Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Erasmus+ Edukacja szkolna - Akcja 2. Partnerstwa strategiczne. Nowy termin składania wniosków!

Reklama
Nabór od 05.11.2019 do 23.04.2020 12:00
Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
Łączny budżet 2,943 mln EUR
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze szkolnictwa wyższego, utworzonych w celu podnoszenia jakości studiów i wprowadzania innowacji na uczelniach. Partnerstwa strategiczne i współpraca szkół wspierane są w ramach nowego, zaplanowanego na lata 2014–20, unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ Edukacja szkolna - Akcja 2. Partnerstwa strategiczne. Termin składania wniosków zostaje przedłużony do 23 kwietnia 2020 r. (12:00 czasu obowiązującego w Brukseli).

Począwszy od konkursu w roku 2018 w akcji 2 rozróżnia się dwa typy projektów: Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej oraz projekty Współpracy szkół.

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 23 kwietnia 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego.

Współpraca szkół

Projekty współpracy szkół (KA229) polegają na współdziałaniu szkół z różnych krajów nad wspólnym tematem bądź problemem do rozwiązania. Projekty mają wzmacniać potencjał szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. Działania powinny przynieść możliwie trwałe rezultaty nie tylko dla ich bezpośrednich uczestników, lecz także w postaci poprawy jakości i skuteczności pracy szkół partnerskich. Powinny one także wpływać na otoczenie szkół. Projekty mają wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja. Na każdym etapie realizacji projektu rekomendowane jest wykorzystywanie platformy eTwinning.

Partnerstwo może obejmować co najmniej dwie i najwyżej sześć szkół z przynajmniej dwóch różnych krajów programu.

Projekty mogą trwać od 12 do 24 miesięcy, wyjątek stanowią projekty, w których organizowane są długoterminowe mobilności – te projekty mogą trwać do 3 lat.

Początek projektu należy zaplanować pomiędzy 1 września a 31 grudnia.

Wspierane działania:

 • działania służące uczeniu się, nauczaniu, szkoleniom:
  • krótkoterminowe wymiany grup uczniów,
  • długoterminowe wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych,
  • krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej,
  • długoterminowe wyjazdy w celu nauczania bądź szkolenia.
 • zarządzanie projektem i jego wdrażanie, w tym działania lokalne oraz organizacja spotkań związanych z zarządzaniem projektem.

Maksymalny limit dofinansowania na rok dla jednej szkoły partnerskiej w danym projekcie będzie wynosił 16 500 euro. Do limitu tego nie zaliczają się środki przeznaczone na wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami. Każda szkoła zawiera umowę ze swoją Narodową Agencją i zarządza swoją częścią dofinansowania. Koordynator projektu jest odpowiedzialny za złożenie wspólnego wniosku o dofinansowanie, zarządzanie całością projektu oraz złożenie raportu końcowego.

Organizacje uczestniczące

Akcja ta jest skierowana wyłącznie dla szkół, przedszkoli i ośrodków prowadzących szkoły realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki. W Polsce rodzaje instytucji uprawnionych do uczestniczenia w tej akcji określa corocznie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szkoły pragnące współpracować także z innymi instytucjami (jak np. instytucje kultury, biblioteki, ośrodki doskonalenia nauczycieli, fundacje, stowarzyszenia itp.) mogą składać wnioski w ramach Partnerstw strategicznych na rzecz edukacji szkolnej.

Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

Partnerstwa strategiczne (KA201) polegają na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, lokalnych lub regionalnych władz odpowiedzialnych za oświatę i innych organizacji działających na rzecz edukacji szkolnej. Celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.

W ramach tej akcji można realizować projekty:

 • na rzecz innowacji mające na celu wytworzenie innowacyjnych rezultatów pracy intelektualnej lub propagowanie nowopowstałych rozwiązań oraz innowacyjnych idei.
 • wymiany dobrych praktyk, mające służyć wzmocnieniu potencjału organizacji do działań na szczeblu międzynarodowym oraz wymianie metod, praktyk i idei.

Wyróżnia się też projekty współpracy między regionami, w których wiodącą rolę odgrywają lokalne lub regionalne władze odpowiedzialne za oświatę. Projekty te mogą służyć zarówno tworzeniu innowacji, jak i wymianie dobrych praktyk.

W skład partnerstw strategicznych na rzecz edukacji szkolnej muszą wchodzić co najmniej trzy organizacje z trzech różnych krajów programu.

Projekty mogą trwać od roku do trzech lat. Początek projektu należy zaplanować pomiędzy 1 września a 31 grudnia.

Wspierane działania:

 • międzynarodowe spotkania projektowe służące zarządzaniu projektem;
 • działania służące uczeniu się, nauczaniu, szkoleniom
  • krótkoterminowe wymiany grup uczniów,
  • długoterminowe wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych,
  • krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej,
  • długoterminowe wyjazdy w celu nauczania bądź szkolenia.
 • zarządzanie projektem i jego wdrażanie, w tym działania lokalne;
 • tworzenie rezultatów pracy intelektualnej;
 • wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej.

Dwie ostatnie kategorie mogą występować wyłącznie w projektach partnerstw strategicznych na rzecz innowacji. Koordynator otrzymuje całość grantu i zarządza nim zgodnie z ustaleniami wewnątrz partnerstwa. Limit dofinansowania dla partnerstwa na 1 rok to 150 tys. euro.

Organizacje uczestniczące

W projektach mogą uczestniczyć organizacje z krajów uczestniczących w programie Erasmus+, działające w obszarze edukacji szkolnej np. lokalne lub regionalne władze odpowiedzialne za oświatę, szkoły, uczelnie, instytucje badawczo- rozwojowe, fundacje, stowarzyszenia itp. Organizacje z krajów partnerskich mogą pełnić rolę partnerów w projektach na zasadach określonych w Przewodniku po Programie.

Priorytety europejskie w akcji 2

W celu uzyskania dofinansowania projekt musi wpisywać się w co najmniej jeden priorytet sektorowy lub w co najmniej jeden priorytet horyzontalny, w tym przypadku należy wykazać wpływ projektu na sektor Edukacji szkolnej.

Priorytety wyznaczone dla sektora Edukacji szkolnej:

 • Wzmacnianie rozwoju kluczowych kompetencji
 • Ugruntowanie profilu zawodów nauczycielskich
 • Promowanie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków
 • Zwiększanie poziomów osiągnięć i zainteresowania przedmiotami naukowymi, technologicznymi, inżynieryjnymi i matematycznymi
 • Przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu nauki, rozwiązywanie problemu uczniów z grup defaworyzowanych
 • Rozwijanie jakościowej wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (zgodnie z zaleceniem Rady ECEC)
 • Budowanie potencjału w zakresie promowania i uznawania okresów nauki za granicą (z uwzględnieniem wykonywa-nia zalecenia Rady w sprawie automatycznego wzajemnego uznawania)
 • Opracowanie solidnych systemów kontroli jakości

Opis priorytetów horyzontalnych oraz sektora Edukacji szkolnej znajduje się w Przewodniku po programie Erasmus+

Reklama