480 000 zł.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Celem zadania jest realizacja istotnej dla rozwoju kultury Krakowa działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego prowadzonej stacjonarnie na rzecz mieszkańców Krakowa, w tym wspierania krakowskich twórców.

Ww. działalność może być prowadzona m.in. w formie: niepublicznego teatru, galerii sztuki, sceny muzycznej, w tym wokalno-aktorskiej, ośrodka budującego lokalną tożsamość wokół wydarzeń kulturalnych, organizacji stałych wydarzeń promujących sztukę o wysokich walorach artystycznych, niekomercyjnego studia filmowego, ośrodka dokumentującego dziedzictwo narodowe lub zajmującego się ochroną dóbr kultury Krakowa.

  1. Każdy z oferentów może złożyć do konkursu jedną ofertę. Oferty niespełniające tego warunku nie będą rozpatrywane.

  2. Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 300 000 zł na dany rok. Oferty niespełniające tego warunku nie będą rozpatrywane.

3. Nie dopuszcza się dofinansowania z dotacji realizacji zadania poza terenem Gminy Miejskiej Kraków, natomiast dopuszczalna jest realizacja części zadania poza terenem Gminy Miejskiej Kraków z finansowego wkładu własnego Oferenta.

  1. Oferent winien prowadzić działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Oferty nie spełniające tego warunku nie będą rozpatrywane.

5. Ww. działalność powinna być określona w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym rejestrze lub ewidencji.

6. W przypadku innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu, tj. podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za wystarczający uznaje się zamieszczony w ofercie opis prowadzonej nieodpłatnej i/lub odpłatnej działalności pożytku publicznego.

7. Oferent winien prowadzić działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego od co najmniej trzech lat tj. od 01.01.2016 r. Oferty nie spełniające tego warunku nie będą rozpatrywane.

  1. Szczegółowe kryteria oceny formalnej zawarte są w karcie oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

9. Wycena wkładu osobowego Oferenta powinna być dokonywana z uwzględnieniem stawek rynkowych za prace danego rodzaju.

10. Wycena wkładu rzeczowego Oferenta powinna być dokonywana jedynie w zakresie, w jakim ten będzie wykorzystany podczas realizacji zadania publicznego (np. w oparciu o koszt wynajęcia danej rzeczy) i powinna opierać się na podstawie cen rynkowych. Wkład rzeczowy to: sprzęty, przedmioty, materiały, a także np. prawa autorskie, którymi organizacja dysponuje i które zamierza wykorzystać podczas realizacji projektu. Posiadanie wkładu rzeczowego wymaga udokumentowania w formie, np. oświadczenia zarządu, umowy użyczenia, porozumienia partnerskiego, sponsorskiego, umowy o współpracy, umowy darowizny.

11. W przypadku współpracy Oferenta przy realizacji zadania publicznego z instytucją lub jednostka Gminy Miejskiej Kraków, informację o sposobie zaangażowania tego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w formularzu ofertowym.

12. Nie dopuszcza się dofinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania, natomiast dopuszczalne jest poczynienie takich zakupów z finansowego wkładu własnego Oferenta.

13. Dotacja nie może być wykorzystana na:

1) zakupy gruntów;

2) działalność gospodarczą;

3) pokrycie kosztów utrzymania biura Oferenta, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania;

4) działalność partii politycznych;

5) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych;

6) działalność fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub partia polityczna.

14. Do kosztów kwalifikowanych w ramach dotacji zaliczane będą w szczególności:

1) indywidualne nagrody pieniężne i nagrody rzeczowe;

2) honoraria/wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania

na podstawie umowy o dzieło/zlecenia oraz rachunku lub faktury VAT;

3) zakup praw autorskich niezbędnych do wykonania zadania;

4) zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania;

5) zakup usług niezbędnych do wykonania zadania;

6) wynajem sprzętu technicznego (m.in. scena, oświetlenie, nagłośnienie) i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania;

7) koszty administracyjne związane bezpośrednio z realizacją zadania;

8) usługi poligraficzne i koszty promocyjne służące realizacji zadania.

15. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

1) wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem) – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);

2) wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 21/2018 z dnia 05.01.2018 oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: http://www.bip.krakow.pl/

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania publicznego.

  1. Wymagany minimalny wkład finansowy Oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł) wynosi 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania. Oferty niezawierające minimalnego wkładu finansowego nie będą rozpatrywane.

  2. Wymagany minimalny łączny wkład: finansowy, wkład osobowy i rzeczowy Oferenta wynosi 30%, co oznacza, że dofinansowanie zadania przez Gminę nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów jego realizacji. Oferty niespełniające ww. warunków nie będą rozpatrywane.

4. Wkład osobowy oferenta (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) oraz wkład rzeczowy nie jest wymagany, ale jego obecność i wysokość podlega jednak ocenie merytorycznej.

5. Koszty wynagrodzeń dotyczących obsługi zadania publicznego tj. koszty, które są związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym z obsługą finansową i prawną projektu (formularz oferty cz. II pkt. 8 Kalkulacji przewidywanych kosztów) opłacane z dotacji nie powinny przekraczać 30 % całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wysokość tych kosztów podlega ocenie merytorycznej.

6. Przeznaczenie środków finansowych własnych na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadania publicznego podlega ocenie merytorycznej.

  1. Szczegółowe kryteria oceny merytorycznej zawarte są w karcie oceny merytorycznej stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

8. Obligatoryjne jest podanie w ofercie informacji na temat zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa) oraz sposobu monitorowania rezultatów/ źródle informacji o osiągnieciu rezultatów).

9. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

  1. W przypadku udziału w innym otwartym konkursie ofert na lata 2019-2022 realizowanym przez Gminę Miejską Kraków należy pamiętać, że każdy koszt może być wykazany tylko przy realizacji jednego zadania publicznego.

11. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

12. Beneficjentami realizowanego zadania powinni być mieszkańcy miasta Krakowa.

13. Dopuszcza się pobieranie opłat od beneficjentów zadania publicznego pod warunkiem,że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód całkowicie przeznacza na działalność statutową.

Wyklucza się natomiast możliwość sprzedaży książek, płyt itp. wydanych w ramach zadania.

  1. Nie wymaga się dołączania do oferty żadnych załączników.

15. Do oferty w wersji papierowej można dołączyć, aktualny odpis z KRS oraz rekomendacje dokumentujące działalność w zakresie związanym z konkursem.

16. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

17. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy oferent oraz Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.

18. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

19. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

20. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.

21. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pl. Wszystkich Świętych 11 w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

22. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

23. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 19.

24. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

25. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

26. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdania, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 8 marca o godz. 15.00 Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pl. Wszystkich Świętych pok. nr 21 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama