Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój...

Reklama
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji - zadanie nr 5
Nabór od 07.02.2019 do 28.02.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 160/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na wsparcie i powierzenie realizacji zadań z zakresu polityki społecznej oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.

Rodzaj i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania nr 5: Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, kwota: 50 000,00 zł

Łącznie na realizację zadań w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości 1 001 000,00 zł z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 r.

Nabór ofert trwa do 28 lutego 2019 r. (decyduje data złożenia ofert w generatorze Witkac.pl).

Nabór wniosków dotyczących udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów o których mowa w art. 3 ust 3 w pracach komisji oceniającej oferty złożone w przedmiotowym konkursie trwa do 20 lutego 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Dokumentacja konkursowa

  1. Ogłoszenie konkursowe
  2. załącznik nr 1 - Potwierdzenie złożenia oferty
  3. Załącznik nr 2 - zgłoszenia kandydata do komisji
Reklama