Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi, w których występuje problem alkoholowy

Reklama
Nabór od 08.02.2019 do 25.02.2019 15:30
Urząd Miejski w Gdańsku - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 80 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 1 do 80 tys. PLN
Rodzina
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Zadanie II. Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla co najmniej 15 rodzin z dziećmi, w których występuje problem alkoholowy

Zadanie współfinansowane ze środków: Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Planowana kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania wynosi: 80.000,00 zł

 1. Zadanie może być realizowane w przedziale czasowym: 03.2019 r. – 31.12.2019 r.
 2. Miejsce realizacji zadania: lokal będący w dyspozycji Oferenta znajdujący się na terenie Gdańska.
 3. Adresaci zadania: co najmniej 15 rodzin z dziećmi, w których występują problemy alkoholowe, znajdujące się w procesie pracy socjalnej, wskazane przez pracownika socjalnego/asystenta rodziny z jednego z Centrów Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Adresatem zadania nie może być osoba objęta wsparciem w ramach innego równocześnie realizowanego projektu dofinansowanego ze środków Szczegółowego PPiRPAoPN na dany rok, jeżeli cele form wsparcia, z których korzysta, pokrywają się.

 1. Zakres zadania:

Zadanie polega na wspieraniu rodzin, przez podejmowanie ukierunkowanych działań, mających na celu rozwiązanie ich problemów, w tym problemów alkoholowych oraz wzmocnienie funkcji rodziny, szczególnie w sferze opiekuńczo-wychowawczej tj.:

