Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 13.02.2019 do 06.03.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Telefon kontaktowy: 71 770 41 49
Łączny budżet 800 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:

A. Udostępnienie usług wspierających niezależne życie osób z niepełnosprawnościami i ich najbliższego otoczenia (m.in. usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej)

Cel główny: wspieranie osób z niepełnosprawnościami i ich najbliższego otoczenia w codziennym funkcjonowaniu poprzez zapewnienie różnego rodzaju usług umożliwiających pełnoprawne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym;

B. Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami przez sport

Cel główny: umożliwienie czynnego i regularnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w zajęciach/treningach sportowych wraz z możliwością organizowania turniejów i zawodów, a także uczestnictwo w imprezach sportowych;

C. Organizacja warsztatów oraz przeglądu twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnościami

Cel główny: wsparcie rozwoju artystycznego utalentowanych osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach sztuki oraz prezentacja ich twórczości mieszkańcom Dolnego Śląska w dostępnej przestrzeni publicznej;

D. Prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami z wyłączeniem organizowania imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych (wycieczek, wyjazdów)

Cel główny: włączenie i wzrost aktywności osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym;

E. Edukacja w zakresie kształtowania pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami.
Cel główny: kształtowanie pozytywnych postaw oraz uwrażliwianie społeczeństwa, a w szczególności dzieci, młodzieży i nauczycieli z dolnośląskich przedszkoli oraz szkół na potrzeby i obecność osób z niepełnosprawnościami w ich otoczeniu i przestrzeni publicznej.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego konkursu. Nie dopuszcza się łączenia zadań konkursowych w ramach jednej oferty.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 6 marca 2019 r., na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kancelaria Ogólna

ul. Walońska 3-5, parter

50-413 Wrocław

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Reklama