Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 13.02.2019 do 06.03.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Telefon kontaktowy: 71 770 41 49
Łączny budżet 800 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:

A. Udostępnienie usług wspierających niezależne życie osób z niepełnosprawnościami i ich najbliższego otoczenia (m.in. usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej)

Cel główny: wspieranie osób z niepełnosprawnościami i ich najbliższego otoczenia w codziennym funkcjonowaniu poprzez zapewnienie różnego rodzaju usług umożliwiających pełnoprawne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym;

B. Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami przez sport

Cel główny: umożliwienie czynnego i regularnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w zajęciach/treningach sportowych wraz z możliwością organizowania turniejów i zawodów, a także uczestnictwo w imprezach sportowych;

C. Organizacja warsztatów oraz przeglądu twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnościami

Cel główny: wsparcie rozwoju artystycznego utalentowanych osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach sztuki oraz prezentacja ich twórczości mieszkańcom Dolnego Śląska w dostępnej przestrzeni publicznej;

D. Prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami z wyłączeniem organizowania imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych (wycieczek, wyjazdów)

Cel główny: włączenie i wzrost aktywności osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym;

E. Edukacja w zakresie kształtowania pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami.
Cel główny: kształtowanie pozytywnych postaw oraz uwrażliwianie społeczeństwa, a w szczególności dzieci, młodzieży i nauczycieli z dolnośląskich przedszkoli oraz szkół na potrzeby i obecność osób z niepełnosprawnościami w ich otoczeniu i przestrzeni publicznej.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego konkursu. Nie dopuszcza się łączenia zadań konkursowych w ramach jednej oferty.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 6 marca 2019 r., na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kancelaria Ogólna

ul. Walońska 3-5, parter

50-413 Wrocław

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Reklama