Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wspieranie zadań gminy przez organizacje pozarządowe w obszarze sportu, turystyki i rekreacji

Reklama
Nabór od 11.02.2019 do 04.03.2019 23:59
Urząd Gminy Kobylnica - Sport - CUW i GCKiP
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Wójt Gminy Kobylnica ogłosił szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie wspierania organizacji pozarządowych działających w obszarze sportu, turystyki i rekreacji.

W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w art. 11 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami).

Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w formie wsparcia:

 1. organizacja imprez i zawodów sportowych w tym rozgrywek piłkarskich, przez kluby i organizacje sportowe działające na terenie Gminy Kobylnica na rzecz popularyzacji sportu i poprawy kondycji fizycznej mieszkańców,
 2. przeprowadzenie dodatkowych szkoleń, zajęć, zawodów sportowych , obozów sportowych m. in. przez organizacje i kluby sportowe funkcjonujące w szkołach na terenie Gminy Kobylnica,
 3. krzewienie idei olimpijskich wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Termin realizacji zadań: od dnia 15.03.2019r. do dnia 10.12.2019 r.

Wymagania w stosunku do składanych ofert:

 1. Wymagania formalne:
 2. oferta powinna być złożona przy pomocy serwisu internetowego Witkac.pl. Organizator konkursu dopuszcza złożenie oferty w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica w przypadku awarii systemu Witkac.pl potwierdzonej przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie tego systemu , wyłącznie w sytuacji, w której nie jest możliwe złożenie oferty w trybie elektronicznym z zachowaniem terminu,
 3. potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować ze strony internetowej serwisu i opatrzyć podpisami przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania ofert do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Urząd Gminy Kobylnica,
 4. papierowy wydruk potwierdzenia powinien być opatrzony czytelnymi podpisami lub pieczęciami imiennymi w taki sposób, by możliwa była identyfikacja osób składających podpis.
 5. Pozostałe wymagania:
 6. wysokość dotacji na zadania zlecone w formie wspierania nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania. W przypadku przekroczenia progu 80% oferta zostanie odrzucona.
 7. wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu lub pozyskany z innych źródeł przez wnioskującego o dotację w wysokości minimum 5 % otrzymanej kwoty dotacji. W przypadku niezachowania wymaganego wkładu finansowego oferta zostanie odrzucona,
 8. praca wolontariuszy stanowi wkład osobowy organizacji i musi być ujęta w ofercie. Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) nie może przekroczyć 20 % otrzymanej kwoty dotacji . W przypadku przekroczenia progu 20% oferta zostanie odrzucona. Wolontariat (porozumienie) to w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieodpłatna dobrowolna praca. Wartość tej pracy powinna uwzględnić ilość przepracowanego czasu oraz standardową stawkę godzinową lub dzienną za dany rodzaj wykonywanej pracy.
 9. dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza na działalność statutową. Wysokość wpłat wnoszonych przez uczestników musi w sposób jednoznaczny wynikać z oferty (należy podać koszt wpisowego za 1 uczestnika).
 10. kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania (np. liczba uczestników, liczba materiałów konferencyjnych itp.).
 11. koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywane z dotacji nie mogą przekroczyć 60 % kosztów całkowitych zadania.
 12. środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: wydatki inwestycyjne, zakup gruntów, działalność gospodarczą oraz działalność polityczną i religijną.
 13. w przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy do oferty dołączyć umowę zawartą między tymi organizacjami pozarządowymi określającą podział praw i obowiązków każdej z organizacji.

Wymagane załączniki:

Do oferty należy załączyć:

 1. kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
 2. w przypadku zadania realizowanego na rzecz dzieci, zobowiązanie wnioskodawcy do weryfikacji czy dane osoby zatrudnianej lub dopuszczanej do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem lub opieką nad dziećmi znajdują się w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (obowiązek wynikający z art. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
 3. statut organizacji lub inny dokument określający przedmiot działalności pożytku publicznego organizacji , zgodny z zakresem ogłoszonym w konkursie,
 4. oświadczenie, że w stosunku do wnioskodawcy nie są prowadzone postępowania egzekucyjne oraz wnioskodawca nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub organów podatkowych, oraz że w stosunku do wnioskodawcy nie zachodzą przesłanki ogłoszenia upadłości,
 5. kopię polisy ubezpieczeniowej OC organizacji obejmującej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanego zadania publicznego co najmniej przez okres jego realizacji. W przypadku, gdy organizacja nie posiada polisy, a w ciągu roku realizuje wyłącznie zadanie przedstawione w ofercie, może zamieścić w niej informację, że zobowiązuje się do wykupienia polisy OC, w przypadku uzyskania dotacji od Gminy Kobylnica. Koszt ubezpieczenia należy uwzględnić w kosztorysie zadania pod warunkiem, że obejmuje albo dotyczy ono ściśle realizowanego zadania, a okres ubezpieczenia odpowiada okresowi realizacji zadania (w przypadku, gdy okres ubezpieczenia wykracza poza okres realizacji zadania, koszt ubezpieczenia można uwzględnić w kosztorysie wyłącznie w proporcjonalnie do okresu realizacji zadania). Dokument potwierdzający zawarcie umowy z ubezpieczycielem należy dostarczyć
  w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od otrzymania dotacji przez organizację pozarządową.

Warunki realizacji zadania: warunkiem realizacji zadania jest wykonanie wszystkich zadań wskazanych w złożonej ofercie.

Termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona na stronie serwisu internetowego Witkac.pl do dnia 04.03.2019r natomiast potwierdzenie o którym mowa w pkt.4 ppkt 1 lit. b i c należy złożyć do dnia 06.03. 2019 r. do godz.13.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20 lub przesłać pocztą ( liczy się data wpływu do urzędu) .

Reklama