Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zorganizowanie i prowadzenie kolonii z programem zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy...

Reklama
Zorganizowanie i prowadzenie kolonii z programem zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej
Nabór od 08.02.2019 do 25.02.2019 15:30
Urząd Miejski w Gdańsku - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 1 do 30 tys. PLN
Młodzież, Rodzina, Dzieci
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Zadanie III. Zorganizowanie i prowadzenie kolonii z programem zajęć specjalistycznych, w szczególności socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej

Zadanie współfinansowane ze środków: Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Planowana kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania wynosi: 30.000,00 zł

1. Zadanie może być realizowane w przedziale czasowym: 01.06.2019 r. – 31.08.2019 r.

2. Okres realizacji zadania:jeden turnus trwający nie mniej niż 10 pełnych dni (z wyłączeniem dnia dojazdu/powrotu) w okresie ferii letnich.

3.Miejsce realizacji zadania:obiekt położony w miejscowości atrakcyjnej pod względem turystycznym i krajoznawczym, min. 30 km od Gdańska (mierząc za pomocą popularnych portali internetowych z wykorzystaniem funkcji pomiaru odległości pomiędzy miejscowościami drogami publicznymi). Obiekt powinien być położonyw pobliżu akwenu wodnego z wyznaczonym czynnym, strzeżonym kąpieliskiem (w odległości nie większej niż 5 km).

4. **Adresaci zadania: dzieci i młodzież w wieku od 8 do 16 lat przebywająca w pieczy zastępczej (min. 15 osób), korzystająca ze wsparcia MOPR w Gdańsku, objęta całoroczną pracą profilaktyczną i/lub socjoterapeutyczną. Adresaci kwalifikowani będą przez pracowników MOPR.
Adresatem zadania nie może być osoba objęta wsparciem w ramach innego równocześnie realizowanego projektu dofinansowanego ze środków Szczegółowego PPiRPAoPN na dany rok, jeżeli cele form wsparcia, z których korzysta, pokrywają się.

5. Zakres zadania:

 1. zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii z zachowaniem wszystkich przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452);

 2. zapewnienie transportu uczestnikom kolonii w obie strony, a w przypadku nieodebrania dziecka przez rodzica bądź opiekuna, dowiezienia nieodebranego dziecka do miejsca jego zamieszkania. Przewozy winny być zorganizowane zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 poz. 2200 ze zm.) bądź ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 poz. 2117 ze zm.);

 3. zapewnienie kadry sprawującej opiekę nad dziećmi/młodzieżą w czasie transportu oraz w miejscu pobytu uczestników;

 4. zapewnienie każdemu uczestnikowi kolonii wyżywienia w ilości 4 posiłków dziennie, z zachowaniem norm żywienia oraz dodatkowych napojów w ciągu dnia, w trakcie trwania wycieczki wyjazdowej, a także prowiantu na drogę powrotną (pierwszym posiłkiem jest co najmniej obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnim posiłkiem jest co najmniej pełne śniadanie w dniu wyjazdu). Dzienna stawka żywieniowa w przeliczeniu na jedno dziecko nie może być niższa niż 30,00 zł, w tym wsad do kotła na poziomie min. 15 zł;

 5. zapewnienie uczestnikom kolonii ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas przejazdu w obie strony oraz podczas pobytu na kolonii;

 6. zapewnienie opieki medycznej dla uczestników kolonii – minimum pielęgniarka/ratownik medyczny na stałe, lekarz co najmniej na telefon;

 7. zapewnienie możliwości korzystania z basenu lub kąpielisk oraz zapewnienie opieki ratownika z odpowiednimi kwalifikacjami dla uczestników kolonii, przebywających nad wodą bądź korzystających z kąpieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 8. realizacja programu wychowawczego z uwzględnieniem działań sportowo-rekreacyjnych, w szczególności przez:
  a) udostępnienie uczestnikom kolonii boiska ze sprzętem sportowym,
  b) zapewnienie pomieszczeń umożliwiających prowadzenie zajęć grupowych i zajęć wspólnych dla wszystkich uczestników turnusu (z możliwością organizowania np. dyskotek, konkursów, turniejów – pomieszczenia odrębne niż jadalnia),
  c) w przypadku uczestników kolonii przebywających nad wodą, wskazane jest także zapewnienie możliwości skorzystania ze sprzętu wodnego,
  d) zapewnienie innych zajęć, obiektów i urządzeń rekreacyjnych zgodnie ze złożoną ofertą;

