Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne - nowy termin składania wniosków

Reklama
Nabór od 05.11.2019 do 23.04.2020 12:00
Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 450 tys. EUR
Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze kształcenia zawodowego i szkoleń, utworzonych w celu podnoszenia jakości edukacji i wprowadzania innowacji. Termin składania wniosków zostaje przedłużony do 23 kwietnia 2020 r. (12:00 czasu obowiązującego w Brukseli).

Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne” w programie Erasmus+ stwarza instytucjom edukacyjnym możliwość rozwoju w wyniku podjęcia międzynarodowej współpracy z innymi interesariuszami kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym z przedsiębiorstwami. Partnerstwo z udziałem m.in. trzech podmiotów z trzech różnych krajów programu realizuje projekt, a w nim opracowuje innowacyjne rezultaty lub wymienia się swoim doświadczeniem i dzieli się dobrymi praktykami w wybranej przez siebie dziedzinie kształcenia lub szkoleń zawodowych.

W 2020 roku projekty Partnerstw Strategicznych w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych mogą być realizowane w dwóch typach:

  1. Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji – nakierowane na opracowanie, wdrożenie lub adaptację innowacyjnych rezultatów edukacyjnych, szkoleniowych, dydaktycznych oraz na intensywne upowszechnienie powstałych rozwiązań i produktów (zwanych rezultatami pracy intelektualnej). Przykładowe wymierne rezultaty projektów partnerstw na rzecz innowacji: moduły szkoleniowe, treści szkoleniowe w formie e-learningowej, raporty porównawcze, studia przypadku, materiały dydaktyczne, podręczniki, przewodniki szkoleniowe, instrukcje, procedury w zakresie uznawania efektów kształcenia, materiały do nauki języków obcych ukierunkowane na języki specjalistyczne.
  2. Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk – mające przede wszystkim wspierać organizacje w tworzeniu i rozwijaniu sieci współpracy, podnoszeniu umiejętności i możliwości działania na poziomie międzynarodowym poprzez wymianę, porównywanie różnych pomysłów, rozwiązań, praktyk i metod pracy.

Działania priorytetowe
Projekty partnerstw powinny realizować działania zgodne z wybranymi priorytetami horyzontalnymi programu Erasmus+ lub priorytetami partnerstw strategicznych w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe. Narodowa Agencja programu Erasmus+ może również określać priorytety istotne na tle uwarunkowań krajowych (o czym powinna informować potencjalnych wnioskodawców na stronie krajowej stronie programu), Narodowa Agencja w Polsce w 2020 r. nie wskazała jednak takich priorytetów.

Priorytety sektorowe w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych:
– strategia umiędzynarodowienia;
– uczenie się w miejscu pracy;
– jakość;
– zwiększanie dostępu do szkoleń;
– doskonalenie kompetencji kluczowych;
– technologie cyfrowe i innowacyjne podejście w nauczaniu i uczeniu się;
– doskonalenie zawodowe nauczycieli, trenerów i mentorów;
– konkursy umiejętności.

Priorytety horyzontalne programu Erasmus+:
– wsparcie w zakresie zdobywania i rozwijania kluczowych kompetencji i umiejętności;
– włączanie społeczne;
– wspólne wartości i zaangażowanie obywatelskie;
– cele środowiskowe i klimatyczne;
– innowacyjne praktyki w dziedzinie technologii cyfrowych oraz innowacyjne metodologie nauczania;
– wsparcie edukatorów, liderów, osób pracujących z młodzieżą oraz pracowników pomocniczych sektora edukacji szkolnej;
– działania na rzecz przejrzystości oraz uznawania umiejętności i kwalifikacji;
– działania na rzecz jakości i efektywności systemów kształcenia i szkolenia młodzieży.

Dofinansowywane działania:

  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk;
  • budowanie trwałych relacji między instytucjami z różnych sektorów oraz między kształceniem formalnym i nieformalnym w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem;
  • opracowywanie i wdrażanie nowych metod i materiałów szkoleniowych, włącznie z kształceniem w środowisku pracy oraz użyciem otwartych zasobów edukacyjnych;
  • ułatwianie rozpoznawania i uznawania umiejętności i kompetencji w odniesieniu do krajowych i/lub europejskich ram kwalifikacji, a także opracowywanie elastycznych ścieżek kształcenia;
  • wdrażanie Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) oraz europejskiego systemu zapewniania jakości w kształceniu zawodowym (EQAVET).

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.:
– placówki edukacyjne każdego typu,
– uczelnie,
– instytucje i organizacje działające na rzecz edukacji i szkolnictwa wyższego,
– przedsiębiorstwa,
– organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje,
– samorządy,
– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki zawodowe,
– instytuty badawcze,
– organizacje młodzieżowe,
– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea,
– nieformalne grupy młodych ludzi.

Uwaga: Osoby indywidualne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Długość trwania projektu: od 12 do 36 miesięcy. Początek projektu należy zaplanować pomiędzy 1 września a 31 grudnia 2020 r.

Wysokość dofinansowania
Dla projektów rocznych maksymalne dofinansowanie to 150 000 Euro, dla projektów dwuletnich: 300 000 Euro. Maksymalne dofinansowanie to 450 000 Euro w przypadku projektów trzyletnich.

Kategorie finansowania: Zarządzanie i wdrażanie (w tym upowszechnianie i materiały szkoleniowe), Międzynarodowe spotkania projektowe (koordynacja i wdrażanie projektu), Koszty nadzwyczajne (podwykonawstwo, zakup towarów i usług), Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami (osób z niepełnosprawnością), Międzynarodowe działania dotyczące szkoleń i uczenia się (koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia).

Kraje uczestniczące w programie
– 27 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje spoza UE uczestniczące w programie: Macedonia (Republika Macedonii Północnej), Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia,
– Wielka Brytania.
Do krajów programu zaliczają się również terytoria zamorskie krajów Unii Europejskiej. Ich szczegółowa lista znajduje się tutaj.

Skład partnerstwa strategicznego: minimum 3 instytucje z 3 różnych krajów europejskich uczestniczących w programie. Maksymalna liczba partnerów nie jest okreslona, ale dofinansowanie można skalkulować tylko dla 10 instytucji.

Gdzie składać wnioski
Akcja ma charakter zdecentralizowany, wniosek składa koordynator grupy do Narodowej Agencji programu Erasmus+ w swoim kraju.

Termin składania wniosków: 23 kwietnia 2020 roku, do godz. 12:00.

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORD – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już nr PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały proces wyjaśniony jest tutaj.

Więcej informacji znajduje się w Polskim przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

Koordynator w Polsce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
email: kontakt@frse.org.pl
www: http://www.frse.org.pl/
Al. Jerozolimskie 142a02-305 Warszawa
tel.: +48 22 46 31 000

Reklama