Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w latach 2019-2020

Reklama
Nabór od 13.02.2019 do 28.02.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament Turystyki i Sportu
Łączny budżet 2,526 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Młodzież, Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2019 – 2020, w tym zadania jednoroczne oraz dwuletnie, z zakresu realizacji projektów wybranych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Zarząd Województwa Małopolskiego kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz inicjatyw obywatelskich przyczyniających się do rozwoju Województwa w szczególności o charakterze sportowym, a także wykonując postanowienia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2019 – 2020, w tym zadania jednoroczne oraz dwuletnie, z zakresu realizacji projektów wybranych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach Konkursu środki finansowe do kwoty ogółem 2 525 529,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych), tj.

I. Zadania jednoroczne do kwoty ogółem *1 638 660,00 zł* (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych) na zadania:

1. „Rozwój psychofizyczny młodego pokolenia przy stole pingpongowym i na boisku piłki siatkowej – druga edycja” tj. organizacja cyklicznych i nieodpłatnych zajęć sportowych dla jak największej liczby dzieci i młodzieży w wieku 6 – 18 lat z terenu powiatu nowotarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem takich dyscyplin, jak: tenis stołowy i siatkówka, a także organizacja zawodów sportowych i letniego obozu sportowo - wypoczynkowego, celem rozwijania kultury fizycznej wśród społeczności podhalańskiej oraz podnoszenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

2. „Nauka gry w siatkówkę, organizacja obozów szkoleniowych i udział w rywalizacji sportowej dla mieszkańców Krakowa’’ tj. organizacja, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem dla tego typu zajęć, cyklicznych i nieodpłatnych zajęć sportowych z zakresu piłki siatkowej dla mieszkańców Krakowa oraz udział w zorganizowanych rozgrywkach, obozach i kampach szkoleniowych. Celem zadania będzie edukowanie i aktywizowanie mieszkańców Krakowa do czynnego uprawiania sportu oraz zachęcanie ich do prowadzenia zdrowego trybu życia.

3. „Aktywny Student”, tj. organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych zróżnicowanych działań sportowo – rekreacyjnych, adresowanych do studentów, pracowników uczelni wyższych i uczniów szkół średnich.

4. ,,FutboLove Małopolskie – doposażenie szkółek piłkarskich z powiatów: krakowskiego i proszowickiego w profesjonalny sprzęt sportowy” – zadanie polegać będzie na zwiększeniu potencjału sportowego 5 klubów piłkarskich z powiatów: krakowskiego
i proszowickiego tj.: MTS Piast Skawina, AP Kmita Zabierzów, LKS Orlęta Rudawa, LKS Wierzbowianka Wierzbno, LKS Maszycanka Maszyce.

5. „Nauka pływania z elementami korekty wad postawy dla mieszkańców powiatu proszowickiego, miechowskiego oraz krakowskiego”, tj. organizacja, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem dla tego typu zajęć, nieodpłatnych ogólnorozwojowych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z nauki pływania włączając elementy korekty wad postawy i rehabilitacji, których celem będzie zachęcanie lokalnych społeczności do różnych form aktywności fizycznych.

II. Zadania dwuletnie do kwoty ogółem 886 869,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) na zadania:

1. „Pełnosprawni przez sport 2019 – treningi sportowe dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością”, *tj.* organizacja i przeprowadzenie całorocznych, multi-sportowych treningów sportowych dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością z powiatu tatrzańskiego. Zadanie dotyczy osób o obniżonych możliwościach psychofizycznych, związanych z trwałą lub czasową niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną, skutkami chorób, wypadków lub zaawansowanego wieku.

2. „Wykorzystam szansę! Chcę zostać MISTRZEM!”, tj.przeprowadzenie dwuletniego kompleksowego cyklu szkoleniowego młodych piłkarzy zgodnie z metodologią szkolenia „Coerver Coaching”.

3. „Siatkówka w Krakowie ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z elementami siatkówki III edycja”, tj.organizacja bezpłatnych, ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami siatkówki dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 6-18 lat, której celem będzie edukowanie i aktywizowanie najmłodszych mieszkańców Krakowa do czynnego uprawiania sportu oraz zachęcanie ich do prowadzenia zdrowego trybu życia.

Zadania jednoroczne realizowane będą w terminie:

1.„Rozwój psychofizyczny młodego pokolenia przy stole pingpongowym i na boisku piłki siatkowej – druga edycja” - nie wcześniej niż 22 marca 2019 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2019 r.;

2. „Nauka gry w siatkówkę, organizacja obozów szkoleniowych i udział w rywalizacji sportowej dla mieszkańców Krakowa” - nie wcześniej niż 22 marca 2019 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2019 r.;

3. „Aktywny Student” - nie wcześniej niż 22 marca 2019 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2019 r.;

4. ,,FutboLove Małopolskie’’– doposażenie szkółek piłkarskich z powiatów: krakowskiego i proszowickiego w profesjonalny sprzęt sportowy” - nie wcześniej niż 22 marca 2019 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2019 r.;

5. „Nauka pływania z elementami korekty wad postawy dla mieszkańców powiatu proszowickiego, miechowskiego oraz krakowskiego” - nie wcześniej niż 22 marca 2019 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2019 r.;

Zadania dwuletnie realizowane będą w terminie:

1.„Pełnosprawni przez sport 2019 – treningi sportowe dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością”- nie wcześniej niż 1 maja 2019 r.,

a kończyć nie później niż 30 kwietnia 2020 r.;

2. „Wykorzystam szansę! Chcę zostać MISTRZEM!” - nie wcześniej niż 22 marca 2019 r., a kończyć nie później niż 30 grudnia 2020 r.;

3. „Siatkówka w Krakowie – ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z elementami siatkówki III edycja” - nie wcześniej niż 22 marca 2019 r., a kończyć nie później niż 15 grudnia 2020 r.;

Przewiduje się wybór i dofinansowanie po jednej ofercie dla każdego z zadań, obejmującej cały zakres danego projektu.

Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

Niniejsza Uchwała określa zasady i tryb wyboru ofert, warunki realizacji zadań, wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel,
a także skład Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu.

Przed złożeniem oferty proszę o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Turystyki i Sportu
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2019 – 2020, w tym zadania jednoroczne oraz dwuletnie, z zakresu realizacji projektów wybranych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Termin składania ofert:

2019-02-28

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama