Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – szkolnictwo wyższe

Reklama
Nabór od 12.02.2019 do 21.03.2019 12:00
Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
Łączny budżet 2,5 mln EUR
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 150 tys. EUR
Młodzież
Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze szkolnictwa wyższego, utworzonych w celu podnoszenia jakości studiów i wprowadzania innowacji na uczelniach. Partnerstwa strategiczne wspierane są w ramach nowego, zaplanowanego na lata 2014–20, unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”.

Cele partnerstw strategicznych w obszarze szkolnictwa wyższego są następujące:
– wdrażanie innowacyjnych i projakościowych zmian w szkołach wyższych (związanych z programami kształcenia oraz rozwiązaniami instytucjonalnymi),
– współpraca z przedsiębiorstwami w celu lepszego dostosowania programów kształcenia do potrzeb społeczeństwa i zmieniającego się rynku pracy,
– wprowadzanie zróżnicowanych metod i narzędzi dydaktycznych (np. z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych),
– uelastycznienie sposobu studiowania (np. zastosowanie różnorodnych form kształcenia: niestacjonarne, modułowe, połączone z nauką w miejscu pracy).

Działania priorytetowe
Projekty partnerstw w obszarze szkolnictwa wyższego powinny realizować działania:
– umożliwiające rozwój, testowanie, dostosowanie i wdrożenie innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży,
– wprowadzające nowe formy kształcenia, programy nauczania, kursy, materiały edukacyjne, programy szkoleniowe, narzędzia i metody profesjonalizacji osób pracujących w edukacji; metody i narzędzia poradnictwa i doradztwa,
– ułatwiające certyfikację umiejętności i kompetencji nabytych w drodze uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego,
– służące wymianie dobrych praktyk między uczelniami i różnego typu organizacjami, przedsiębiorstwami czy instytucjami,
– umożliwiające współpracę międzynarodową pomiędzy władzami lokalnymi/regionalnymi w celu wspierania rozwoju systemów kształcenia, szkolenia młodzieży,
– wspierające inicjatywy międzynarodowe na rzecz aktywnego obywatelstwa i przedsiębiorczości.

Wyjazdy (tzw. mobilności)
W ramach projektu partnerstw strategicznych możliwe są następujące wyjazdy szkoleniowe i dydaktyczne:
– kursy intensywne – Intensive Study Programmes (trwające od 5 dni do 2 miesięcy),
– dłuższe pobyty szkoleniowe kadry (od 2 do 12 miesięcy),
– krótkie wspólne działania szkoleniowe kadry (od 5 dni do 2 miesięcy).
Możliwe są również inne formy wyjazdów, pod warunkiem, że służą realizacji założeń i osiągnięciu celów projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
– uczelnie,

– placówki edukacyjne każdego typu,

– instytucje i organizacje działające na rzecz edukacji i szkolnictwa wyższego,

– przedsiębiorstwa,

– organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje,

– samorządy,

– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki zawodowe,

– instytuty badawcze,– organizacje młodzieżowe,

– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea,

– nieformalne grupy młodych ludzi.

Uwaga: osoby indywidualne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu.

Budżet
Budżet dla partnerstw strategicznych – szkolnictwo wyższe w Polsce wynosi 2,5 mln euro. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu na rok to 150 tys. euro.

Dofinansowanie
Środki finansowe mogą być przyznane na: zarządzanie projektem, międzynarodowe spotkania projektowe, seminaria, konferencje, produkty intelektualne, wydarzenia upowszechniające, wyjazdy dydaktyczne, podwykonawstwo i sprzęt, udział osób niepełnosprawnych, a także inne działania i produkty służące realizacji projektu.

Państwa uczestniczące w programie
– 28 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,
– Szwajcaria, Serbia.

Długość trwania projektu: 2 lub 3 lata.

Skład partnerstwa strategicznego: minimum 3 instytucje z 3 różnych krajów europejskich uczestniczących w programie.

Gdzie składać wnioski
Akcja ma charakter zdecentralizowany, wniosek składa koordynator grupy do Narodowej Agencji programu Erasmus+ w swoim kraju.

Termin składania wniosków:

21 marca 2019 roku, do godz. 12:00 czasu brukselskiego.

Więcej informacji znajduje się na polskiej stronie programu oraz w Przewodniku po programie.

Przed złożeniem wniosku
Wszystkie organizacje aplikujące do programu Erasmus+ muszą się zarejestrować w systemie systemie EU-Login oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility) aby otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code). Więcej informacji.

Koordynator w Polsce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+

email: kontakt@frse.org.pl
www: http://www.frse.org.pl/
Al. Jerozolimskie 142a 02-305 Warszawa
tel.: +48 22 46 31 000

Reklama