Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Organizacja wyjazdowych letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w 2019 roku

Reklama
Nabór od 15.02.2019 do 12.03.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 220 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Młodzież
Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi

Zadanie obejmuje: organizację wyjazdowych zgrupowań szkoleniowych (obozów sportowych) podczas ferii letnich w 2019 roku.

Odbiorcy zadania: dzieci i młodzież, w szczególności z Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, uczestniczące regularnie w zajęciach sportowych organizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej i uczniowskie kluby sportowe prowadzące szkolenie sportowe na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Obozy powinny być kontynuacją całorocznego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;

Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

 • opłatę zakwaterowania i wyżywienie uczestników (w ofercie należy podać liczbę dób noclegowych i liczbę dzieci zamieszkałych/uczących się na terenie Dzielnicy Białołęka);
 • wynajem bazy sportowej do prowadzenia zajęć w dyscyplinie, w której prowadzone jest szkolenie podstawowe;
 • opłatę transportu (dojazd do miejsca organizacji obozu i powrót uczestników oraz ew. przejazdy lokalne w trakcie zgrupowania szkoleniowego);
 • polisę ubezpieczeniową;

Dofinansowanie można wykorzystać tylko, gdy organizator wypoczynku otrzyma zaświadczenie o zgłoszeniu placówki wypoczynku właściwemu, dla miejsca siedziby
lub zamieszkania organizatora, Kuratorowi Oświaty (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży)

 • dotację może uzyskać tylko bezpośredni organizator zgrupowania szkoleniowego;
 • czas trwania zgrupowania szkoleniowego min. 10 dni (9 noclegów);
 • środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na opłatę wynagrodzenia oraz pobytu kadry wychowawczo – instruktorskiej;
 • oferent powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań
  o podobnym charakterze, w tym: kadrę o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do prowadzenia wypoczynku, do sprawowania opieki nad dziećmi
  i młodzieżą oraz uprawnieniami instruktorskimi/trenerskimi w przypadku osób prowadzących szkolenie sportowe w trakcie trwania zgrupowania;
 • dofinansowaniem mogą być objęte jedynie dzieci i młodzież szkolna zamieszkała/ucząca się wyłącznie na terenie m.st. Warszawy od 6 roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkół policealnych;
 • dofinansowaniem nie mogą być objęte dzieci i młodzież uczestnicząca w specjalistycznych obozach sportowych;
 • oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie ramowego programu zgrupowania z uwzględnieniem szkolenia sportowego, które powinno obejmować minimum 4 godziny szkolenia sportowego dziennie (w tym ogólnorozwojowe), jednak nie więcej niż 6 h dziennie;
 • oferent zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowej dokumentacji z realizacji zadania;
 • rozpatrywane będą wyłącznie oferty podmiotów, których drużyny/zawodnicy w 2017 i/lub 2018 roku brały/brali udział we współzawodnictwie sportowym w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej, Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego lub współzawodnictwie w ramach rozgrywek organizowanych przez Wojewódzkie/Okręgowe Związki Sportowe (np. cykliczne rozgrywki ligowe);

Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania (pkt. IV.6. oferty Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego):

 • opracowanie programu wychowawczo – edukacyjnego wypoczynku oraz programu szkolenia sportowego;
 • rejestracja wypoczynku w Kuratorium Oświaty;
 • prowadzenie różnych form wypoczynku zgodnie z zasadami zawartymi
  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania;
 • ubezpieczenia OC i NNW uczestników w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem, o czym oferent powinien poinformować
  w ofercie – weryfikacja na podstawie oświadczenia na końcu oferty;

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę:

 • ubezpieczenia OC oferenta oraz NNW uczestników w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem;
 • wyniki przeprowadzonych kontroli merytorycznych lub finansowych zadań publicznych (wyniki będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta);
 • doświadczenie w organizacji podobnych zadań;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
 • liczba adresatów zadania, liczba dni zgrupowania;
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy;
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową;

W przypadku, gdy liczba uczestników zgrupowania szkoleniowego będzie mniejsza od podanej w ofercie, dotacja zostanie proporcjonalnie obniżona.

Termin przeprowadzenia zgrupowania szkoleniowego 22.06.2019 r – 01.09.2019 r.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 12.03.2019 roku do godz. 16:00.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2019 roku do godz. 15:30 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Wydział Obsługi Mieszkańców, ul. Modlińska 197, 03 – 122 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama