Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Realizacja zadań w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego

Reklama
Nabór od 12.02.2019 do 01.03.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 1 mln PLN
Do 70% dofinansowania
Dotacje do 15 tys. PLN
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.

Cel konkursu

Kształtowanie potrzeb kulturalnych mieszkańców regionu i aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez tworzenie zróżnicowanej oferty kulturalnej województwa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie ze Strategią rozwoju kultury w Województwie Śląskim na lata 2006-2020.

W ramach konkursu zostaną wsparte zadania o zasięgu regionalnym, które:

9. wpisują się w priorytetowe zadanie publiczne wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego z Programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (http://ngo.slaskie.pl/content/program-wspolpracy-na-rok-2019),

Priorytetowo traktowane będą zadania związane z obchodami Roku Powstań Śląskich.

Zadania przewidziane do dofinansowania

Edukacja do kultury

Dostęp do kultury – mobilna kultura

Wspieranie środowisk twórczych

Wydarzenia kulturalne o szczególnym znaczeniu dla regionu

Ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu (materialnego i niematerialnego)

4. Tworzenie i realizacja programów służących edukacji regionalnej.

Terminy składania ofert - 1 marca 2019 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do 12 kwietnia 2019 r.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego potwierdzona właściwą pieczęcią. Należy wskazać konkurs, w którym oferta ma być rozpatrzona.

Tworzenie zasobów dziedzictwa kulturowego regionu.

Inwentaryzowanie dziedzictwa kulturowego.

Rozpoznawanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz prowadzenie projektów badawczych na jego temat.

Promocja regionu poza jego granicami ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich Województwa Śląskiego.

Organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach, warsztatach o znaczeniu co najmniej regionalnym.

Organizowanie przedsięwzięć związanych tematycznie z historią regionu.

Pielęgnowanie różnorodności kulturowej regionu, jego tożsamości lokalnych.

Promocja dobrych praktyk.

Szkolenia dla środowisk twórczych, np. marketing, zarządzanie promocja itd.

Programy mające na celu wykorzystanie potencjału twórców w kształtowaniu przestrzeni publicznej.

Programy mające na celu współpracę środowisk twórczych z biznesem i jego otoczeniem.

Programy wspierające rozwój krytyki artystycznej.

Konkursy na nowe dzieła.

Wydawanie niskonakładowych i niekomercyjnych publikacji.

Programy kulturalne dla środowisk defaworyzowanych.

Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego.

Docieranie z ofertą kulturalną, w tym ze spektaklami teatralnymi, do miejsca zamieszkania odbiorcy, ze szczególnym uwzględnieniem terenów leżących poza obszarami zurbanizowanymi.

Programy mające na celu kształtowanie potrzeb kulturalnych.

Prace badawcze w obszarze kultury.

Seminaria, sesje i warsztaty ukierunkowane na nowe formy uczestnictwa w kulturze.

Szkolenia menadżerskie – pomysł, realizacja, projekt.

Upowszechnianie sztuki współczesnej poprzez m.in. publikacje, konferencje, warsztaty, wystawy.

Programy zapoznające z różnymi dziedzinami sztuk, np. jak powstaje dzieło, historia dyscyplin artystycznych.

są zgodne ze Strategią rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006 – 2020. Treść dokumentu można pobrać ze strony www.slaskie.pl

mają na celu ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego,

wyróżniają się wysoką jakością i spójną koncepcją programową,

promują województwo jako region kultury,

mobilizują do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

są efektem współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sferze kultury,

wykorzystują kreatywność i zaangażowanie mieszkańców w budowanie zróżnicowanej oferty,

podnoszą kompetencje kulturalne mieszkańców, w tym poprzez obniżanie barier dostępu,

Reklama