Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

INNE CENTRUM - Prowadzenie działań społ.-gosp. i wsparcia przedsięb. w Centrum Wrocławia 2019-2021

Reklama
Nabór od 11.02.2019 do 22.02.2019 12:00
Gmina Wrocław
Oferty wraz z dokumentami należy składać w sekretariacie Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, 50-950 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4, I piętro, pokój 120 (sekretariat). Osoba wskazana do kontaktu pod względem formalnym z oferentami: Anna Morawska, e-mail: anna.morawska@um.wroc.pl, tel. 71 777 81 02, ul. G. Zapolskiej 4, pokój 125. Osoba wskazana do kontaktu merytorycznego z oferentami: Małgorzata Golak, e-mail: malgorzata.golak@um.wroc.pl, pokój 117, ul. G. Zapolskiej 4. tel. 71 777 78 29.
Łączny budżet 540 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Konsumenci, Mężczyźni, Młodzież, Dorośli, Dzieci, Kobiety
Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia ogłosiło konkurs na prowadzenie działań społeczno-gospodarczych i wsparcia przedsiębiorców w Centrum Staromiejskim Wrocławia w latach 2019-2021. Poszukujemy organizacji pozarządowej, która będzie miała aktywny udział w rozwoju gospodarczym miasta, będzie wspierać przedsiębiorców, inicjować wydarzenia, organizować spotkania z mieszkańcami i przedsiębiorcami, animować działania gospodarczo-społeczne. Atrakcyjna oferta biznesowa jest niezbędna do podniesienia walorów Starego Miasta. Przedsiębiorczość przenika się tutaj z kulturą - Centrum Wrocławia jest wizytówką wszystkich mieszkańców, dlatego też, aby stało się ono miejscem energetycznym i ciekawym, potrzebujemy pełnego pasji animatora tej przestrzeni! Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/otwarty-konkurs-ofert/37555/31-01-2019-2314

|

Aktywny rozwój Centrum Staromiejskiego, a w szczególności ulic handlowych Wrocławia, wymaga ciągłych działań animacyjnych, integrujących społeczność lokalną. W proces ożywiania Centrum Staromiejskiego powinni być zaangażowani przedsiębiorcy, mieszkańcy, instytucje oraz inni uczestnicy życia miejskiego, których interesy skupiają się na obszarze Centrum. Proces ten wymaga innowacyjnego podejścia partycypacyjnego, budowania odpowiedzialności społecznej, dialogu, udostępniania różnych narzędzi wsparcia i inicjowania działań lokalnych. Miasto wesprze finansowo, merytorycznie i promocyjnie działania organizacji pozarządowej, która zostanie wybrana w otwartym konkursie ofert.

Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia stałego monitoringu sytuacji w Centrum Staromiejskim, odbywających się wydarzeń, powstawania nowych lokali usługowych oraz prowadzenia działalności animacyjnej, organizacyjnej, informacyjnej i promocyjnej, aby zrealizować cele realizacji zadania wskazane w dziale IV niniejszego ogłoszenia.

Oferent będzie realizował m.in. następujące działania:

  1. budowanie wizerunku Centrum Staromiejskiego jako miejsca atrakcyjnego dla biznesu: tworzenie programów promocyjnych w celu zwiększenia liczby aktywnych firm (Oferent oszacuje w ofercie wskaźnik liczbowy), wsparcie doradcze dla nowych konceptów biznesowych oraz przedsiębiorców już działających, aktywne poszukiwanie nowych konceptów odpowiadających zapotrzebowaniu mieszkańców i turystów
  2. wsparcie przedsiębiorców działających na ulicach zdegradowanych, z uwagi na liczbę pustostanów i zanikającą aktywność, w tworzeniu atrakcyjnej dla klientów oferty handlowo-usługowej (np. konsultacje w sprawie kierunków rozwoju ulic i pośredniczenie pomiędzy podmiotami działającymi na obszarze a władzami miasta, wspieranie przedsiębiorców przy zagospodarowywaniu lokali, organizacja giełd nieruchomości – min. 1 raz w roku, inicjowanie kontaktów pomiędzy właścicielami lokali a potencjalnymi najemcami w sposób ciągły)
  3. poprawa estetyki i walorów przestrzeni publicznej poprzez działania edukacyjne, konsultacje, warsztaty, identyfikacja problemów związanych z estetyką oraz inicjowanie działań zmierzających do stworzenia przyjaznej, wizualnie akceptowalnej i zachęcającej przestrzeni publicznej (m.in. aranżacja witryn we współpracy z projektantami/artystami – min. 5 witryn rocznie, promowanie dobrych praktyk na forum internetowym, gdzie mieszkańcy będą mogli oceniać najlepsze witryny, zagospodarowywanie tymczasowe pustostanów, inicjowanie zaangażowania biznesu we współtworzenie przestrzeni publicznej)

|

prowadzenie aktywnego dialogu z przedsiębiorcami i mieszkańcami poprzez kontakty bezpośrednie i fora internetowe

promowanie wydarzeń społeczno-gospodarczo-kulturalnych organizowanych na przedmiotowym obszarze

prowadzenie profilu w mediach społecznościowych, aktywnego forum dyskusyjnego

spotkania integrujące przedsiębiorców i mieszkańców o charakterze np. mini-targów w różnych miejscach na terenie Centrum Staromiejskiego – min. 4 razy w roku

duże wydarzenie integrujące lokalnych przedsiębiorców, mieszkańców i działające instytucje – min. 1 w roku

organizacja wydarzeń i promowanie Centrum Staromiejskiego jako miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców i turystów poprzez m.in.:

Reklama