Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prowadzenie placówki dla młodzieży (minimum 15 miejsc)

Reklama
Nabór od 08.02.2019 do 25.02.2019 15:30
Urząd Miejski w Gdańsku - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 65,52 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 65,52 tys. PLN
Młodzież
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Prowadzenie placówki dla młodzieży (minimum 15 miejsc)

Zadanie współfinansowane ze środków: Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019/ 2020.

Planowana kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania wynosi:
w 2019 roku: 28.080,00 zł, w tym:

 1. 13.420,00 zł – środki gminne,
 2. 14.660,00 zł – środki PPiRPAoPN;

w 2020 roku: 37.440,00 zł, w tym:

 1. 14.660,00 zł – środki gminne,
 2. 22.780,00 zł – środki PPiRPAoPN;

Planowana stawka na 1 miejsce na miesiąc wynosi: 208,00 zł.

1. Zadanie może być realizowane w przedziale czasowym: 04.2019 r. – 31.12.2020 r.

2. Miejsce realizacji zadania: lokal będący w dyspozycji Oferenta znajdujący się na terenie Gdańska (jeśli dotyczy).
Uwaga: W lokalu nie może być prowadzona inna placówka wsparcia dziennego.

3. Adresaci zadania: młodzież w wieku powyżej 11 lat, oraz w szczególnych sytuacjach młodsza, zagrożona lub dotknięta marginalizacją, z rodzin, w których występują problemy alkoholowe lub zagrożonych występowaniem tych problemów oraz przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Adresatem zadania nie może być osoba objęta wsparciem w ramach innego równocześnie realizowanego projektu dofinansowanego ze środków Szczegółowego PPiRPAoPN na dany rok, jeżeli cele form wsparcia, z których korzysta, pokrywają się.

4. Zakres zadania:

1) oferowane wsparcie, w pierwszej kolejności, powinno być dedykowane młodzieży z rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w których występują problemy alkoholowe lub zagrożonych występowaniem tych problemów;

2) w wykonywaniu swoich zadań placówka współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku. W zakresie naboru uczestników podstawowym źródłem informacji będą: pracownicy socjalni, asystenci rodzin, kuratorzy, a w dalszej kolejności pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele oraz pracownicy innych instytucji realizujących wsparcie na rzecz rodzin;

3) charakter placówki oraz zakres świadczonych usług muszą być zgodne ze standardami określonymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

4) pod opieką jednego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 uczestników;

5) placówka zobowiązana jest realizować zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności profilaktyki alkoholowej, przez prowadzenie programów /projektów /zajęć z elementami socjoterapii lub socjoterapii;

6) placówka powinna funkcjonować przez minimum 2 dni w tygodniu po minimum 3 godziny;

7) udział w placówce ma na celu chronić uczestników przed przedwczesnym opuszczeniem systemu edukacji, motywować do dalszego kształcenia oraz wspierać młodzież we wchodzeniu na rynek pracy i nabywaniu innych kompetencji społecznych potrzebnych w dorosłym życiu;

8) praca zatrudnionych specjalistów powinna koncentrować się na działaniach bezpośrednich z młodzieżą oraz umożliwieniu uczestnikom zadania bezpiecznego startu w dorosłość;

9) celem realizowanej pracy z młodzieżą powinno być podniesienie poziomu samooceny, nabycie umiejętności podejmowania decyzji, funkcjonowania w grupie rówieśniczej i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;

10) dobór realizowanych warsztatów/zajęć powinien być zgodny z rozeznanymi potrzebami uczestników zadania;

11) w ofercie należy przedstawić koncepcję funkcjonowania placówki zawierającą:
a) godziny funkcjonowania,
b) przykładowy tygodniowy plan pracy;

12) pobyt w placówce jest nieodpłatny;

13) Realizator zadania zobowiązany jest do:
a) prowadzenia ciągłej i bieżącej rekrutacji do placówki przez cały okres realizacji zadania publicznego,
b) zgłaszania do MOPR faktu przyjęcia do placówki dziecka poniżej 11 roku życia wraz z uzasadnieniem,
c) zapewnienia przedmiotów potrzebnych do prowadzenia zajęć;
d) zapewnienia uczestnikom zadania wartościowego zdrowotnie poczęstunku (np. napoje niesłodzone, owoce),
e) przekazywania do MOPR, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5-go każdego miesiąca zestawienia frekwencji uczestników zadania za poprzedni miesiąc,
f) ubezpieczenia uczestników zadania od następstw nieszczęśliwych wypadków,
g) opracowania i prowadzenia bieżącej dokumentacji (m.in. dziennik zajęć z systematycznie prowadzoną listą obecności i pisemną uprzednią zgodą rodziców lub opiekunów na uczestnictwo dziecka w zajęciach/wyjazdach, ewidencję czasu pracy),
h) przeprowadzenia ewaluacji realizacji programu w obszarze zmniejszenia zagrożenia spożywania alkoholu oraz ograniczenia zachowań ryzykownych.

5. Wymagania kadrowe:

 1. wszystkie zatrudnione osoby muszą spełniać wymagania określone w art. 25 - 27 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 2. osoby realizujące program z zakresu socjoterapii muszą posiadać doświadczenie i kwalifikacje potrzebne do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych
  z wykorzystaniem aktywnych metod pracy warsztatowej z dziećmi i młodzieżą – potwierdzone stosownymi dokumentami z zakresu uzależnień (odbyte szkolenia, kursy, studia podyplomowe itp.);
 3. osoby prowadzące tematyczne zajęcia/warsztaty powinny posiadać wykształcenie lub doświadczenie w danej dziedzinie, potwierdzone odpowiednią dokumentacją;
 4. kadra sprawująca opiekę nad uczestnikami zobowiązana jest do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z młodzieżą, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie;
 5. w przypadku zmian kadrowych w trakcie trwania zadania niezbędne jest przedłożenie MOPR, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, pisemnego zgłoszenia tego faktu wraz z oświadczeniem potwierdzającym spełnienie przez zatrudnianą osobę (dotyczy również wolontariusza) warunków, o których mowa w art. 25 - 27 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktualną informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 25 ust. 2 pkt 4, art. 26 ust. 2 pkt 3, art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem planowanego zaangażowania nowego pracownika;
 6. Oferent zobowiązany jest w przypadku zatrudniania lub podejmowania współpracy z osobą, która będzie miała realizować zadania związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi do uzyskania informacji na jej temat z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Osoby znajdujące się w Rejestrze nie mogą prowadzić pracy z małoletnimi.

6. Wymagana dodatkowa dokumentacja:

 1. zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w danej formie lub w przypadku braku zezwolenia:
  a) kopie dokumentów, o których mowa w art. 19 ust. 2 -7 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  b) w przypadku korzystania z lokalu – dodatkowo kopia dokumentów, o których mowa w art. 18 b i art. 19 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 2. wzór narzędzi ewaluacyjnych;
 3. przed podpisaniem umowy o powierzenie realizacji zadania, Realizator zobowiązany będzie do przedłożenia dla każdej zaangażowanej osoby zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 25 ust. 2 pkt 4, art. 26 ust. 2 pkt 3, art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem rozpoczęcia realizacji zadania.

7. Uwaga: dodatkowo punktowane będzie zwiększenie liczby adresatów zadania

Reklama