Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych z dziedziny pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 11.02.2019 do 04.03.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Łączny budżet 880 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 15 tys. do 880 tys. PLN
Rodzina, Seniorzy, Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2019.

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) do realizacji poniższych zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej wpisujących się w priorytety i cele _Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku z_mierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego.

Ogłoszony konkurs jest zgodny z następującymi dokumentami:

  1. Strategią Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku;
  2. Wielkopolskim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020;
  3. Programem wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020;
  4. Wielkopolskim Programem na Rzecz Osób Starszych do roku 2020;
  5. „Modelem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Szczegółowy opis, zasady i wymagania znajdują się w ogłoszeniu konkursowym poniżej.

Reklama