Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Ralizacja szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Reklama
Nabór od 12.02.2019 do 15.03.2019 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 11 tys. do 20 tys. PLN
Rodzina
Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W ramach konkursu mogą być składane wnioski dotyczące realizacji zadania określonego w celu szczegółowym 4 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 tj.: zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług

Zadanie:4.2.Organizowanie i wspieranie szkoleń (przeprowadzonych w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w tym przedstawicieli:

  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
  • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  • Policji
  • oświaty
  • ochrony zdrowia
  • sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych
  • służby więziennej
  • innych podmiotów mogących być członkami zespołów interdyscyplinarnych/ grup roboczych.

Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dostępne są do pobrania na stronie internetowej ROPS w Rzeszowie:www.rops.rzeszow.pl(zakładka: Oddział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy -Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Informacje, raporty, badania).

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest wpisać w ofercie cel szczegółowy oraz zadanie, w ramach którego ubiega się o dotację (powyższa informacja powinna zostać określona w pkt. I.2 oferty gdzie należy wpisać: rodzaj zadania publicznego wynikający z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert + cel i zadanie).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15marca 2019r.

Oferty należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na konkurs w zakresie realizacji szkoleń –przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” oraz przesłać skan oferty w formacie pdf na adres: sekretariat@rops.rzeszow.pl w temacie wpisując „Oferta na konkurs wzakresie realizacji szkoleń –przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.

Treść oferty w wersji elektronicznej oraz papierowej musi być zgodna.

O terminie zgłoszenia oferty decyduje data jej wpływu w wersji papierowej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (nie data stempla pocztowego i nie data przesłania elektronicznie w formacie pdf).

Adresy dla przedkładających oferty:

Listownie: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 935-045Rzeszów

Osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 935-045 Rzeszów Sekretariat –pok. nr 301/III piętro/ poniedziałek –piątek w godz. 7.30 –15.30.

Reklama