 9. organizacja wycieczek (co najmniej jednej wyjazdowej turystyczno-krajoznawczej);

 10. realizacja programu profilaktyczno – socjoterapeutycznego* obejmującego wsparcie specjalistyczne oraz realizację indywidualnych programów i zajęć socjoterapeutycznych, które powinny przyczynić się do:
  a) zwiększenia umiejętności nawiązywania relacji interpersonalnych, współżycia i współdziałania z innymi oraz rozwiązywania problemów własnych w sytuacjach kryzysowych,
  b) podniesienia samooceny oraz odkrywania własnego potencjału,
  c) socjalizacji właściwych postaw wśród uczestników wyjazdu,
  d) zwiększenia wiedzy na temat uzależnień.

  • Realizacja programu powinna wpisywać się w założenia „Wieloletniego Ramowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2017 – 2020” oraz „Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019”. Wskazane jest, aby program profilaktyczno-socjoterapeutyczny odbywał się każdego dnia.

5. Wymagania kadrowe:

 1. liczba i kwalifikacje zatrudnionej kadry powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 452);
 2. wychowawcy oraz kierownik kolonii muszą posiadać kwalifikacje, uprawniające do pracy z dziećmi na koloniach oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz problemami alkoholowymi;
 3. pracownicy realizujący program profilaktyczno-socjoterapeutyczny muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć;
 4. w przypadku zmian kadrowych w trakcie trwania zadania niezbędne jest przedłożenie MOPR, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, pisemnego zgłoszenia tego faktu wraz z oświadczeniem potwierdzającym spełnienie przez zatrudnianą osobę (dotyczy również wolontariusza) warunków, o których mowa w ust. 1-3 oraz aktualną informacją z Krajowego Rejestru, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem planowanego zaangażowania nowego pracownika;
 5. Oferent zobowiązany jest w przypadku zatrudniania lub podejmowania współpracy z osobą, która będzie miała realizować zadania związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi do uzyskania informacji na jej temat z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Osoby znajdujące się w Rejestrze nie mogą prowadzić pracy z małoletnimi.

6. Wymagana dodatkowa dokumentacja:

 1. dokumenty składane wraz z ofertą:
  a) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania obiektem,
  b) plan pracy oraz rozkład dnia podczas wypoczynku (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży) uwzględniający program profilaktyczno-socjoterapeutyczny oraz program wychowawczy uwzględniający działania sportowo-rekreacyjne,
  c) wzór ankiet ewaluacyjnych (pre/post);
 2. dokumenty składane Organizatorowi konkursu przed podpisaniem umowy:
  a) dokumenty potwierdzające zgłoszenie organizacji wypoczynku do właściwego kuratora oświaty,
  b) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (w zakresie informacji dotyczącej niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe) dla każdej zaangażowanej osoby nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem rozpoczęcia realizacji zadania,
  c) informacje dotyczące kwalifikacji kadry w liczbie zgodnej z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (Dz. U. z 2016 r, poz. 452), posiadającej odpowiednie kwalifikacje, zgodne z przepisami MEN, w tym kierownika wypoczynku
  i wychowawców, w szczególności posiadających doświadczenie w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz problemami alkoholowymi;
 3. Dokumenty wymagane do rozliczenia realizacji zadania:
  a) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonania zadania zgodnie z zawartą umową, uwzględniające realizację programu profilaktycznego i programu wychowawczego,
  b) raport ewaluacyjny sporządzony z wykorzystaniem analizy ankiet pre/post.

7. Uwagi:

 1. dopuszcza się jedynie zakwaterowanie uczestników kolonii w domkach lub budynkach murowanych, spełniających obowiązujące normy sanitarne i przeciwpożarowe, w pokojach nie większych niż 8-osobowe, z wykluczeniem zakwaterowania uczestników kolonii w szkołach i pod namiotami;
 2. dodatkowo punktowane będzie zwiększenie liczby adresatów zadania;
 3. dopuszcza się możliwość wizytacji obiektu przez przedstawicieli Ogłaszającego/ Organizatora konkursu przed rozstrzygnięciem konkursu i/lub przez podpisaniem umowy.
Reklama