Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2019 roku

Reklama
Nabór od 15.02.2019 do 12.03.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi

Zadanie obejmuje: organizację wyjazdowych form wypoczynku (obozy rekreacyjno – wypoczynkowe) w okresie ferii letnich w 2019 roku.

Odbiorcy zadania: dzieci i młodzież, w szczególności z Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

 • opłatę zakwaterowania i wyżywienia uczestników (w ofercie należy podać liczbę dób noclegowych i liczbę uczestników zamieszkałych/uczących się na terenie Dzielnicy Białołęka),
 • opłatę transportu (dojazd do miejsca organizacji obozu i powrót uczestników oraz ew. przejazdy lokalne w trakcie wypoczynku),
 • zakup materiałów na zajęcia dla uczestników;

· dotację może uzyskać tylko bezpośredni organizator wypoczynku dzieci i młodzieży;

· czas trwania wypoczynku min. 10 dni (9 noclegów);

· środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na finansowanie wynagrodzeń i pobytu kadry wychowawczo – instruktorskiej;

· oferent powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań
o podobnym charakterze, w tym: kadrę o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do prowadzenia wypoczynku, do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą, do sprawowania opieki specjalistycznej/przeszkolonych wolontariuszy;

· dofinansowaniem mogą być objęte jedynie dzieci i młodzież szkolna zamieszkała/ucząca się wyłącznie na terenie m.st. Warszawy od 6 roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkół policealnych;

 • dofinansowaniem nie mogą być objęte dzieci i młodzież uczestnicząca w turnusach rehabilitacyjnych i obozach specjalistycznych;

Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania (pkt. IV.6. oferty Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego):

a) opracowanie programu wychowawczo – edukacyjnego wypoczynku;

b) rejestracja wypoczynku w Kuratorium Oświaty;

c) prowadzenie różnych form wypoczynku zgodnie z zasadami zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży;

d) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania;

e) ubezpieczenia OC oferenta oraz NNW uczestników w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem, o czym oferent powinien poinformować w ofercie - weryfikacja na podstawie oświadczenia na końcu oferty;

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę:

 • ubezpieczenia OC oferenta oraz NNW uczestników w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem;
 • wyniki przeprowadzonych kontroli merytorycznych lub finansowych zadań publicznych (wyniki będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta);
 • doświadczenie w organizacji podobnych zadań;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
 • liczba uczestników zadania, liczba dni wypoczynku;
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy;
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową;

W przypadku, gdy liczba uczestników wypoczynku będzie mniejsza od podanej w ofercie, dotacja zostanie proporcjonalnie obniżona.

Termin przeprowadzenia wyjazdu wypoczynkowego 22.06.2019 r. – 01.09.2019 r.

Dofinansowanie można wykorzystać tylko, gdy organizator wypoczynku otrzyma zaświadczenie o zgłoszeniu placówki wypoczynku właściwemu, dla miejsca siedziby lub zamieszkania organizatora, Kuratorowi Oświaty (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży).

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 12.03.2019 roku do godz. 16:00.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2019 roku do godz. 15:30 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Wydział Obsługi Mieszkańców, ul. Modlińska 197, 03 – 122 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama