Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja w formie wspierania zadań publicznych dziedziny pomocy społecznej w latach 2019-2021

Reklama
Nabór od 11.02.2019 do 04.03.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Łączny budżet 360 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina, Seniorzy
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2019-2021.

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) do realizacji poniższych zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej wpisujących się w priorytety i cele _Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku z_mierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego.

Ogłoszony konkurs jest zgodny z następującymi dokumentami:

  1. Strategią Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku;
  2. Programem „Wielkopolska Karta Rodziny”.
  3. Wielkopolskim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020;
  4. Wielkopolskim Programem na Rzecz Osób Starszych do roku 2020;
  5. Programem wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020;
  6. „Modelem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Szczegółowy opis, zasady i wymagania znajdują się w ogłoszeniu konkursowym poniżej.

Reklama