 1. pracę z całym środowiskiem rodzinnym (rodzice, dzieci, osoby wspólnie zamieszkujące);
 2. wsparcie rodziny polegające na specjalistycznej, interdyscyplinarnej i kompleksowej pracy prowadzonej na podstawie przeprowadzonej diagnozy problemów w rodzinie przy uwzględnieniu potrzeb, zasobów i możliwości rodziny;
 3. wzmocnienie rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji społecznych, rodzicielskich przez minimalizowanie problemów alkoholowych i ewentualnych innych uzależnień oraz wynikających z nich skutków;
 4. etapy udzielania wsparcia rodzinie:
 5. przyjęcie zgłoszenia,
 6. zapoznanie z rodziną i uzyskanie od niej zgody na czynne uczestnictwo na każdym etapie działania,
 7. przeprowadzenie badań diagnostycznych i wydanie opinii przez właściwych dla problemów specjalistów (w szczególności: psychologa, pedagoga, terapeuty uzależnień, lekarza psychiatry),
 8. określenie problemów i trudności związanych z zaburzonym funkcjonowaniem rodziny i będących przedmiotem współpracy z rodziną,
 9. sformułowanie celów pracy z rodziną,
 10. opracowanie planu pracy z rodziną, zawierającego pakiet usług dla rodziny,
 11. realizacja planu pracy z rodziną,
 12. monitorowanie postępów zmian i ewaluacja realizacji zadania, za pomocą narzędzi do monitorowania działań podjętych w kontrakcie, którymi będą:
 • raporty z poszczególnych działań z pracy z rodziną,
 • raporty z podsumowań poszczególnych etapów pracy;
 1. przez pakiet usług dla rodziny rozumie się udzielanie jej poniższych form wsparcia:
 2. praca z osobami dorosłymi:
 • badania diagnostyczne i wydanie opinii (na podstawie co najmniej 2 konsultacji),
 • konsultacje indywidualne (psychologiczne, pedagogiczne oraz udzielane przez specjalistów, np. doradcę zawodowego, psychiatrę, innych),
 • grupowa (organizacja spotkań psychoedukacyjnych z obszaru społeczno -emocjonalnego, trening umiejętności opiekuńczo - wychowawczych);
 1. praca z dziećmi:
 • badania diagnostyczne i wydanie opinii,
 • konsultacje indywidualne (psychologiczne, pedagogiczne oraz udzielane przez specjalistów tj. np. doradcę zawodowego, seksuologa, terapeutę uzależnień, psychiatrę - w zależności od zdiagnozowanych problemów),
 • zajęcia grupowe (zajęcia z elementami socjoterapii, psychoedukacja dla nastolatków, trening umiejętności społecznych, trening radzenia sobie
  z emocjami),
 1. praca z rodzicami i dziećmi - zajęcia psychoedukacyjne, integracyjne - celem jest wzmocnienie więzi rodzinnych, poprawa komunikacji i wzajemnego zrozumienia, znalezienie obszarów do wspólnych oddziaływań, zabawy, nabycie umiejętności spędzania czasu wolnego;
 2. informowanie pracownika socjalnego o procesie pracy z rodziną i postępach zmian, raporty z podsumowań poszczególnych etapów pracy stanowić będą narzędzie do dokonania ewaluacji współpracy z rodziną nad zakładaną zmianą. Ewaluacji końcowej dokona zespół, w którym uczestniczyć będzie specjalista pracy z rodziną
  z problemem alkoholowym (mentor), przedstawiciele specjalistów Realizatora, pracownik socjalny z Centrum Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, właściwego dla miejsca zamieszkania rodziny;
 3. dokumentacja – realizator usługi będzie zobowiązany do dokumentowania procesu usługi, która umożliwi monitoring i ewaluację;
 4. pakiet usług dla rodziny realizowany będzie przez następujące osoby:
 5. mentora - specjalistę pracy z rodziną z problemem alkoholowym odpowiedzialnego za:
 • pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania oraz w siedzibie Realizatora,
 • współpracę z pracownikiem socjalnym, który zgłosił rodzinę do projektu, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej lub placówką opiekuńczo - wychowawczą (jeśli dziecko znajduje się w pieczy zastępczej), szkołą, placówką wsparcia dziennego, policją, kuratorem sądowym, przedstawicielami służby zdrowia, placówkami udzielającymi wsparcia w obszarze problemów alkoholowych oraz ewentualnych innych uzależnień,
 • pełnienie roli opiekuna rodziny tj.: motywowanie i wspieranie w podejmowaniu zaplanowanych działań, towarzyszenie w dokonywaniu zmian oraz ich utrwalaniu, pomaganie w przygotowaniu pism urzędowych, wyjaśnianie niezrozumiałych dla rodziny kwestii,
 1. specjalistę terapii uzależnień odpowiedzialnego za konsultacje i terapię uzależnień w szczególności przez:
 • rozpoznanie fazy nadużywania alkoholu lub współuzależnienia,
 • informowanie rodziny o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz sposobach rozwiązania problemów,
 • motywowanie do podjęcia leczenia w warunkach stacjonarnych lub
  w specjalistycznym ośrodku,
 • monitorowanie realizacji zaleceń terapeuty i podjętej terapii; wspieranie
  w utrzymaniu abstynencji,
 • wyuczenie nowych, zdrowych modeli zachowań, które mają ułatwić uzależnionym trwanie w abstynencji oraz walkę z nawrotami choroby,
 • motywowanie do trzeźwienia i przejęcia odpowiedzialności za swoje życie
  i zdrowie oraz za bezpieczeństwo i dobro dzieci,
 1. specjalistę poradnictwa pedagogicznego:
 • określenie problemów wychowawczych i ustalenie z rodzicami sposobów ich minimalizowania,
 • informowanie i edukację o potrzebach dzieci w odniesieniu do ich etapów rozwojowych, sposobach wzmacniania więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem, prawidłowej relacji i komunikacji, stosowania wzmocnień wychowawczych,
 • informowanie o skutkach błędów opiekuńczo - wychowawczych, konsekwencjach ich stosowania i wpływu na przyszłe życie ich dzieci,
 • w przypadku rodziców, których dzieci znajdują się w pieczy zastępczej, przygotowanie ich do spotkania z dziećmi, urlopowania, powrotu dzieci do rodziny,
 1. psychologa odpowiedzialnego za:
 • wspomaganie, stosownie do potrzeb, rodziny znajdującej się w kryzysie,
 • podniesienie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych,
 • podniesienie umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów małżeńskich
  i rodzinnych poprzez zdobywanie umiejętności ujawniania problemów pomiędzy stronami konfliktu i wypracowywania zgody pomiędzy stronami konfliktu,
 • podniesienie umiejętności w zakresie radzenia sobie z przemocą w rodzinie, poprawę relacji rodzinnych i komunikacji wewnątrzrodzinnej;
 • prowadzenie psychoedukacji dla członków rodzin klientów wynikających
  z diagnozowanych potrzeb szczególnie uzależnienia/współuzależnienia,
 • prowadzenie terapii indywidualnych lub grupowych,
 1. psychiatry odpowiedzialnego za:
 • prowadzenie badań psychiatrycznych rodzin,
 • prowadzenie konsultacji dla członków rodzin;
 1. zespół realizujący zadanie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi będzie ściśle współpracować z pracownikami MOPR w Gdańsku, w tym z pracownikami Wydziału Doradztwa, pracownikami socjalnymi, a także asystentami rodzin w poszczególnych Centrach Pracy Socjalnej MOPR.
 2. Wymagania kadrowe:
 3. psycholog:
 4. dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra psychologii,
 5. ukończone szkolenia psychoterapeutyczne,
 6. co najmniej 3 - letnie doświadczenie w pracy z rodziną/dziećmi/młodzieżą;
 7. specjalista świadczący poradnictwo pedagogiczne:
 8. dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra na jednym
  z kierunków: pedagogika, nauki o rodzinie, psychologia,
 9. ukończone kursy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 10. specjalista terapii uzależnień:
 11. dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra na jednym
  z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia,
 12. certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień wydany przez dyrektora PARPA lub dyrektora KBPN;
 13. specjalista pracy z rodziną - dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra na jednym z kierunków: nauki o rodzinie, psychologia, pedagogika, praca socjalna;
 14. lekarz psychiatra - wykształcenie wyższe medyczne ze specjalizacją w zakresie psychiatrii;
 15. ponadto możliwe jest zatrudnienie innych specjalistów do wsparcia systemu rodziny,
  np. doradcy zawodowego, seksuologa, mediatora, oligofrenopedagoga i innych;
 16. Oferent zobowiązany jest w przypadku zatrudniania lub podejmowania współpracy z osobą, która będzie miała realizować zadania związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi do uzyskania informacji na jej temat z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Osoby znajdujące się w Rejestrze nie mogą prowadzić pracy z małoletnimi;
 17. w przypadku zmian kadrowych w trakcie trwania zadania niezbędne jest przedłożenie MOPR, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, pisemnego zgłoszenia tego faktu.
 18. Wymagana dodatkowa dokumentacja: dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania lokalem.
 19. Uwaga: dodatkowo punktowane będzie zwiększenie liczby adresatów zadania.
Reklama