Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs ofert w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”

Reklama
Nabór od 15.02.2019 do 08.03.2019 23:59
Zarząd Województwa Mazowieckeigo
Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody:• Paweł Szcześniak – inspektor w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody, tel: 22 59 79 058,• Magdalena Szefer – inspektor w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody, tel: 22 59 79 057.
Łączny budżet 230 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Dzieci, Młodzież, Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 177/24/19 z dnia 12 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”.

Termin składania ofert wyznacza się od 15 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r. Termin ten dotyczy złożenia oferty poprzez generator ofert.

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.
Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://www.witkac.pl/content/instrukcje/Instrukcja_tworzenia_konta_02_2018.pdf
Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie jego złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.

Najważniejsze terminy:
Składanie ofert: od 15 lutego do 8 marca 2019 r.
Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 13 marca 2019 r.
Wyniki oceny formalnej: do 22 marca 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 14 maja 2019 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 14 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 20 000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania
i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody:
• Paweł Szcześniak – inspektor w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody, tel: 22 59 79 058,
• Magdalena Szefer – inspektor w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody, tel: 22 59 79 057.

Źródło: Informacja własna organizatora
Reklama