Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Granty Powiatu Ełckiego 2019 - regranting

Reklama
Nabór od 11.02.2019 do 01.03.2019 15:30
Zarząd Powiatu Ełckiego - Starostwo Powiatowe w Ełku
Łączny budżet 10 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 1 tys. do 10 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zarząd Powiatu Ełckiego ogłosił otwarty konkurs ofert długoterminowych na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań powiatu pn. Granty Powiatu Ełckiego 2018 - regranting z art. 14 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 ze zm.).

I. Polityka społeczna

1. Na realizację zadań wymienionych w konkursie ofert na 2019 rok Zarząd Powiatu przeznacza łącznie kwotę 10.000,00 złotych.

2. W przypadku nieczerpania środków w ramach ogłoszonego konkursu, Zarząd Powiatu może ogłosić ponowny nabór wniosków w późniejszym terminie.

II. Wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań powiatu w roku ubiegłym: 10.000,00 złotych.

III. Organizacje kwalifikujące się do składania ofert: Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

IV. Terminy składania ofert:

1. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się od 01.03.2019 r. a kończy nie później niż 31.12.2019 r.

V. Zasady składania ofert:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu na realizację zadań jest złożenie w terminie do 01.03.2019 r. do godz. 15:30 wniosku za pośrednictwem serwisu Witkac.pl oraz przekazanie do urzędu (do 04.03.2019 r.) potwierdzenia złożenia oferty oraz wymaganych załączników.

2. Formularz oferty konkursowej powinien być złożony przez serwis Witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016, poz. 1300).

3. Złożenie oferty w sposób inny niż określony w ust. 1 i 2 będzie równoznaczne z jej odrzuceniem.

4. Zadanie przedstawione we wniosku musi być zgodne ze statutem organizacji występującej o dotację oraz tematykę konkursu ofert.

5. Ostatnią stronę oferty, opatrzoną pieczęcią organizacji oraz czytelnymi podpisami osób upoważnionych do złożenia oferty wraz z pieczęciami imiennymi, należy dostarczyć do sekretariatu (p. 127, parter) Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.

6. Dotacje nie mogą zostać przeznaczone na wydatki niezwiązane z realizacją danego zadania.

7. Uprawiony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach konkursu.

8. Ustala się wkład własny organizacji w wysokości co najmniej 10% wartości dotacji zadania przy czym wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.

VI. Tryb rozpatrywania ofert

1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i zgodne z treścią ogłoszenia, złożone na obowiązującym formularzu dostępnym w serwisie Witkac.pl, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Kryteria formalne określa karta oceny formalnej będąca załącznikiem do ogłoszenia o konkursie (załącznik nr 1).

2. Pod względem merytorycznym oferty ocenia niezwłocznie po ocenie formalnej Komisja Konkursowa zgodnie z kryteriami ocen stanowiącymi załącznik do ogłoszenia o konkursie (załącznik nr 2).

2.1. Skład i regulamin działania Komisji Konkursowej zostanie zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Ełckiego.

3. Ustala się minimalną sumę punktów uprawniającą do przyznania dofinansowania w wysokości 24,7.

4. Komisja Konkursowa przedstawia Zarządowi Powiatu Ełckiego swoją listę rankingową. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Ełckiego po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej do dnia 14.03.2019 r., decyzja Zarządu jest ostateczna.

5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

6. O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni.

7. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ełku w zakładce „Organizacje pozarządowe” (www.powiat.elk.pl), na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Granty Powiatu Ełckiego”.

VII. Warunki przekazania dotacji

1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w ww. rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2. W przypadku przyznanej dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, do zawarcia umowy wymagana jest korekta oferty (harmonogram i kosztorys) sporządzonej za pośrednictwem serwisu Witkac.pl

3. Po zakończeniu realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, które powinno być złożone poprzez serwis Witkac.pl. Ostatnią stronę sprawozdania, opatrzoną pieczęcią organizacji oraz czytelnymi podpisami osób upoważnionych do złożenia dokumentu wraz z pieczęciami imiennymi, należy dostarczyć do sekretariatu (p. 127, parter) Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.

VIII. Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe i procedury dotyczące konkursu – Wytyczne dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Powiatu Ełckiego na realizację zadań w ramach Grantów Powiatu Ełckiego 2018, dostępne są w powiatowym Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Informacji i Cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Ełku (p. 390, 393 – II piętro), tel. 87 615 65 64 lub 87 615 65 75.

Reklama