Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”

Reklama
Nabór od 19.03.2021 do 12.04.2021 23:59
Zarząd Województwa Mazowieckeigo
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami w Departamencie Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych: - Henryka Gapińska, tel. 22 35 63 854 - Iwona Jakubik, tel. 22 59 79 094 - Beata Krzemińska – Borzyńska, tel 22 59 79 480
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Młodzież, Organizacje pozarządowe, Dzieci
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 385/214/21 z dnia 15 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego", zadania: Działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym.

Termin składania ofert wyznacza się od 19 marca 2021 r. do 12 kwietnia 2021 r. Termin ten dotyczy złożenia oferty poprzez generator ofert.

Sposób składania ofert
Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.
Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej ani potwierdzenia złożenia oferty. Generator ofert
konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy
Składanie ofert: od 19 marca 2021 r. do 12 kwietnia 2021 r.
Wyniki oceny formalnej: od 19 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 1 czerwca 2021 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od momentu przyjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały rozstrzygającej otwarty konkurs ofert do 31 grudnia 2021 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Zasady
Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 20 000,00 zł.
Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, pod zakładką „Zasady przyznawania dotacji”.

Otwarty nabór osób do komisji konkursowej
Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza także otwarty nabór osób do komisji konkursowej opiniującej oferty w ww. konkursie ofert. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 19 marca 2021 r.
do 12 kwietnia 2021 r. na odpowiednim formularzu. Szczegółowe informacje oraz formularz znajdują się
w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Źródło: Informacja własna organizatora
Reklama