Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Reklama
Nabór od 05.02.2019 do 28.02.2019 15:45
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Informacji udzielają: Beata Perez Borjas i Agata Wyrobek, pracownicy Referatu Koordynacji Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, tel. 58 32 68 567, e-mail: b.perez@pomorskie.eu, a.wyrobek@pomorskie.eu.
Łączny budżet 180 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje do 25 tys. PLN
Dzieci, Młodzież, Rodzina
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

I. RODZAJ ZADANIA

Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację następujących zadań województwa pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

 1. Realizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych (w tym działań służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej, różnorodnych form profilaktyki rówieśniczej, działań prowadzonych w świetlicach z programem socjoterapeutycznym i opiekuńczo-wychowawczym) oraz działań terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, w gminach nie posiadających wystarczających środków na te działania.
 2. Realizacja działań profilaktycznych adresowanych do grup ryzyka i młodych ludzi eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz działań edukacyjnych dla rodziców, opiekunów i wychowawców, zwiększających ich kompetencje w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, szkód wynikających z używania środków psychoaktywnych przez nie, w gminach nie posiadających wystarczających środków na te działania.
 3. Realizacja rekomendowanych programów w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, opartych na skutecznych strategiach oddziaływań (znajdujących się w bazach danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji).
 4. Prowadzenie działań interwencyjnych oraz realizacja programów pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dorosłych członków rodzin osób pijących alkohol szkodliwie lub uzależnionych i dla osób doświadczających przemocy w rodzinach alkoholowych.
 5. Inicjowanie przedsięwzięć wspomagających osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji, w tym wspieranie działalności środowisk abstynenckich.
 6. Edukacja kobiet ciężarnych i planujących ciążę, członków ich rodzin, pracowników służby zdrowia i różnych grup zawodowych (nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych itp.), na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Poalkoholowego Uszkodzenia Płodu (FASD) oraz udzielanie pomocy dzieciom z FAS/FASD.

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ

 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu ma formę wspierania wraz z dofinansowaniem zadań publicznych (wymagany jest finansowy wkład własny lub z innych źródeł w wysokości minimum 1%).
 2. Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wymienionym w punkcie I, w roku 2019 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył łącznie kwotę 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych). Wysokość środków na zadania w tym samym zakresie w roku 2018 wynosiła 180 000,00 zł).
 3. Maksymalna kwota dotacji, o którą może wnioskować Podmiot w ramach jednej oferty, wynosi 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. W ramach niniejszego konkursu przewiduje się przyznanie dotacji Podmiotom, których celem działania jest realizacja zadań o charakterze ponadlokalnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wymienionym w punkcie I.
 2. W ramach dotacji dofinansowane będą wyłącznie wydatki bieżące bezpośrednio związane z realizacją zadań.
 3. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Podmiot.
 5. Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej, Podmiot powinien złożyć zaktualizowany kosztorys i harmonogram oferty, albo odstąpić od podpisania umowy.
 6. Dotacje otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

IV. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT

 1. Uprawnionymi do składania ofert są podmioty, które prowadzą działalność pożytku publicznego i których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnie 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.:

 2. organizacje pozarządowe w rozumieniu cyt. wyżej ustawy,

 3. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy.

o ile podmioty wskazane w lit. a),b) działają na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego.

V. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty na realizację zadania publicznego należy składać na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia niniejszego konkursu.

 2. Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym serwisie. Oferta w wersji papierowej musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny Podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, pełnomocnictwa do podpisania oferty, pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty. UWAGA: Złożenie oferty tylko w jednej formie – albo elektronicznej, albo papierowej – będzie traktowane jako brak złożenia oferty!

 3. Wszystkie kopie składanych dokumentów, załączników muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do złożenia oferty. Na ostatniej stronie każdego z potwierdzanych dokumentów należy umieścić napis (pieczątkę) „Za zgodność z oryginałem”, datę potwierdzenia zgodności z oryginałem oraz podpisy uprawnionych osób wraz z imiennymi pieczątkami. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Pozostałe strony potwierdzanych dokumentów powinny być parafowane.

 4. Formularz oferty w serwisie witkac.pl jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) i stanowi załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia niniejszego konkursu. Prawidłowo wypełniona oferta winna być czytelna oraz wypełniona we wszystkich punktach, które dotyczą oferenta.

 5. Podmiot zobowiązany jest do przedłożenia w ofercie harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania.

 6. Ofertę w wersji papierowej, należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach: 7.45-15.45 lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Na kopercie zawierającej ofertę w formie papierowej należy dopisać „Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym NIE OTWIERAĆ”.

 7. Ofertę należy złożyć:

  a) elektronicznie w systemie Witkac.pl - do 28 lutego 2019 r. do godz. 15.45

  b) w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami - do 1 marca 2019 r. do godz. 15:45 bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Oferty złożone tylko w jednej formie – albo elektronicznej, albo papierowej – będą traktowane jako brak złożenia oferty!

 1. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej na realizację w/w. zadania. Oferta wspólna musi wskazywać:
 • jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 • sposób reprezentacji w/w podmiotów, wobec organu administracji publicznej,

 • umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3, określającą m.in. zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

10. Wymagane załączniki do oferty:

 1. dokument poświadczający zakres prowadzonej nieodpłatnej i/lub odpłatnej działalności pożytku publicznego (statut lub inny akt wewnętrzny – zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

 2. aktualny wyciąg lub wydruk elektroniczny z Krajowego Rejestru Sądowego (z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, odpis z rejestru przedsiębiorców w przypadku spółdzielni socjalnych) – nieobowiązkowo (w przypadku niedostarczenia w/w dokumentu zostanie on wydrukowany ze strony https://ekrs.ms.gov.pl/ i załączony do oferty) lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta. Aktualny wyciąg z KRS lub inny dokument oznacza, że wszystkie zawarte w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym (dla podmiotów kościelnych dokumentem takim jest zaświadczenie o osobowości prawnej oraz upoważnienie do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych);

 3. oryginał umowy zawartej między organizacjami lub innymi uprawnionymi podmiotami – w przypadku złożenia oferty wspólnej – określającą m.in. zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania;

 4. pełnomocnictwo do działania w imieniu podmiotu w przypadku, w przypadku gdy ofertę o dotacje lub potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokumentu, podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z KRS/ewidencją/rejestrem;

 5. oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały o zmianie statutu wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych w KRS.

  W przypadku składania więcej niż jednej oferty wystarczający jest jeden komplet załączników.

  11. Istnieje możliwość uzupełnienia brakujących lub niekompletnych załączników do oferty. W terminie do dnia 13 marca 2019 roku ROPS zamieści na stronie internetowej www.pomorskie.eu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego listę podmiotów, które złożyły niekompletne oferty, ze wskazaniem braków do uzupełnienia. Podmioty te mają możliwość uzupełnienia ofert w terminie do dnia 18 marca 2019 roku osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesyłając załączniki pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby Urzędu. Brakujące załączniki powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem oferenta oraz dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - uzupełnienie”.

Oferty nieuzupełnione o brakujące załączniki w powyższym trybie zostaną odrzucone.

VI. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

 1. Realizacja zadań zleconych wyłonionych w drodze niniejszego konkursu następuje po zawarciu umów z podmiotami, które złożyły oferty na ich realizację. Umowa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Termin realizacji zadania rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy o udzielenie dotacji, a jego zakończenie nastąpi nie później niż w dniu 15 grudnia 2019 roku.
 3. Oferta musi mieć charakter ponadlokalny (musi obejmować swoim zakresem działania beneficjentów pochodzących z więcej, niż jednego powiatu, a w przypadku Trójmiasta – działania w ramach oferty muszą wykroczyć poza obszar Trójmiasta).
 4. Podmiot musi zagwarantować finansowy wkład własny lub z innych źródeł w wysokości minimum 1%.
 5. Finansowe środki własne lub z innych źródeł nie mogą pochodzić ze środków przekazanych przez województwo pomorskie na dofinansowanie innych zadań.
 6. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne oraz koszty zakupu wyposażenia związane z realizacją zadania nie mogą być wyższe niż 10% wartości zadania.
 7. Podmiot zobowiązuje się do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania wskazanego w umowie. Sprawozdanie należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w wersji papierowej. W przypadku wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego.
 8. Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z wartością merytoryczną, warunkami organizacyjnymi i finansowymi, przedstawionymi w złożonej ofercie i zawartej umowie.
 9. ROPS ma prawo żądać przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania.
 10. Przyznane środki finansowe podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany wykorzystać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.
 11. Kontrola prawidłowości wykonywania zdania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu, t.j. przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku w którym zakończono realizację zadania. Kontrolę nad prawidłowością wykonania zadania sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W ramach kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub złożenia pisemnie informacji dotyczących wykonania zadania. Podmiot realizujący zadanie na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji z terminie określonym przez kontrolującego.
 12. Szczegółowe zasady kontroli oraz konsekwencje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania zostaną określone w umowie.
 13. Podmiot, który otrzyma dotację, jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy zawartej na realizację zadania wynikającego z niniejszego ogłoszenia o konkursie oraz jest zobowiązany posiadać rachunek bankowy.
 14. Dotacje nie mogą być udzielone na:
  1. realizację zadań finansowanych z budżetu województwa pomorskiego z innego tytułu,
  2. zakup nieruchomości,
  3. zakup środków trwałych (tj. przekraczających wartość 3.500 zł),
  4. finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

VII. TERMIN, TRYB WYBORU OFERTY

 1. Wybór ofert nastąpi w ciągu dwóch miesięcy, licząc od daty zakończenia przyjmowania ofert.
 2. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie w formie uchwały Zarząd Województwa Pomorskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji, powołanej w tym celu. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z Podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów, szczegółowo określających warunki realizacji zadań.
 3. Od decyzji Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 4. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej samorządu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a Podmioty zostaną powiadomione niezwłocznie o jego wynikach w formie pisemnej.
 5. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach ROPS i nie będą odsyłane Podmiotom.
 6. Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
 7. Jeżeli oferty nie wpłyną na wszystkie zadania konkursowe określone w rozdz. I, nie wpływa to na realizację konkursu.
 8. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku niezgłoszenia żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.
Reklama